Перейти до вмісту

Uncategorized

Академія Мистецтв та Дизайну у Базелі висловлює підтримку

Університет прикладних наук та мистецтв Північносхідної Швейцаріі, Академія Мистецтв та Дизайну Як Академія Мистецтва та Дизайну у Базелі, Швейцарія ми… Читати далі »Академія Мистецтв та Дизайну у Базелі висловлює підтримку

Бакалаврські програми

Дизайн середовища

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 022 «Дизайн» (дизайн середовища) та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

022 Дизайн

Бакалавр дизайну

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» освітнього рівня бакалавр базується на загальновідомих наукових результатах з основ мистецтвознавства, українського та зарубіжного мистецтва та дизайну, ергономіки, композиції, формоутворення та об'ємного моделювання, матеріалознавства та технологій в дизайні, комп'ютерного моделювання. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Дизайн середовища», в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю 022 Дизайн.
Об’єкт вивчення та діяльності: об’єкти та процеси дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення якості предметно-просторового та візуально-інформаційного середовища, заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів дизайну.


Повний опис програми 

Дисципліни

Проектна графіка
Композиція та кольорознавство Проектування
Обмірна практика
Дизайн середовища
Дизайн інтерєру
Предметний дизайн
Новітні тенденції в дизайні
Композиція та кольорознавство
Предметний дизайн
Синтез мистецтв
Екодизайн
Етнодизайн

та інші

Компетентності

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 5. Здатність працювати в команді. ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. ЗК 8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, ЗК 10. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку, ведення здорового способу життя та самовдосконалення. ЗК 11. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, розуміти предметну галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну. ФК 2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну. ФК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. ФК 4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності. ФК 5. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності. ФК 6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах. ФК 7. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну. ФК 8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта. ФК 9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями). ФК 10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ФК 11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. ФК 12. Здатність володіти практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

- 2452.2 – дизайнери інтер’єру, дизайнер меблів, дизайнер промислових виробів та об'єктів.

- 3471 – дизайнер виконавець;

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо- професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації

Вартість навчання

Керівник програми
ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА


Доктор архітектури, доцент
кафедри архітектурного проєктування.

[email protected] 

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Студент з КНР Чжан Сюєчень здобув спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру

Наш студент з КНР Чжан Сюєчень здобуває спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру. 18 серпня у Вінниці завершився V Міжнародний… Читати далі »Студент з КНР Чжан Сюєчень здобув спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру

Аспірантура

Архітектура та містобудування

Наша мета – забезпечити підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії, які здатні розв’язувати комплексні проблеми в сфері архітектури та містобудування, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, презентувати їх у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, а також здійснювати науково-педагогічну діяльність.

191 Архітектура та містобудування

Доктор філософії у галузі 19 Архітектури та будівництва

денна

60 кредитів

60 кредитів

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на дослідження теоретичного дискурсу, історії розвитку та сучасної архітектурної творчості, наукових засад експертизи, атрибуції та реставрації пам’яток архітектури,
що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань; оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності; проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Освітньо-наукова програма акцентована на проведенні наукових досліджень за напрямами:
- теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;
- архітектура будівель та споруд;
- містобудування та ландшафтна архітектура.


Повний опис програми

Повний опис програми 2020

Компетентності

1.Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, пов’язаних з обраною сферою наукової діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення дослідницьких і практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних галузях.
3. Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземних мовах.
6. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, приймати участь у роботі дослідницьких колективів по вирішенню наукових і науково-освітніх задач.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність в архітектурно-містобудівній сфері з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння глибокими, обґрунтованими знаннями спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії
12. Здатність застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного та експериментального дослідження.
13. Готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти.
14. Володіння навичками науково-методичного забезпечення викладання дисциплін в архітектурно - містобудівній галузі.
15. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
16. Спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем архітектурознавства.
17. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади у закладах вищої освіти, науково-дослідницьких та проектних установах тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації

Вартість навчання

Кафедра теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми

доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Аспірантура

Теорія та історія мистецтва

Наша мета — забезпечити безперервність відтворення кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії в царині теорії й історії мистецтва — класичного й сучасного, світового й українського, образотворчого, візуального й декоративного, — в царині теорії, історії й практики реставрування творів різних видів художньої діяльності — від ювелірних виробів до монументальних і станкових робіт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор філософії у галузі 02 Культура і мистецтво

денна

4 роки

60 кредитів

Умовна
акредитація

Опис програми

Освітньо-наукова програма  спрямована на формування науковця, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами мистецтвознавчого дослідження, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, а також і викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні навички.  

ОНП «Теорія та історія мистецтва», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.


Повний опис програми

Компетентності

1. Здатність до критичного аналізу й оцінювання сучасних наукових досягнень,
пов’язаних з теорією й історією мистецтва, теорією, історією й практикою
реставрування творів різних видів художньої діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення теоретико-абстрактних,
дослідно-пошукових і практико-експериментальних завдань,
зокрема у міждисциплінарних галузях.
3. Здатність конструювати та здійснювати комплексні дослідження,
зокрема міждисциплінарні, на підставі системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права під час здійснення наукових досліджень, презентації їхніх результатів й у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації державною й іноземними мовами.
6. Здатність планувати і розв’язувати завдання власного професійного
й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, брати участь у роботі дослідницьких колективів із вирішення
наукових і науково-освітніх завдань.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність
у царині мистецтвознавства з використанням сучасних методів дослідження
й інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння обґрунтованими знаннями в царині мистецтвознавства
в поєднанні з культурно-історичним знанням.
12. Володіння культурою мистецтвознавчого дослідження
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
13. Здатність коректно і переконливо застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного й експериментального дослідження.
14. Готовність до викладацької діяльності
за основними освітніми програмами вищої освіти.
15. Володіння навичками науково-методичного забезпечення
викладання дисциплін мистецтвознавчого циклу.
16. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
17. Спроможність до фахового спілкування з актуальних проблем мистецтвознавства.
18. Здатність до самовдосконалення у фаховій сфері протягом життя,
конструювання форм відповідальності за навчання інших
під час науково-педагогічної діяльності й здійснення наукових студій.

Тематика наукових досліджень

історія та теорія мистецтвознавства і художньої критики;

загально-естетичні проблеми теорії та історії образотворчого / декоративного мистецтва;

образотворче / декоративне мистецтво у системі художньої культури;

історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів і жанрів візуального / декоративного мистецтва;

теорії стилю в культурі та мистецтві: історіографічний аспект — від античної доби до сучасності;

історія стилів у культурі та мистецтві: синхронічно-діахронічний аспект;

ґенеза й еволюція стилів і напрямів візуального мистецтва, їхнє світоглядне підґрунтя, особливості етнічної інтерпретації, зв’язок з іншими видами мистецтва (література, театр, музика);

теоретичні засади іконографії, іконології й іконіки у перебігу традиційного й нетрадиційного видів художньої візуальності;

образотворче / декоративне мистецтво та проблема контамінації різних видів мистецтв;

дослідження творів сакрального мистецтва;

станковий і монументальний живопис (прийоми та засоби створення), живописні техніки;

станкова, монументальна та монументально-декоративна скульптура, її функціонування в архітектурних і садово-паркових ансамблях;

станкова і книжкова графіка, притаманні їй особливості художньої мови;

роль і значення книжкової графіки в інтерпретації змісту літературного твору та як елементу книги ― єдиного художньо-поліграфічного організму; плакат; прикладна графіка; графічні техніки;

театрально-декораційне мистецтво (сценографія);

вивчення традицій різьбярства, способів їх відтворення та розвитку, їх осмислення у фольклорній практиці, їхні трансформації в урбанізованому середовищі, їхні функції в утворенні екстер’єру й інтер’єру, побутового використання виробів із дерева;

вивчення ткацтва, шитва, продукції ремісничого текстильного виробництва, крою одягу, історії костюму, композиції та декору килимів, рушників та інших предметів із текстильних матеріалів, використання виробів з них;

дослідження загальних закономірностей орнаментальної мови декору художніх виробів;

теорія та історія реставрації; розроблення методів реставрування творів живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва;

атрибуція й експертиза пам’яток образотворчого / декоративного мистецтва;

реставрація, консервація, відновлення пам’яток образотворчого/ декоративного мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади
у закладах вищої освіти, дослідницьких установах, музеях, галереях тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації

Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Наталія Корчина

Аспірантка

Чому я обрала навчання в аспірантурі НАОМА? Бо окрім шансу написати дисертацію під керівництвом фахівця світового рівня я отримала можливість систематизувати і поглибити ґрунтовні знання, отримані на бакалавраті та в магістратурі. Завдяки освітньо-науковій програмі я навчаюсь у висококласних професіоналів, що є провідними спеціалістами України в галузях образотворчого мистецтва й архітектури. Розумію, що підібрати кожному аспіранту саме ті предмети, які б допомогли йому/їй у написанні дисертації важко, але вважаю, що в аспірантурі НАОМА з цим добре впоралися. Обов’язкові предмети поглиблюють знання в усіх головних сферах інтересів мистецтвознавців й архітекторів, пояснюють, як саме здійснюються наукові дослідження і пишеться дисертація, а асистентська педагогічна практика готує до вкрай відповідальної місії – викладання у закладах вищої освіти. Вибіркові предмети поширюють кругозір і дають можливості спілкуватись із висококласними фахівцями. Якість освіти, що пропонується, відповідає високим стандартам. 

Які є побажання? Ввести в освітньо-наукову програму ознайомчий курс, що допоможе аспірантам 1 курсу розібратись у державних вимогах до наукової діяльності, а також опанувати аспірантську звітність. Також дуже бажано додати предмети з вивчення сучасного українського і світового мистецтва, вони допоможуть аспірантам аналізувати сучасні мистецькі явища та тенденції й бути конкурентоспроможними серед теоретиків та істориків мистецтва України та світу. 

Щодо матеріальних удосконалень: аспіранти покладають великі надії на відшкодування затрат на друк тез та наукових статей у наукових збірниках і журналах з боку НАОМА, а також на фінансування мандрівок/експедицій/виступів на конференціях в Україні та за кордоном.

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
Андрій Олександрович Пучков

Дійсний член Української академії архітектури,
заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Станкова і монументальна скульптура

 

Наша мета – надати мистецьку освіту із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста для діяльності в галузі монументальної та станкової скульптури.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодіння основними освітньої програми | мистецькими методами З наголосом на специфіці скульптурної майстерності. 

Основний фокус Акцент на поглиблене вивчення та розуміння закономірностей розвитку освітньої програми | мистецтва скульптури на різних етапах розвитку людської цивілізації; та спеціалізації освоєння художньо-технічних виражальних засобів скульптури сучасності на основі базових знань і досягнень авторської скульптури минулого; розвиток творчих здібностей задля вміння створювати скульптурну композицію на основі законів, правил та прийомів скульптурного мистецтва, виховання естетичного смаку.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Рисунок.
Скульптура.
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва.
Іноземна мова.
Проектування монументальної скульптури.
Синтез архітектури і скульптури. Станкова композиція / Монументальна композиція.

та інші

Компетентності

Здатність формулювати цілі особистісного і професійного розвитку та умови їх досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.

Здатність використовувати знання про основні закономірності та сучасні досягнення у теорії, історії та методології станкової та монументальної скульптури.

Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань та навичок, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну, стилістичну та пластичну мову при створенні скульптурної композиції.

Здатність володіти науково-аналітичним апаратом, використовувати професійні знання у практичній художній діяльності.

Здатність створювати та реалізовувати власні художні концепції у скульптурі, аргументовані знаннями творчих стилів різних епох та володінням академічними й сучасними техніками, технологіями прийомами та методиками, спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем мистецтвознавства.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з працевлаштування національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК
003:2010: 2452.2 художник, 2452.2 скульптор, 2310 викладач образотворчого мистецтва вищого навчального закладу, 2320 вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього навчального закладу, 3340 викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, 2359.2 методист позашкільного художнього закладу, 2455.2 керівник студії художньої творчості, 3476 організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів). Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації

Вартість навчання

Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2021

Кафедра скульптури

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми
Швецов Валерій Валентинович

професор, заслужений діяч мистецтв

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Станковий і монументальний живопис

Наша мета – надати мистецьку освіту сформувавши професійні компетентності і практичні навички, які творять нові можливість у самореалізації творчого потенціалу студента із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста до проектної діяльності в сфері станкового та монументального живопису.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма магістра спрямована на фундаментальне вивчення академічних аспектів станкового та монументального живопису. Монументальний та храмовий живопис своїм пріоритетним напрямком має вивчення взаємодії живопису з архітектурно-просторовим середовищем. Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технологій ї матеріалів, цілісній образно - пластичній ідеї споруд культового та світського призначення.

Головний акцент в майстерні монументального живопису та храмової культури робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образо творення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу. Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв - взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Спецрисунок
Спецживопис
Композиція
Основи професійної презентації

Живопис станковий
Живопис монументальний

та інші

Компетентності

Уміння вільно використовувати набуті знання для виконання багатофігурних композицій у статиці і динаміці.
Здатність оперувати різними способами передачі просторовості на зображувальній площині, від лінійної, повітряної, тональної, зворотної перспективи та інших систем побудови зображення на картинній площині.
Здатність організовувати картинну площину, мислити гостро та пластично виразно у художньому вирішенні тематично-сюжетної картини, монументального розпису.
Володіти живописними якостями валерного та умовного живопису, його технологічними властивостями.
Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань та навичок, демонструючи розвинену творчу уяву, образне та асоціативне мислення.
Здатність створювати асоціативний образ, суголосний обумовленій темі, на основі натурного об’єкта, з застосуванням необхідних зображальних та виражальних засобів.
Здатність досягнути максимальної виразності у пошуку психологічного стану образу портретованих у сюжетно-тематичній картині.
Здатність використовувати в своєму творчому арсеналі широкий спектр інструментарію, технік і технологій для виконання авторського проекту.
Здатність презентувати художні твори та проекти на всеукраїнському та міжнародних рівнях.
Здатність організовувати професійну роботу над художнім проектом, вміти вести творчу дискусію на рівні вимог мистецької освіти.
Здатність використовувати теоретичні та фахові знання у майбутній науково-педагогічній діяльності.
Здатність сприймати новітні концепції в галузі візуальних мистецтв та поєднувати їх з класичними традиціями вітчизняного та світового мистецтва.
Здатність вписати власну пластичну ідею до заданих умов експозиційного середовища.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2452.2 художник,
2452.2 професіонали в галузі образотворчого мистецтва 2310.2 викладачі університетів та вищих навчальних закладів 2310 викладач образотворчого мистецтва вищого навчального закладу,
2320 вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього навчального закладу,
3340 викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів,
2359.2 методист позашкільного художнього закладу, 2455.2 керівник студії художньої творчості,
3476 організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів).
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably have not heard of them accusamus labore sustainable VHS.

Вартість навчання

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably have not heard of them accusamus labore sustainable VHS.

Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2021

Кафедра живопису та композиції

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Реставрація станкового і монументального живопису

Наша мета – надати вищу мистецьку освіту із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього фахівця-дослідника в сфері реставрації станкового та монументального живопису. 

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма магістра. Структура програми передбачає оволодіння методами й навичками реставрації творів станкового та монументального живопису, їх наукового комплексного дослідження.

Програму характеризує  поєднання принципів гуманітарної, суспільно економічної, спеціально-наукової, художньої та  спеціально-професійної підготовки. Засвоєння  програми передбачає набуття художньої освіти,  опанування методами комплексного дослідження  пам’яток, поглиблення теоретичних знань та  ускладнення навичок (мануальних прийомів)  практичної реставрації реставрації творів живопису;  поглиблене вивчення історичних технік та технологій  живопису (шляхом копіювання).


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

  • Спецрисунок
  • Спецживопис
  • Реставрація станкового живопису
  • Експертиза творів мистецтва
  • Концептуальні проблеми сучасного мистецтва
  • Копіювання (за матеріалами)

та інші

Компетентності

Вміння виконати фотофіксацію твору мистецтва та
його деталей у прямому та бічному освітленні; макрофотозйомку; дослідити твір мистецтва в ультрафіолетовій зоні спектру й виконати фотофіксацію видимої люмінесценції; дати висновок щодо проведених оптико-фотографічних досліджень.
Вміння встановити вид та ступінь біоураження твору живопису, самостійно відібрати проби або дати завдання фахівцеві щодо відбору проб; провести дезінфекцію та дезінсекцію твору мистецтва.
Здатність сформулювати завдання на реставрацію, спираючись на попереднє вивчення стану збереженості та логічну послідовність виконання процесів реставраційного втручання.
Вміння обирати оптимальну методику та матеріали, спираючись на фахову літературу й власний досвід, на знання хімічних та фізичних властивостей структурних елементів самого твору живопису й реставраційних матеріалів.
Вміння правильно вести реставраційну документацію, дотримуючись прийнятих у науковій реставрації засад та принципів; всебічно й повно висвітлюючи стан збереженості, результати проведених досліджень, хід виконання реставраційних заходів та їхні результати, застосовуючи наукову термінологію.
Вміння відтворити твір класичного темперного або олійного живопису, спираючись на отримані раніше навички художника й теоретичні знання з історії техніки живопису,на спеціально підготовлених основах, із застосуванням специфічних прийомів та матеріалів, максимально точно дотримуючись послідовності виконання усіх необхідних етапів.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010:
2455.2 Художник-реставратор
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
3471 Художник-виконавець, асистент художника реставратора
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером

Ліцензія та сертифікати акредитації

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably have not heard of them accusamus labore sustainable VHS.

Вартість навчання

Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably have not heard of them accusamus labore sustainable VHS.

Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2021

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Петрик Святослав

студент 1 курсу магістратури

«Освіта – скарб, праця – ключ до нього», – з цих слів П. Буаста мені хочеться розпочати коротку розповідь про навчання на кафедрі реставрації творів  мистецтва. Якщо на бакалавраті Ви отримуєте можливість здобути «базу», то магістратура дасть Вам можливість поглибити ці знання та впевнитись у власних силах. На першому курсі з’явились, на мою думку, дуже актуальні та необхідні в нашій професійній діяльності предмети – «Експертиза» та «Авторське право». Вивчення останнього дає змогу вільно орієнтуватись в юридичних тонкощах комерції мистецтва та уникати помилок. Цей курс багато чого розкриває та надає стимул в навчанні і надалі здобувати знання. «Прекрасні вчителі завжди залишаються у вічності, тому що ніхто не знає, де закінчується їх вплив», – саме так хочеться охарактеризувати викладачів з кафедри та подякувати Їм за отриманні знання!

Керівник програми
Тимченко Тетяна Ростиславівна

канд. мистецтвознавства, доцент, зав.кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для практики та наукових дослідників художників.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр, художник, дослідник, викладач

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Структура програми передбачає оволодіння основним категоріальним апаратом, сучасними мистецькими прийомами та практиками з наголосом на специфіці графічного мистецтва.

Вивчення історії та теорії графічного мистецтва, а також
технік та технологій друкованої та авторської унікальної
графіки, окрім аудиторних занять передбачає лекційні
заняття у музеях м. Києва та інших історико-культурних
місцях України. Студентів заохочується до міжнародної
академічної мобільності, виставкової діяльності , участі в
пленерах та мистецьких конкурсах, а також благодійної та
волонтерської діяльності в галузі мистецтва.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Спецрисунок
Спецживопис
Друкована графіка
Методика викладання спецдисциплін у вищій школі
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва
Філософія мистецтва
Іноземна мова. Основи перекладу
Авторське право та інтелектуальна власність

Дисципліни за вибором студентів
Мистецтвознавча або соціально-гуманітарна дисципліна
Професійна дисципліна
Вжиткова графіка/ Цифрова графіка
Екпериментальна друкована графіка ((Вільна (станкова) графіка))
Книжкова друкована графіка (Оформлення та ілюстрація книги)

Компетентності

Знання теоретичних аспектів сучасного графічного мистецтва
Здатність використовувати і адаптувати професійні знання і вміння для виконання складних спеціалізованих професійних завдань.
Володіння апаратом мистецтвознавства, культурології та суміжних галузей для розуміння мистецького твору як носія матеріальної та культурної цінності.
Здатність образного та асоціативного мислення, розуміння законів і принципів композиції для вирішення професійних задач.
Осмислення зв’язків, внутрішньої сутності предмету (об’єкту), принципу його архітектоніки (будови), характеру зовнішнього пластичного значення.
Уміння створювати формообраз, адекватний заданій тематиці, на основі натурного об’єкта, з використанням відповідних зображальних та виражальних засобів.
Уміння вільно використовувати набуті знання про об’єкт, їх образне переосмислення в сюжетну композицію. Уміння вибудовувати сюжетну лінію у серію послідовних композицій.
Здатність адаптувати індивідуальну формопластичну стилістику до заданих умов експозиційного середовища.
Здатність знаходити оригінальне образно-пластичне вирішення ідеї (концепції) у колективній роботі.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади
згідно з національним класифікатором України «класифікатор професій» ДК 003:2010:
3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
2452-2 Художник-графік телебачення
3471 Художник-виконавець, художник-оформлювач, художник-графік, дизайнер графічних робіт
3476 Організатор в сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)

Ліцензія та сертифікати акредитації

Вартість навчання

Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2021

Кафедра графічних мистецтв

Анна Шабалтій

студентка 4 курсу

Навчання в академії – це можливість тотально поринути у мистецький світ.

З плином часу Академія відчула безліч змін, але одне тут залишається незмінним – це атмосфера, яка панує у стінах нашого закладу. Саме розуміння і відчуття того, який могутній дух закладений у цьому місці, дає поштовх творити.

в.о. завідувача кафедри
Кириченко Віктор Миколайович

заслужений художник України, доцент

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]