Інформація для аспірантів

Загальна інформація

Здобуття освіти в аспірантурі на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти розраховано на 4 роки. Освітня компонента в перші 2 роки складає 60 кредитів ЄКТС, дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською і англійською мовами. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення аспірантом власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Успішне завершення програми передбачає здобуття ступеня Доктор філософії у відповідній галузі та спеціальності.

Оголошення

11 травня 2021 р. о 14 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради К 26.103.02 відбудеться захист дисертації Солов'я Олеся Васильовича на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства "ТВОРЧИЙ УНІВЕРСАЛІЗМ МИКОЛИ СТОРОЖЕНКА В МИСТЕЦТВІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХI СТОЛІТТЯ".

Дізнатися деталі

Архітектура та містобудування

Графік навчання

Освітній компонент / Силабуси

Обов’язкові компоненти
Філософія
Теоретичні основи сучасного містобудування
Методологія та творча методика дослідження
Теорії стилю
Іноземна мова професійного спілкування
Геометричні принципи та засоби наукових досліджень архітектури
Теоретичні основи охорони та реставрації об’єктів архітектурної спадщини
Методологія типологічного аналізу в архітектурі і містобудуванні
Асистентська педагогічна практика

Вибіркові компоненти (необхідно обрати одну дисципліну з блоку кожного блоку)
Блок 1
Параметричне моделювання в архітектурі
Управління проектами у галузі культури і мистецтва
Сучасні інформаційні та медіа технології у сфері культури
Блок 2
Психологія та педагогіка вищої школи
Філософські основи сучасної архітектури
Блок 3
Культура української наукової мови
Практичне редагування наукового тексту
Блок 4
Архітектурна семіотика
Форма в архітектурі Київської Русі
Блок 5
Теорія ландшафтної архітектури та методологія проектування сучасних парків
Сучасні матеріали та конструкції

Теми дисертаційних досліджень

Напрямки (тематика) досліджень наукових керівників

Теорія та історія мистецтва

Графік навчання

Освітній компонент / Силабуси

Обов’язкові компоненти
Філософія
Методологія та творча методика дослідження
Психологія та педагогіка вищої школи
Управління проєктами у галузі культури і мистецтва
Іноземна мова професійного спілкування
Методологія історії мистецтвознавства
Теорії стилю
Історія і сучасні проблеми декоративного мистецтва
Реставрація пам’яток мистецтва як феномен культури
Асистентська педагогічна практика
Іноземна (українська) мова для наукового спілкування та наукових досліджень

Вибіркові компоненти (Обирається один компонент із кожного блоку)
Блок 1.
Філософія мистецтва
Сучасні інформаційні та медіа технології у сфері культури
Блок 2.
Культура української наукової мови
Практичне редагування наукового тексту
Блок 3.
Книжкова графіка
Історія стилів у культурі та мистецтві
Блок 4.
Історія дизайну
Ювелірне мистецтво давнього та середньовічного населення України

Теми дисертаційних досліджень

Напрямки (тематика) досліджень наукових керівників

Нормативні документи

Освітнє Законодавство України

Завідувач відділом аспірантури
Цой Тетяна Василівна

к.філос.н., доцент

КОНТАКТИ

(044) 272 19 27

aspirantura@naoma.edu.ua

Адреса

вул. Вознесенський узвіз, 20,

Корпус Б (новий) каб.356