Перейти до вмісту

Наукова і мистецька діяльність

МІСІЯ НАОМА на найближчі роки визначена Стратегічним планом Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури на 2018-2025 рр., та лишається незмінною: збереження статусу національного мистецького закладу вищої освіти європейського і світового рівня, який формує національну мистецьку еліту України, шляхом її широкої інтеграції до світового культурно-мистецького та науково-освітнього простору, спроможну забезпечити високий рівень мистецької науки, якісну підготовку компетентних, відданих своїй справі, патріотично налаштованих фахівців, здатних зробити вагомий внесок у розбудову незалежної демократичної Української держави, примножити добру славу Аlma mater.

Наукова, науково-мистецька та інноваційна діяльність у НАОМА є невід’ємною складовою освітньої діяльності. Поєднання навчання з науковою і мистецькою діяльністю – засадничий принцип системи вищої освіти, який сповідує Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури з перших років свого утворення. На основі класичної художньо-академічної освіти, що закладена у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури ще у 20-х рр. минулого століття, утворилася певна система формування професійного мислення творчої молоді, яка базується на мистецьких пошуках та глибокому вивченні народних традицій, сучасних новітніх вітчизняних і зарубіжних методик та новітніх досягнень в цій галузі.

Необхідною умовою успішної реалізації змістовних завдань освітньої діяльності НАОМА є реалізація державної політики щодо мистецької освіти в Україні, інтегрованість діяльності навчального і наукового процесів у європейський та світовий мистецький простір.
З метою забезпечення наукового іміджу Академії у світовому та національному науково-мистецькому просторах покладається досягнення стратегічних завдань:

 • дослідження теорії, історії мистецтва і архітектури, їх експертизи, реставрації та атрибуції, художньої освіти, актуальних питань матеріально-художньої і проектної культури та теоретичного вивчення сучасних художніх практик;
 • створення системи обміну досвідом у галузі мистецтвознавчої науки українських та зарубіжних вчених та молодих дослідників (проведення наукових конференцій, проєктних семінарів, круглих столів, майстер-класів, виконання спільних наукових робіт та мистецьких проєктів);
 • організація участі Академії у формуванні та виконанні міжнародних, загальнодержавних, галузевих, регіональних науково-мистецьких програм і проєктів;
 • організація наукової роботи професорсько-викладацького складу, докторантів, аспірантів, студентів до виконання наукових робіт та мистецьких проєктів різного рівня, участь у наукових конференціях, форумах, семінарах, конкурсах, олімпіадах та проблемних групах;
 • активізація співпраці із науковими організаціями мистецького профілю шляхом прямої та опосередкованої співпраці й участі у проєктах Національної академії мистецтв України;
 • підвищення рівня наукових кадрів, вдосконалення діяльності наукової і творчої аспірантури шляхом посилення контролю за підготовкою й якістю дисертацій/наукового обґрунтування для докторів мистецтва та здійснення наукового/творчого керівництва;
 • створення ефективної системи атестації та професійного удосконалення наукових кадрів;
 • забезпечення розвитку міжнародного наукового обміну шляхом: фінансового й організаційного забезпечення щорічного стажування науково-педагогічних і наукових працівників, студентів і аспірантів у провідних закордонних ЗВО;
 • запрошення провідних зарубіжних учених для виступів і проведення лекцій з перспективних напрямів науки; проведення НАОМА міжнародних наукових конференцій за участю провідних зарубіжних учених;
 • участі науково-педагогічних працівників НАОМА в міжнародних наукових конференціях поза межами України;
 • продовження роботи щодо просування наукових напрацювань науковців НАОМА в міжнародних наукометричних і реферативних базах даних; розробку й наповнення сайтів фахового збірника НАОМА в проекті «Український індекс наукового цитування»;
 • пошук шляхів входження збірника наукових праць НАОМА до вітчизняних і міжнародних науковометричних і повнотекстових реферативних баз із метою популяризації наукових доробок учених НАОМА;
 • міжнародному стажуванні викладачів Академії у мистецьких навчальних закладах інших країн та залученні викладачів зарубіжжя до навчального процесу в Академії;
 • участі студентів у міжнародних творчих конкурсах і виставках;
 • академічному мобільному обміну студентами для проходження навчання і творчої практики;
 • участі викладачів Академії у міжнародних наукових конференціях і міжнародних творчих виставках.

 

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням розвитку наукових і творчих шкіл НАОМА пріоритетними напрямами є:

 • «Образотворче мистецтво у світовому контексті»;
 • «Архітектура України: історія, теорія та реставрація пам’яток».

 

У НАОМА науково-дослідна діяльність за своєю спрямованістю здійснюється за наступними напрямами: науково-дослідна діяльність Проблемної науково-дослідної лабораторії з історії образотворчого мистецтва і архітектури; науково-педагогічних працівників кафедр; науково-дослідницька діяльність студентів; науково-дослідна діяльність аспірантів й здобувачів наукового ступеня; видавнича діяльність. Основні результати виконання замовлення та їх практичне застосування у розрізі напрямів бюджетного фінансування Проблемної науково-дослідної лабораторії з історії образотворчого мистецтва і архітектури Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури стосуються лише прикладних досліджень та розробки. За напрямом бюджетного фінансування – код 103 – прикладні дослідження і розробки, а також 107 – 108 – фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури та оновлення матеріально-технічної бази, інші роботи.

Науково-творча робота проводиться на всіх кафедрах факультетів образотворчого мистецтва та реставрації, теорії та історії мистецтва, архітектури.

Серед пріоритетів, спрямованих на підвищення рівня наукових розробок та якість підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації, в НАОМА визнано розвиток докторських програм і впровадження принципів третього циклу вищої освіти, реальне поєднання науки й освіти що в європейській термінології визначається як «навчання через дослідження». Це вимагає зміни характеру і суті навчання в аспірантурі з метою фактичного наближення (за якістю й рівнем підготовки) до західних стандартів – докторських програм (PhD). Усі ці здобутки – перші кроки на складному шляху неперервного процесу наукового пошуку, дискусій, творчого спілкування та передачі знань, досвіду і вмінь новому поколінню дослідників

Кафедри розробяють науков-дослідницькі теми, які затвердженні рішенням Вченої ради

Реєстраційні картки