Перейти до вмісту

Музей НАОМА

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Засновником Музею є Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Музей засновано згідно  з рішенням Вченої ради Академії від 16 серпня 2022 року (протокол №1) як складовий елемент системи науково-освітньої діяльності з метою формування, збереження, дослідження, експонування та популяризації художнього фонду засновників та випускників НАОМА, для забезпечення навчального і наукового процесів в Академії.

Музей створено на базі наукових та навчальних колекцій, випускних робіт студентів, робіт випускників, науково-педагогічних працівників та інших авторів, що відповідно до чинного законодавства України надходять до його фондів.

Музей є науково-дослідницьким, мистецьким і навчально-освітнім структурним підрозділом Академії.

За профільною спеціалізацією Музей належить до художніх; за типом суспільного призначення – до науково-дослідницьких установ, що також виконує навчальні функції.

Основними завданнями Музею є охорона,  збереження, комплектування, наукова систематизація, вивчення й використання з науково-дослідницькою та навчально-освітньою метою рухомих пам’яток, музейних колекцій, інших об’єктів матеріальної та духовної культури, які документують історію розвитку мистецтва Академії, відображають загальне тло історичного поступу і мають історичну, наукову, культурну, мистецьку та меморіальну цінність.

У царині науки, освіти, культури та виховання Музей виконує дослідницьку, охоронну, освітню, мистецьку та науково-документаційну функції. Музей сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, формуванню наукового, мистецького світогляду, а також є осередком культурно-просвітницької діяльності та долучає студентську молодь, викладачів і працівників Академії до її історії, знайомить із визначними персоналіями, пов’язаними з Аlma mater навчанням або (і) працею, різними етапами розвитку мистецького закладу. Як соціокультурний інститут через засоби музейного впливу на різноманітні категорії відвідувачів сприяє вихованню поваги до історії; традицій, мистецтва й національних цінностей народу Украйни.

Музей проводить науково-дослідницьку роботу з вивчення мистецького надбання та історії Академії, залучаючи працівників, викладачів і студентів; сприяє впровадженню результатів наукових досліджень і розробок у навчальний процес і просвітницьку діяльність. Музей надає можливість використання своїх наукових фондів у навчально-виховному процесі відповідно до програм загальних і спеціальних курсів, а також – у науково-дослідницькій роботі студентів.

Музей пропагує та популяризує досягнення вітчизняного мистецтва. Допомагає викладачам використовувати експозиційний та фондовий матеріал  під час лекцій.

Основною формою поповнення його Фондів є систематичне надходження творів випускників, студентів, викладачів та інших митців.

Фонди Музею є власністю НАОМА та підлягають постійному зберіганню.

На базі своїх колекцій Музей створює наукові та мистецькі експозиції, що відображають усі етапи розвитку мистецьких шкіл Академії.