Перейти до вмісту

Внутрішня система забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості і освіти в Академії

Система внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури розроблена й затверджена вченою радою  НАОМА (протокол №1 від 28 вересня 2017 р., наказ ректора від 29.09.2017 р. №92-од) та  активно функціонує. Першочерговим завданням НАОМА на 2017-2018 н. р.  було  впровадження у практику стратегічної концепції Академії, діяльності системи менеджменту якості освіти відповідно до принципів міжнародних стандартів, який передбачає в НАОМА здійснення і вдосконалення планування освітньої діяльності, а саме:

  • затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;  підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти ; посилення кадрового потенціалу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;
  • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти; розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
  • забезпечення публічності інформації про діяльність  НАОМА;
  • формування системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників Академії і здобувачів вищої освіти;
  • участь НАОМА в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях вищих навчальних закладів;
  • впровадження у практику Стратегічного плану розвитку Академії на 2018-2025 рр.;
  • системи забезпечення якості освіти відповідно до принципів міжнародних стандартів, які передбачають в НАОМА виконання заходів щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості  рівня освіти  підготовки фахівців.  

Сертифікація системи внутрішнього забезпечення якості НАОМА буде проведена після затвердження Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог.

Система внутрішнього забезпечення якості. Організація освітнього процесу в НАОМА здійснюється відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту». Зміст  освітніх (освітньо-професійних і освітньо-наукових) програм відповідає вимогам діючих стандартів вищої освіти за відповідними спеціальностями з поступовим введенням нових положень і рекомендацій. Щорічно проводиться контроль структурних підрозділів  НАОМА відповідно до діючої в Академії системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців.

Рішеннями Вченої ради схвалено низку нормативних документів системи внутрішнього забезпечення якості підготовки фахівців, зокрема:  Положення про систему контролю якості навчального процесу у НАОМА (рішення Вченої ради, протокол № 4 від 16.05.2012 р.); Положення про ректорський контроль рівня знань студентів (рішення Вченої ради, протокол № 4 від 16.05.2012 р.); Положення про навчально-творчі майстерні (рішення науково-методичної ради НАОМА, протокол № 1 від 29.10.2012 р., затверджено рішенням Вченої ради від  13.11.2012 р.); Організація виховної роботи у НАОМА (збірка методичних матеріалів) (затверджено на засіданні Вченої ради 29.03.2012 р.); Положення про запобігання академічного плагіату (рішення науково-методичної ради НАОМА, протокол № 1 від 15.10.2013 р., затверджено рішенням Вченої ради від 18.10.2013 р.); Положення про навчально-методичну роботу кафедр НАОМА (затверджено на засіданні Вченої ради 29.03.2012 р.); Положення про куратора академічної групи (затверджено на засіданні Вченої ради 29.03.2012 р.), Положення про наукове товариство студентів, аспірантів і молодих вчених у НАОМА (рішення Вченої ради, протокол № 6 від 30 04.2015 р.); Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у НАОМА (рішення Вченої ради НАОМА, протокол № 4 від 26.02.2015 р.); Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у НАОМА (рішення Вченої ради, протокол № 6 від 21.04.2016 р.).

Загалом колективом НАОМА було проведено значну роботу з оновлення нормативно-правової бази освітнього процесу, а саме: створено «Положення про Вчену раду НАОМА», «Положення про організацію освітнього процесу у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури», «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури», «Положення про запобігання академічного плагіату», «Положення про екзаменаційну комісію»,  «Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та науково-педагогічних працівників», організовано семінари  викладачів з обговорення шляхів впровадження основних положень Закону України «Про вищу освіту» у ЗВО.  

Реалізовані заходи щодо приведення у відповідність до норм закону організації освітнього процесу, його методичного забезпечення, зокрема у  НАОМА приведені   у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» навчальні плани спеціальностей (перехід до 30-годинного кредиту ЄКТС), адаптовані робочі навчальні програми до оновлених навчальних планів, максимальне навчальне навантаження на одну ставку науково-педагогічного працівника складає до 600 годин на навчальний рік, відбувається постійне поповнення та оновлення сайту НАОМА,  даних НАОМА до ЄДЕБО, розроблені та введені в дію освітньо-професійні та освітньо-наукові програми для бакалаврів, акредитовані для магістрів, проведена підготовка до акредитації ОНП докторів  філософії. Розроблена система заходів щодо підвищення рівня відповідальності спеціалізованих вчених рад за якість змісту кандидатських  досліджень, перевірка наукового доробку (монографій, підручників, посібників тощо) викладачів на наявність академічного плагіату, оприлюднення дисертаційних матеріалів відповідно до вимог Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  Забезпечено рівень публічності та прозорості у висвітленні роботи НАОМА: внесені зміни до організації наукової та фінансово-господарської діяльності НАОМА,  її структурних підрозділів, а також процесів імплементації Закону України «Про вищу освіту» у ЗВО.

Шляхи реформування змісту професійно-практичної підготовки  в Академії полягають: у погодженні її  змісту із Законом України «Про вищу освіту», Законом «Про освіту»; запровадженні та моніторингу освітньо-професійних та освітньо-наукових програм, поглибленні їхніх фахових компетентностей, зокрема ознайомленні  студентів у процесі навчання з новими творчими здобутками та технічними досягненнями українського образотворчого мистецтва, архітектури, реставрації творів мистецтва, сценічного, аудіовізуального мистецтва; широкому  використанні  новітніх педагогічних методик, впровадженні інноваційних технологій та забезпеченні безперервності і наступності у здобутті рівнів вищої освіти; поєднанні споріднених творчих професій для забезпечення мобільності фахівців галузі культури і мистецтва на ринку праці.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», з метою вдосконалення організації та підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури затверджено рішенням Вченої ради НАОМА від 05 липня 2017 р.  та введено  у дію  з 01 вересня 2017 р. «Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії».

Першочерговим завданням НАОМА на 2017-2018 н. р.  було  впровадження у практику стратегічного плану розвитку Академії, діяльності системи менеджменту якості освіти відповідно до принципів міжнародних стандартів, який передбачає  в НАОМА здійснення, вдосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм; підвищення якості контингенту як це? здобувачів вищої освіти; посилення кадрового потенціалу Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури;  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;  розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; забезпечення публічності інформації про діяльність  НАОМА; створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових працях працівників закладів вищої освіти і здобувачів вищої освіти; участь НАОМА в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях вищих навчальних закладів; впровадження у практику Стратегічного плану розвитку Академії 2018-2025 рр., діяльності системи забезпечення якості освіти відповідно до принципів міжнародних стандартів, який передбачає в НАОМА виконання заходів щодо вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості підготовки фахівців; впровадження Плану першочергових заходів у НАОМА до підтвердження статусу національного закладу вищої освіти.

З метою розвитку системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НАОМА, на виконання вимог Закону України «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187, здійснено подальше удосконалення та впровадження освітніх (освітньо-професійних, освітньо-наукових)  програм та навчальних планів з галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за  спеціальністю  023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» за освітнім ступенем бакалавра за 9 спеціалізаціями, за освітнім ступенем  магістра за 9 освітніми програмами  (спеціалізаціями), з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за  спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» за освітнім ступенем бакалавра і магістра (рішення  Вченої ради НАОМА від  05 липня 2017 р., протокол № 10).

На виконання основних положень Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»  та вдосконалення організації освітнього процесу в НАОМА, впровадження у практику стратегічного плану розвитку Академії, діяльності системи менеджменту якості освіти відповідно до принципів міжнародних стандартів, забезпечення внутрішньої системи якості вищої освіти у Національній  академії образотворчого мистецтва і архітектури рішенням  вченої ради НАОМА від 28 вересня 2017 р. (протокол № 1) затверджені «Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у НАОМА», Першочергові заходи щодо забезпечення якості освітньої діяльності в НАОМА.

Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НАОМА здійснюється на таких рівнях: перший – здобувачі вищої освіти; другий – кафедра (керівники (гаранти) освітніх програм, викладачі, уповноважені з якості, куратори академічних груп); третій – факультети (декани, заступники деканів, методичні комісії та вчені ради факультетів); четвертий рівень – ректорат, Вчена рада та  Науково-методична рада НАОМА; п’ятий – Наглядова рада НАОМА.

На першому рівні організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти НАОМА здійснюються опитування здобувачів вищої освіти. Другий рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НАОМА здійснюється викладачами кафедри при безпосередньому керівництві гаранта освітньої програми та завідувача кафедри. Третій рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НАОМА реалізується на факультеті під безпосереднім керівництвом декана. На четвертому рівні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НАОМА Вченою радою, ректоратом, структурними підрозділами Академії,  Науково-методичною радою здійснюються процедури і заходи, які свідчать про дотримання вимог до забезпечення якості вищої освіти. На п’ятому рівні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в НАОМА діяльність Наглядової ради НАОМА спрямована на постійне покращення здатності Академії виконувати вимоги усіх зацікавлених сторін до якості вищої освіти на основі результатів вивчення задоволеності її якістю випускників НАОМА та роботодавців.

Аналіз процедур та заходів системи внутрішнього забезпечення якості в  НАОМА дав змогу виявити ті елементи, що вже сформовані, а також ті, що потребують впровадження та удосконалення: сформовано Стратегічний план розвитку та вдосконалення освітньої діяльності  НАОМА на 2018-2020 рр. Розроблені та діють: Положення про організацію освітнього процесу у НАОМА, Положення про систему контролю якості навчального процесу в НАОМА, Положення про ректорський контроль рівня знань студентів, Положення про навчально-методичну роботу кафедр НАОМА, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у НАОМА, Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, Положення про запобігання академічного плагіату,   Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у НАОМА. При Вченій раді функціонує постійно діюча Комісія з внутрішньої системи забезпечення якості освіти, в межах якої діє секретаріат, який складається з гарантів освітніх програм НАОМА. Започаткована робота при кожній освітній програмі ради освітніх програм, на яких головує гарант ОП та до якої входять науково-педагогічні працівники, які забезпечують викладання освітніх компонентів та представники від здобувачів, випускників і роботодавців.

Заплановано створення: центру забезпечення якості освіти НАОМА, ради роботодавців, асоціації випускників, бюро кар’єри.