Перейти до вмісту

Художній музей НАОМА

ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

Засновником Музею є Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури. Музей засновано згідно  з рішенням Вченої ради Академії від 16 серпня 2022 року (протокол №1) як складовий елемент системи науково-освітньої діяльності з метою формування, збереження, дослідження, експонування та популяризації художнього фонду засновників та випускників НАОМА, для забезпечення навчального і наукового процесів в Академії.

Музей створено на базі наукових та навчальних колекцій, випускних робіт студентів, робіт випускників, науково-педагогічних працівників та інших авторів, що відповідно до чинного законодавства України надходять до його фондів.

Музей є науково-дослідницьким, мистецьким і навчально-освітнім структурним підрозділом Академії.

За профільною спеціалізацією Музей належить до художніх; за типом суспільного призначення – до науково-дослідницьких установ, що також виконує навчальні функції.

Основними завданнями Музею є охорона,  збереження, комплектування, наукова систематизація, вивчення й використання з науково-дослідницькою та навчально-освітньою метою рухомих пам’яток, музейних колекцій, інших об’єктів матеріальної та духовної культури, які документують історію розвитку мистецтва Академії, відображають загальне тло історичного поступу і мають історичну, наукову, культурну, мистецьку та меморіальну цінність.

У царині науки, освіти, культури та виховання Музей виконує дослідницьку, охоронну, освітню, мистецьку та науково-документаційну функції. Музей сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, формуванню наукового, мистецького світогляду, а також є осередком культурно-просвітницької діяльності та долучає студентську молодь, викладачів і працівників Академії до її історії, знайомить із визначними персоналіями, пов’язаними з Аlma mater навчанням або (і) працею, різними етапами розвитку мистецького закладу. Як соціокультурний інститут через засоби музейного впливу на різноманітні категорії відвідувачів сприяє вихованню поваги до історії; традицій, мистецтва й національних цінностей народу Украйни.

Музей проводить науково-дослідницьку роботу з вивчення мистецького надбання та історії Академії, залучаючи працівників, викладачів і студентів; сприяє впровадженню результатів наукових досліджень і розробок у навчальний процес і просвітницьку діяльність. Музей надає можливість використання своїх наукових фондів у навчально-виховному процесі відповідно до програм загальних і спеціальних курсів, а також – у науково-дослідницькій роботі студентів.

Музей пропагує та популяризує досягнення вітчизняного мистецтва. Допомагає викладачам використовувати експозиційний та фондовий матеріал  під час лекцій.

Основною формою поповнення його Фондів є систематичне надходження творів випускників, студентів, викладачів та інших митців.

Фонди Музею є власністю НАОМА та підлягають постійному зберіганню.

На базі своїх колекцій Музей створює наукові та мистецькі експозиції, що відображають усі етапи розвитку мистецьких шкіл Академії.

            І Всеукраїнська науково-практична конференція

«ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ НАОМА НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ»

         28 червня 2024 р. за ініціативи ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, професора Цугорка О. П., у просторі академії відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція «ХУДОЖНІЙ МУЗЕЙ НАОМА – НАЦІОНАЛЬНЕ НАДБАННЯ: МИНУЛЕ, СУЧАСНІСТЬ, МАЙБУТНЄ» з метою актуалізувати питання дослідження та збереження фондів українських музеїв в умовах війни, зокрема, надбань київської мистецької школи від початку ХХ ст. й до сьогодні.

         46 музейних працівників та науковців з різних регіонів України виступили з доповідями та розкрили питання формування музейних колекцій, наукової роботи у музеях, зберігання та реставрації творів мистецтва. Так, на вступному пленарному засіданні результати ґрунтовних наукових досліджень представили: зберігачка фондів художнього музею НАОМА, Кабак М. В. доповіддю «Діяльність музею НАОМА: сучасний вимір»; докторка мистецтвознавства, доцентка кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА, Павельчук І. А. про «Ініціативи наукової спільноти НАОМА стосовно створення художнього музею»; кандидатка мистецтвознавства, завідувачка кафедри техніки та реставрації творів мистецтва, Тимченко Т. Р. виступом «Колекція старого живопису в музеї НАОМА: проблеми дослідження та реставрації».

         Тематичний блок секції 1. «Художній музей НАОМА та київська мистецька школа. мистецтвознавчий дискурс» був насичений аналітичними доповідями 21 представників музеїв, наукових інституцій та вищих учбових закладів України, серед яких: кандидатка мистецтвознавства, завідувачка науково-дослідного відділу мистецтва ХІХ – початку ХХ ст. Національного художного музею України, Кашуба-Вольвач О. Л.  з темою «Творча практика студентів КХІ 1920-х років: як мистецтво стало пропагандою»; кандидатка мистецтвознавства, в.о. проректора з наукової роботи НАОМА, Кашшай О. С. з доповіддю «Йосип Прокопів (1918-1984) – представник післявоєнного покоління НАОМА та київської мистецької школи»; доктор мистецтвознавства, професор кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва НАОМА, Селівачов М. Р. «Григорій Павлуцький про погляди Гоголя на мистецтво (до століття кончини класика київської школи мистецтвознавства)»; кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва НАОМА, Мазур В. П. та аспірант кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва НАОМА, Москвітін Р. В. про «Пейзажний живопис Тетяни Яблонської 1960-х–1980-х років з колекції художнього музею НАОМА»; аспірант Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Чжан Мен доповів про «Становлення національної школи живопису на базі київської академічної мистецької освіти 1934-1941 рр.» та інші учасники.

         Тематика секції 2. «Музей та музейна справа. Роль музею в освітній сфері. Реставрація: питання збереження та експонування мистецької спадщини» була всебічно висвітлена доповідями 22 учасників, поміж яких: завідувачка наукового відділу експозиційної роботи та пересувних музейних виставок Національного музею «Київська картинна галерея», Боримська О. В. виступила з іноваційною темою «Музей і виклики часу: новітній досвід»; молодша наукова співробітниця національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького Львівської національної галереї, Дзиндра С. Г. дослідила «Музей модерної скульптури Михайла Дзиндри у контексті навчального процесу та самостійної едукації студентів Львівської національної академії мистецтв»; студентка 1 курсу магістратури кафедри техніки та реставрації творів мистецтва факультету образотворчого мистецтва і реставрації НАОМА, художниця-реставраторка Національного науково-дослідного реставраційного центру України, Стрельцова А. Е. озвучила результати глибокого аналізу у виступі «Реставрація картини Ади Рибачук «Гонець», а студентка 1 курсу магістратури кафедри теорії та історії мистецтва факультету теорії та історії мистецтва НАОМА, Бурлаченко М. С. підняла нагальне питання «Збереження та актуалізація культурної спадщини в умовах війни», тощо.

         Таким чином, було реалізовано одне з головних завдань конференції – уведення в науково-музейний простір України художнього музею НАОМА з його колекцією творів представників київської мистецької школи, які працювали та викладали в Академії від її створення у 1917 р., працюють та викладають в НАОМА сьогодні. Разом з тим, було започаткувано третю щорічну наукову конференцію в НАОМА, яка доповнила вже існуючі міжнародні конференції – «Платонівські читання», що цьогоріч будуть проводитися вже 12-й раз, та міжнародну науково-практичну конференцію «Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві».

         Організаторами конференції виступила кафедра теорії та історії мистецтва НАОМА, художній музей НАОМА, наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених НАОМА.