console.log("hello);
Перейти до вмісту

Uncategorized

17 червня 2024 року відкрилась нова виставка “BOTTOM” в студентському виставковому просторі #CentreНАОМА

Проєкт “BOTTOM” створений як рефлексія на певні тенденції в сучасному візуальному мистецтві, який осмислює дійсність. Це мистецький акт, реалізований як… Читати далі »17 червня 2024 року відкрилась нова виставка “BOTTOM” в студентському виставковому просторі #CentreНАОМА

Магістерські програми

Графічний дизайн

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Архітектура та містобудування» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для практики наукових дослідників архітекторів.

191 Архітектура та містобудування

Магістр архітектури, художник, дослідник, викладач

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма магістра. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Архітектура будівель і споруд», в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Структура програми передбачає оволодіння основним категоріальним апаратом, сучасними архітектурними прийомами та практиками, містобудівним і стилістичним аналізом.

У межах програми майбутній магістр за допомогою наукового керівника визначає напрям своєї майбутньої науково-дослідної роботи, результатом якої є написання і захист магістерської дисертації, заснованої на аналізі обраної проблеми і вивченні: аналогової проєктної документації, нормативної бази, наукової літератури як українською, так і іноземними мовами.

Можливе подальше навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії, підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.


Повний опис програми

Компетентності

Здатність застосовувати комп'ютерні технології проєктування.

Здатність застосовувати прийоми та методи раціонального природокористування.

Здатність кваліфіковано вирішувати технологічні та економічні питання архітектурного проєктування та планування.

Здатність аналізувати існуючі особливості процесу урбанізації з метою ïx використання в архітектурному проєктуванні.

Здатність розпізнавати i використовувати відповідні архітектурні теорії, концепції, парадигми i принципи.

Знання методології i організації архітектурного проєктування, вміння аналізувати сучасні концепції та підходи в архітектурі, містобудуванні та урбаністиці, використовувати відповідно до об’єкта проєктування сучасні методи прикладних досліджень; знання архітектурних робіт сучасності i минулого, які вважаються еталонними творами у галузі архітектури та будівництва.

Адекватні знання в області міського проєктування i планування; володіння теоретичними основами розселення населення та розміщення продуктивних сил країни, що передбачається районним плануванням.

Розуміння соціальних i екологічних аспектів архітектури; розуміння взаємозв’язку функціональних i просторових аспектів архітектурного формоутворення; уміння співвідносити просторово-часові i соціально-поведінкові аспекти архітектурного середовища.

Знання теоретичних основ та головних концепцій в урбаністиці; адекватні знання в області міського проєктування i планування, усвідомлення потенціалу нових технологій проєктування.

Здатність підтримувати функціонування систем маркетингу i менеджменту в проєктуванні та будівництві; знання методичних, нормативних й інших керівних документів з технології та організації проєктних робіт; критичне розуміння фінансових мотивів клієнтів з урахуванням створення сприятливих умов для розробки i ухвалення проєкту, забезпечення якості проєктних рішень.

Розуміння структурних, інженерних проблембудівництва, пов'язаних з проєктуванням будівель; знання організаційних структур проєктних та будівельних організацій, основ управління проєктно-будівельною фірмою.

Адаптаційні властивості до умов роботи в міждисциплінарної команді реального процесу проєктування; володіння методами i засобами використання професійних знань при узгодженні архітектурно-містобудівної документації.

Базові знання ycix професійних додатків архітектурної дисципліни; здатність застосовувати знання архітектурно- будівельного законодавства та державних стандартів України в галузі архітектури та містобудування.

Володіння методами захисту довколишнього середовища; здатність застосування основ урбоекології в підходах до вирішення практичних завдань містобудівного проєктування i планування.

Здатність використовувати ергономічні знання та знання суміжних дисциплін в реальному архітектурному проєктуванні; володіти методами моделювання i гармонізації штучного середовища, використовувати досягнення візуальної культури та засоби інформаційних технологій в експериментальному та реальному проєктуванні.

Розуміння діалогічності процесу соціокультурної адаптації спадщини до сучасного використання, володіння сучасною законодавчою базою міжнародного та національного рівня в пам'яткоохоронної діяльності; знання базових уявлень про типологію об’єктів нерухомої культурної спадщини, розуміння методологічних основ i сучасного стану діяльності по збереженню архітектурно-містобудівної спадщини історичних міст.

Розуміння соціальних i екологічних наслідків професійної діяльності в галузі архітектури та містобудування, здатність організовувати
роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності людини й oxoрони праці.

Здатність застосовувати норми діючого законодавства та державних стандартів України; базові уявлення про основи загальної екологїі, володіння принципами оптимального природокористування й охорони природи.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-наукової програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
1237.1 – головний архітектор (архітектура і будівництво);
1229. 1 – головний архітектор (органи державної влади);
1237.1 – головний архітектор проєкту;
2141.1 – науковий співробітник (архітектура, планування міст);
2141.2 – архітектори та планувальники міст;
2452.1 – дизайнер дослідник;
2452.2 – дизайнер інтер’єру;
2310.2 – викладачі університетів та вищих навчальних закладів: асистент, викладач вищого навчального закладу;
2320 – викладачі середніх навчальних закладів:
викладач професійно-технічного навчального закладу;
2351 – професіонали в галузі методів навчання.

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-наукової програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Факультет архітектури

Роботи студентів

Анастасія Дроздюк

студентка 1-го курсу магістратури

Цікавість навчання на факультеті архітектури НАОМА у поєднанні високих фахових вимог з творчими підходами та завданнями. Багато різноманітних завдань з композиції, проектування, комп’ютерних технологій вимагають творчого, особистого підходу та рішення. Великою перевагою є навчання поряд з художниками, студентами, які вивчають живопис, графіку, скульптуру, сценографію, графічний дизайн. Цікаві завдання з творчих предметів роблять навчання більш різноманітним та креативним.

Керівник програми
Давидов Анатолій Миколайович

декан факультету архітектури, зав.кафедри архітектурного проектування

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Анімаційний рисунок

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на самореалізацію творчого потенціалу митця, вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образо творення та вміння виконувати художні твори, аналізувати еволюцію мистецьких практик; отримання навичок виконувати складні типові спеціалізовані завдання в мистецькій галузі професійної діяльності. Застосовування практичних навичок у мистецькій та освітній сфері; формування здатності самореалізації у світовому мистецькому контексті. Розроблення й застосування власного образу і персонажу під час створення анімаційного продукту.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма бакалавра спрямована на фундаментальне вивчення та використання різних аспектів рисунку і зокрема анімації.

Програма орієнтована на оволодіння фундаментальними та професійними основами процесу творення мистецького твору. Пріоритетом естетики рисунку та його використання є цикл компонентів: площина (розуміння плями та лінії як структурного елементу); об’єкт; простір, рух. Пріоритетним для ОПП напрямком має на меті вивчення рисунку не тільки як засібу доповнення думки, а як окрему сферу використання в різних мистецьких практиках (монументальний, станковий рисунок, короткочасний рисунок, анімація). Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища. Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технік і матеріалів. Об’єктом пізнання та інтерпретації є антропоцентризм.

Головний акцент робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образо творення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу.


Повний опис програми

Дисципліни

1. Цикл загальної підготовки
ОК 1. Історія української державності
ОК 2. Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Історія української культури
ОК 4. Філософія
ОК 5. Методика викладання мистецьких дисциплін 
ОК 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням

2. Цикл професійної підготовки (ПП)
ОК 7. Академічний рисунок
ОК 8. Академічний живопис
ОК 9. Історія, матеріали та техніки рисунка 
ОК 10. Комп'ютерна графіка
ОК 11. Основи композиції
ОК 12. Історія анімації
ОК 13. Медіа-синтез
ОК 14. Sketching/story board
ОК 15. Перспектива
ОК 16. Пластична анатомія
ОК 17. Теорія мистецтво
ОК 18. Інституційні відносини
ОК 19. Історія українського мистецтва
ОК 20. Історія зарубіжного мистецтва
ОК 21. Прикладна практика
ОК 22. Педагогічна практика
ОК 23. Переддипломна практика
ОК 24. Кваліфікаційна бакалаврська робота

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної' області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
10. Навички міжособистісної взаємодії.
11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт мислити критично та самокритично.
12. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
13. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри напрямку «Анімаційний рисунок» можуть займати кервинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.2 Художник;
3471 Художник-аніматор;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;
1229.6 Керівник студії художньої творчості;
2320 Вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього середнього навчально-виховного закладу;
2331 Вчитель з образотворчого мистецтва загальноосвітнього початкового навчально-виховного закладу;
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Основні сфери працевлаштування:
- Освітні та культурні інституції (театри, кіно- та телестудії, загальноосвітні та мистецькі навчальні заклади);
- Громадські організації та культурні осередки;
- Креативні та культурні індустрії;
- Незалежні культурні та мистецькі проекти.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ
Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Арт-менеджмент

Наша мета – підготовка професійних фахівців з арт-менеджменту за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Формування та розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків фахівця з арт-менеджменту, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі у професійній діяльності, застосовувати практичні навички з управління мистецькою сферою, генерувати нові ідеї та працювати у світовому мистецькому контексті.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Бакалавр менеджменту соціокультурної діяльності, арт-менеджер

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Акредитація відсутня

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має прикладну орієнтацію. Спрямована на підготовку фахівців, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями і практичними навичками з питань менеджменту соціокультурної діяльності, зокрема арт-менеджменту.

Особливістю програми є підготовка фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності та набуття практичних навичок зі створення й реалізації мистецьких проєктів в активному професійному середовищі.


Повний опис програми

Дисципліни

Історія української державності
Історія української культури
Українська мова за професійним спрямуванням
Всесвітня історія
Філософія
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Методика наукових досліджень
Вступ до мистецтвознавства
Вступ до арт-менеджменту
Історія мистецтва, архітектури та міфологія первісного суспільства і Стародавнього Сходу
Історія мистецтва стародавнього населення України
Історія мистецтва, архітектури та міфологія Стародавньої Еллади і Риму
Історія українського мистецтва
Історія зарубіжного мистецтва
Історія сучасного українського мистецтва
Історія сучасного зарубіжного мистецтва
Техніки і технології живописних матеріалів
Кольорознавство
Художня критика та аналіз пам'яток мистецтва
Виставковий та рекламний дизайн
Основи економічної теорії та менеджменту

Вибіркові компоненти ОП:

Менеджмент соціокультурної діяльності (арт-менеджмент)
Економіка соціокультурної сфери
Основи музейної справи
Основи арт-ринку
Історія та практика кураторства
Галерейна справа
Грантовий менеджмент, фандрейзинг та спонсорство
Управління галерейно-виставковими проектами
Маркетинг та РЕ. в креативних індустріях (в т.ч. ФММ)
Маркетингові та рекламні стратегії в арт-сфері
Фінансовий менеджмент та бухгалтерський облік галузі культури
Арт-ринки Європи, США та Азії
Основи експертизи творів мистецтва
Оціночна діяльність та ціноутворення в мистецтві

та інші

Компетентності

Інтегральна

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні креативної економіки і культуротворчих практик, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури. Характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність розробляти та управляти проєктами.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки й технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність виявляти, оцінювати та долучати до культурного обігу твори мистецтва.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Здатність розробляти та керувати проєктами з участю різних груп людей, професійних спільнот та фахівців.
 • Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.
 • Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.
Кар'єрна реалізація

Фахівець освітнього ступеня Бакалавр зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань 02 Культура і мистецтво може обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

1229.6 Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)
1229.6 Завідувач пересувної виставки
1229.6/21344 Завідувач виставки
1229.6/21465 Завідувач парку культури та відпочинку
1229.6/24622 Керівник гуртка
1229.6/24637 Керівник студії, колективу
1231 Менеджер (управитель)
1319.81 Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури та ін.)
1448.1 Менеджер (управитель) з туризму
1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій
1475.4 Менеджер (управитель) з маркетингу
1475.4.1 Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю
1475.4.5 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
1476.1 Менеджер (управитель) з реклами
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
1499 Менеджер (управитель)
2320 Викладач мистецького ліцею
2431.2 Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду
2455.2 Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.)
3340 Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)
3414/24281 Організатор подорожей (екскурсій)
3417 Оцінювач, оцінювач-експерт
3417 Аукціоніст (ліцитатор)
3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації)
3439 Організатор громадських заходів
3474/23143 Організатор культурно-дозвіллевої діяльності
3474/24278 Організатор концертів і лекцій
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (Організатор театралізованих народних свят та обрядів)
3479 Інші фахівці у сфері культури та мистецтва
4121 Офісний службовець (аукціон)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Пам’яті Сергія Івановича Білоконя (1 липня 1948 – 14 квітня 2023)

Пам’яті Сергія Івановича Білоконя (1 липня 1948 – 14 квітня 2023) 14 квітня відійшов у вічність український історик, джерелознавець, кандидат… Читати далі »Пам’яті Сергія Івановича Білоконя (1 липня 1948 – 14 квітня 2023)

НАОМА отримала безкоштовний доступ до глобальної англомовної освітньої онлайн платформи FutureLearn

Шановні студенти, аспіранти та викладачі НАОМА! Завдяки співпраці з провідною транснаціональною освітньою консалтинговою компанією Cormack Consultancy Group, НАОМА отримала безкоштовний… Читати далі »НАОМА отримала безкоштовний доступ до глобальної англомовної освітньої онлайн платформи FutureLearn

ТВОРЧА Аспірантура

Образотворче та візуальне мистецтво

Наша мета – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий освітній та культурно-мистецький простір фахівців з образотворчого мистецтва/реставрації, здатних як створювати/реставрувати традиційні художні мистецькі твори, так і вміти органічно поєднувати та інтерпретувати їх із сучасними новітніми видами візуального мистецтва, екстраполюючи поглиблені фахові компетентності на викладацько- дослідницьку діяльність у закладах мистецької вищої освіти, на творчу/реставраційно-практичну діяльність в мистецьких та наукових установах.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор мистецтва у галузі 02 Культура і мистецтво

Денна

3 роки

44 кредити

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-творча програма доктора мистецтв орієнтована на прикладні дослідження у сфері образотворчого та візуального мистецтва, впровадження інноваційних технологій та оригінальних прийомів в освітній процес і мистецьку практику.

Програма спрямована на створення/реставрацію мистецького твору/об’єкту/проєкту, що спирається на практичні прийоми класичного образотворчого мистецтва та/або включає у себе аспекти різних напрямів мистецьких концепцій, практик і орієнтацій та/або є синтезом традиційних жанрово-технічних практик (живопису, скульптури, графіки, сценографії) та новітніх тенденцій в сучасному візуальному мистецтві (інсталяції, перформансу, медіа-арту, кінетичного мистецтва, муралу, стріт-арту, лендарту тощо).

Повний опис програми

Обов'язкові освітні компоненти / силабуси

Історія стилів у культурі та мистецтві
Інноваційні технології в мистецькій освіті
Фахові семінари з творчої / реставраційної проєктної діяльності
Педагогічна практика
Філософія
Філософія мистецтва ХХ століття
Методологія та творча методика дослідження
Управління проєктами у галузі культури і мистецтва
Іноземна мова професійного спілкування / Українська мова як іноземна
(для іноземців)

Компетентності

1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми та складні професійні завдання в галузі образотворчого мистецтва / реставрації у процесі створення/реставрації та наукового копіювання й відтворення мистецьких творів/проєктів/об’єктів, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або мистецьких цінностей у контексті інноваційних підходів до синтезу мистецтв, науково-дослідницької та педагогічної діяльності.

2. Здатність до об’єктивного та критичного аналізу значущих соціокультурних процесів і явищ у житті суспільства, пов’язаних із обраною сферою науково-творчої діяльності; демонстрація громадянської позиції, інтегрованості та мобільності в сучасному співтоваристві.

3. Здатність до генерування нових та комплексних ідей при вирішенні практичних (творчих) та дослідницьких задач, у тому числі у міждисциплінарних галузях.

4. Здатність проєктувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.

5. Здатність до роботи з різними джерелами інформації для науково- дослідницької, творчої та педагогічної діяльності; розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів у науково-педагогічній діяльності.

6. Здатність вільно застосовувати академічну українську та іноземну мову в науковій роботі, в науково-педагогічній та інноваційній творчій діяльності.

7. Здатність визначати цілі, планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку, вибирати оптимальні шляхи їх досягнення.

8. Здатність до ефективної комунікації з професіоналами у вітчизняному та міжнародному мистецькому й науковому середовищі незалежно від їх походження, ментальності, особливостей культури; вміння мотивувати їх на досягнення спільних цілей, володіння методами конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у колективі.

9. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення у мистецькій теоретичній та практичній діяльності, до адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.

10. Здатність до творчого (образного), абстрактного та аналітичного мислення, синтезування, генерування нових ідей.

11. Здатність до пошуку і прийняття оптимальних організаційно-управлінських рішень у нестандартних ситуаціях.

Кар'єрна реалізація

Доктор мистецтва зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» підготований для продовження творчої роботи, дослідницької діяльності на керівних посадах наукових установ мистецького спрямування, культурно-просвітницьких установ; науково- педагогічної роботи в закладах вищої мистецької освіти і може займати наступні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

2452  Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
2452.1 Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)
2452.2 Скульптори, художники та модельєри
2455.2 Художник-реставратор
231 Викладачі закладів вищої освіти
2310.1 Доцент закладу вищої освіти
Професор закладу вищої освіти
2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1229.6 Головний художник-реставратор
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій
1238 Керівники проєктів та програм
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок
1143 Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Освітньо-творча програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОТП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
Яланський Андрій Вікторович

професор, народний художник України

Контакти

Академія Мистецтв та Дизайну у Базелі висловлює підтримку

Університет прикладних наук та мистецтв Північносхідної Швейцаріі, Академія Мистецтв та Дизайну Як Академія Мистецтва та Дизайну у Базелі, Швейцарія ми… Читати далі »Академія Мистецтв та Дизайну у Базелі висловлює підтримку

Бакалаврські програми

Дизайн середовища

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 022 «Дизайн» (дизайн середовища) та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

022 Дизайн

Бакалавр дизайну

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» освітнього рівня бакалавр базується на загальновідомих наукових результатах з основ мистецтвознавства, українського та зарубіжного мистецтва і дизайну, ергономіки, композиції, формоутворення та об'ємного моделювання, матеріалознавства й технологій в дизайні, комп'ютерного моделювання. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Дизайн середовища», в рамках котрої можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю 022 Дизайн.

Підготовка фахівців-дизайнерів у галузі дизайну середовища вимагає спеціальної практики. 
Особливістю програми є: широке використання мистецького спрямування та водночас комп'ютерних технологій дизайну на всіх етапах навчання. 
Відмінність програми полягає у орієнтації на потреби дизайну середовища та дизайну інтер'єру, а також у широкому використанні концепції сталого розвитку та збереження історико-культурної спадщини України.


Повний опис програми 

Дисципліни

Проєктна графіка
Нарисна геометрія та перспектива
Дизайн середовища
Комп'ютерне моделювання
Проєктування
Дизайн інтер'єру 
Предметний дизайн
Новітні тенденції в дизайні
Композиція та кольорознавство
Предметний дизайн

та інші.

Компетентності

Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати формоутворення, макетування та моделювання об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. 

Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.

Здатність застосовувати знання історії українського та зарубіжного мистецтва і дизайну в художньо-проєктній діяльності.

Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.

Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.

Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. 

Здатність володіти практичними навичками з проєктування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

- 2452.2 – дизайнери інтер’єру, дизайнер меблів, дизайнер промислових виробів та об'єктів;
- 3471 – дизайнер виконавець.

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Керівник програми
ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА


Доктор архітектури, доцент
кафедри архітектурного проєктування.

[email protected] 

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]