Перейти до вмісту

Uncategorized

ТВОРЧА Аспірантура

Образотворче та візуальне мистецтво

Наша мета – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий освітній та культурно-мистецький простір фахівців з образотворчого мистецтва/реставрації, здатних створювати/реставрувати як традиційні художні мистецькі твори, так і вміти органічно поєднувати та інтерпретувати їх із сучасними новітніми видами візуального мистецтва, екстраполюючи поглиблені фахові компетентності на викладацько- дослідницьку діяльність у закладах мистецької вищої освіти, на творчу / реставраційно-практичну діяльність в мистецьких та наукових установах.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор мистецтва у галузі 02 Культура і мистецтво

Денна

3 роки

44 кредити

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-творча програма доктора мистецтв орієнтована на прикладні дослідження у сфері образотворчого та візуального мистецтва, впровадження інноваційних технологій та оригінальних прийомів в освітній процес і мистецьку практику.

Програма спрямована на створення / реставрацію мистецького твору/об’єкту/проєкту, що спирається на практичні прийоми класичного образотворчого мистецтва та/або включає у себе аспекти різних напрямів мистецьких концепцій, практик і орієнтацій та/або є синтезом традиційних жанрово-технічних практик (живопису, скульптури, графіки, сценографії) та новітніх тенденцій в сучасному візуальному мистецтві (інсталяції, перформансу, медіа-арту, кінетичного мистецтва, муралу, стріт-арту, лендарту тощо).

Повний опис програми

Обов'язкові освітні компоненти / силабуси

Історія стилів у культурі та мистецтві
Інноваційні технології в мистецькій освіті
Фахові семінари з творчої / реставраційної проєктної діяльності
Педагогічна практика
Філософія
Філософія мистецтва ХХ століття
Методологія та творча методика дослідження
Управління проєктами у галузі культури і мистецтва
Іноземна мова професійного спілкування / Українська мова як іноземна
(для іноземців)

Компетентності

Здатність розв’язувати комплексні проблеми та складні професійні завдання в галузі образотворчого мистецтва / реставрації у процесі створення/реставрації та наукового копіювання й відтворення мистецьких творів/проєктів/об’єктів, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або мистецьких цінностей у контексті інноваційних підходів до синтезу мистецтв, науково-дослідницької та педагогічної діяльності.

1. Здатність до об’єктивного та критичного аналізу значущих соціокультурних процесів і явищ у житті суспільства, пов’язаних із обраною сферою науково-творчої діяльності; демонстрація громадянської позиції, інтегрованості та мобільності в сучасному співтоваристві.

2. Здатність до генерування нових та комплексних ідей при вирішенні практичних (творчих) та дослідницьких задач, у тому числі у міждисциплінарних галузях.

3. Здатність проєктувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.

4. Здатність до роботи з різними джерелами інформації для науково- дослідницької, творчої та педагогічної діяльності; розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів у науково-педагогічній діяльності.

5. Здатність вільно застосовувати академічну українську та іноземну мову в науковій роботі, в науково-педагогічній та інноваційній творчій діяльності.

6. Здатність визначати цілі, планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку, вибирати оптимальні шляхи їх досягнення.

7. Здатність до ефективної комунікації з професіоналами у вітчизняному та міжнародному мистецькому й науковому середовищі незалежно від їх походження, ментальності, особливостей культури; вміння мотивувати їх на досягнення спільних цілей, володіння методами конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у колективі.

8. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення у мистецькій теоретичній та практичній діяльності, до адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.

9. Здатність до творчого (образного), абстрактного та аналітичного мислення, синтезування, генерування нових ідей.

10. Здатність до пошуку і прийняття оптимальних організаційно-управлінських рішень у нестандартних ситуаціях.

Кар'єрна реалізація

Доктор мистецтва зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» підготований для продовження творчої роботи, дослідницької діяльності на керівних посадах наукових установ мистецького спрямування, культурно-просвітницьких установ; науково- педагогічної роботи в закладах вищої мистецької освіти і може займати наступні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

2452  Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
2452.1 Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)
2452.2 Скульптори, художники та модельєри
2455.2 Художник-реставратор
231 Викладачі закладів вищої освіти
2310.1 Доцент закладу вищої освіти
Професор закладу вищої освіти
2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1229.6 Головний художник-реставратор
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій
1238 Керівники проєктів та програм
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок
1143 Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Освітньо-творча програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОТП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
Яланський Андрій Вікторович

професор, народний художник України

Контакти

Академія Мистецтв та Дизайну у Базелі висловлює підтримку

Університет прикладних наук та мистецтв Північносхідної Швейцаріі, Академія Мистецтв та Дизайну Як Академія Мистецтва та Дизайну у Базелі, Швейцарія ми… Читати далі »Академія Мистецтв та Дизайну у Базелі висловлює підтримку

Бакалаврські програми

Дизайн середовища

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 022 «Дизайн» (дизайн середовища) та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

022 Дизайн

Бакалавр дизайну

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» освітнього рівня бакалавр базується на загальновідомих наукових результатах з основ мистецтвознавства, українського та зарубіжного мистецтва та дизайну, ергономіки, композиції, формоутворення та об'ємного моделювання, матеріалознавства та технологій в дизайні, комп'ютерного моделювання. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Дизайн середовища», в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю 022 Дизайн.

Підготовка фахівців-дизайнерів у галузі дизайну середовища вимагає спеціальної практики. 
Особливістю програми є: широке використання мистецького спрямування та водночас комп'ютерних технологій дизайну на всіх етапах навчання. 
Відмінність програми полягає у орієнтації на потреби дизайну середовища та дизайну інтер'єру, а також у широкому використанні концепції сталого розвитку та збереження історико-культурної спадщини України.


Повний опис програми 

Дисципліни

Проектна графіка
Нарисна геометрія та перспектива
Дизайн середовища
Комп'ютерне моделювання
Проектування
Дизайн інтер'єру 
Предметний дизайн
Новітні тенденції в дизайні
Композиція та кольорознавство
Предметний дизайн

та інші.

Компетентності

Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. 

Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.

Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності.

Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.

Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.

Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. 

Здатність володіти практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

- 2452.2 – дизайнери інтер’єру, дизайнер меблів, дизайнер промислових виробів та об'єктів.
- 3471 – дизайнер виконавець;

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Керівник програми
ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА


Доктор архітектури, доцент
кафедри архітектурного проєктування.

[email protected] 

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Студент з КНР Чжан Сюєчень здобув спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру

Наш студент з КНР Чжан Сюєчень здобуває спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру. 18 серпня у Вінниці завершився V Міжнародний… Читати далі »Студент з КНР Чжан Сюєчень здобув спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру

Аспірантура

Архітектура та містобудування

Наша мета – забезпечити підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії, які здатні розв’язувати комплексні проблеми в сфері архітектури та містобудування, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, презентувати їх у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, а також здійснювати науково-педагогічну діяльність.

191 Архітектура та містобудування

Доктор філософії у галузі 19 Архітектури та будівництва

денна

60 кредитів

60 кредитів

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на дослідження теоретичного дискурсу, історії розвитку та сучасної архітектурної творчості, наукових засад експертизи, атрибуції та реставрації пам’яток архітектури,
що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань; оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності; проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Освітньо-наукова програма акцентована на проведенні наукових досліджень за напрямами:
- теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;
- архітектура будівель та споруд;
- містобудування та ландшафтна архітектура.


Повний опис програми

Повний опис програми 2020

Компетентності

1.Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, пов’язаних з обраною сферою наукової діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення дослідницьких і практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних галузях.
3. Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземних мовах.
6. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, приймати участь у роботі дослідницьких колективів по вирішенню наукових і науково-освітніх задач.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність в архітектурно-містобудівній сфері з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння глибокими, обґрунтованими знаннями спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії
12. Здатність застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного та експериментального дослідження.
13. Готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти.
14. Володіння навичками науково-методичного забезпечення викладання дисциплін в архітектурно - містобудівній галузі.
15. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
16. Спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем архітектурознавства.
17. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади у закладах вищої освіти, науково-дослідницьких та проектних установах тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми

доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Аспірантура

Теорія та історія мистецтва

Наша мета — забезпечити безперервність відтворення кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії в царині теорії й історії мистецтва — класичного й сучасного, світового й українського, образотворчого, візуального й декоративного, — в царині теорії, історії й практики реставрування творів різних видів художньої діяльності — від ювелірних виробів до монументальних і станкових робіт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор філософії у галузі 02 Культура і мистецтво

денна

4 роки

60 кредитів

Умовна
акредитація

Опис програми

Освітньо-наукова програма  спрямована на формування науковця, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами мистецтвознавчого дослідження, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, а також і викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні навички.  

ОНП «Теорія та історія мистецтва», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.


Повний опис програми

Компетентності

1. Здатність до критичного аналізу й оцінювання сучасних наукових досягнень,
пов’язаних з теорією й історією мистецтва, теорією, історією й практикою
реставрування творів різних видів художньої діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення теоретико-абстрактних,
дослідно-пошукових і практико-експериментальних завдань,
зокрема у міждисциплінарних галузях.
3. Здатність конструювати та здійснювати комплексні дослідження,
зокрема міждисциплінарні, на підставі системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права під час здійснення наукових досліджень, презентації їхніх результатів й у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації державною й іноземними мовами.
6. Здатність планувати і розв’язувати завдання власного професійного
й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, брати участь у роботі дослідницьких колективів із вирішення
наукових і науково-освітніх завдань.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність
у царині мистецтвознавства з використанням сучасних методів дослідження
й інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння обґрунтованими знаннями в царині мистецтвознавства
в поєднанні з культурно-історичним знанням.
12. Володіння культурою мистецтвознавчого дослідження
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
13. Здатність коректно і переконливо застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного й експериментального дослідження.
14. Готовність до викладацької діяльності
за основними освітніми програмами вищої освіти.
15. Володіння навичками науково-методичного забезпечення
викладання дисциплін мистецтвознавчого циклу.
16. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
17. Спроможність до фахового спілкування з актуальних проблем мистецтвознавства.
18. Здатність до самовдосконалення у фаховій сфері протягом життя,
конструювання форм відповідальності за навчання інших
під час науково-педагогічної діяльності й здійснення наукових студій.

Тематика наукових досліджень

історія та теорія мистецтвознавства і художньої критики;

загально-естетичні проблеми теорії та історії образотворчого / декоративного мистецтва;

образотворче / декоративне мистецтво у системі художньої культури;

історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів і жанрів візуального / декоративного мистецтва;

теорії стилю в культурі та мистецтві: історіографічний аспект — від античної доби до сучасності;

історія стилів у культурі та мистецтві: синхронічно-діахронічний аспект;

ґенеза й еволюція стилів і напрямів візуального мистецтва, їхнє світоглядне підґрунтя, особливості етнічної інтерпретації, зв’язок з іншими видами мистецтва (література, театр, музика);

теоретичні засади іконографії, іконології й іконіки у перебігу традиційного й нетрадиційного видів художньої візуальності;

образотворче / декоративне мистецтво та проблема контамінації різних видів мистецтв;

дослідження творів сакрального мистецтва;

станковий і монументальний живопис (прийоми та засоби створення), живописні техніки;

станкова, монументальна та монументально-декоративна скульптура, її функціонування в архітектурних і садово-паркових ансамблях;

станкова і книжкова графіка, притаманні їй особливості художньої мови;

роль і значення книжкової графіки в інтерпретації змісту літературного твору та як елементу книги ― єдиного художньо-поліграфічного організму; плакат; прикладна графіка; графічні техніки;

театрально-декораційне мистецтво (сценографія);

вивчення традицій різьбярства, способів їх відтворення та розвитку, їх осмислення у фольклорній практиці, їхні трансформації в урбанізованому середовищі, їхні функції в утворенні екстер’єру й інтер’єру, побутового використання виробів із дерева;

вивчення ткацтва, шитва, продукції ремісничого текстильного виробництва, крою одягу, історії костюму, композиції та декору килимів, рушників та інших предметів із текстильних матеріалів, використання виробів з них;

дослідження загальних закономірностей орнаментальної мови декору художніх виробів;

теорія та історія реставрації; розроблення методів реставрування творів живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва;

атрибуція й експертиза пам’яток образотворчого / декоративного мистецтва;

реставрація, консервація, відновлення пам’яток образотворчого/ декоративного мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади
у закладах вищої освіти, дослідницьких установах, музеях, галереях тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Наталія Корчина

Аспірантка

Чому я обрала навчання в аспірантурі НАОМА? Бо окрім шансу написати дисертацію під керівництвом фахівця світового рівня я отримала можливість систематизувати і поглибити ґрунтовні знання, отримані на бакалавраті та в магістратурі. Завдяки освітньо-науковій програмі я навчаюсь у висококласних професіоналів, що є провідними спеціалістами України в галузях образотворчого мистецтва й архітектури. Розумію, що підібрати кожному аспіранту саме ті предмети, які б допомогли йому/їй у написанні дисертації важко, але вважаю, що в аспірантурі НАОМА з цим добре впоралися. Обов’язкові предмети поглиблюють знання в усіх головних сферах інтересів мистецтвознавців й архітекторів, пояснюють, як саме здійснюються наукові дослідження і пишеться дисертація, а асистентська педагогічна практика готує до вкрай відповідальної місії – викладання у закладах вищої освіти. Вибіркові предмети поширюють кругозір і дають можливості спілкуватись із висококласними фахівцями. Якість освіти, що пропонується, відповідає високим стандартам. 

Які є побажання? Ввести в освітньо-наукову програму ознайомчий курс, що допоможе аспірантам 1 курсу розібратись у державних вимогах до наукової діяльності, а також опанувати аспірантську звітність. Також дуже бажано додати предмети з вивчення сучасного українського і світового мистецтва, вони допоможуть аспірантам аналізувати сучасні мистецькі явища та тенденції й бути конкурентоспроможними серед теоретиків та істориків мистецтва України та світу. 

Щодо матеріальних удосконалень: аспіранти покладають великі надії на відшкодування затрат на друк тез та наукових статей у наукових збірниках і журналах з боку НАОМА, а також на фінансування мандрівок/експедицій/виступів на конференціях в Україні та за кордоном.

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
СЕЛІВАЧОВ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ


Професор кафедры теорії та історії мистецтва. Доктор мистецтвознавства, професор.

Контакти

Магістерські програми

Станкова і монументальна скульптура

 

Наша мета – надати мистецьку освіту із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста для діяльності в галузі монументальної та станкової скульптури.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми
Освітньо-професійна. Структура програми передбачає оволодіння основними освітньої програми | мистецькими методами З наголосом на специфіці скульптурної майстерності. Акцент на поглиблене вивчення та розуміння закономірностей розвитку освітньої програми | мистецтва скульптури на різних етапах розвитку людської цивілізації; та спеціалізації освоєння художньо-технічних виражальних засобів скульптури сучасності на основі базових знань і досягнень авторської скульптури минулого; розвиток творчих здібностей задля вміння створювати скульптурну композицію на основі законів, правил та прийомів скульптурного мистецтва, виховання естетичного смаку.
Повний опис програми Стандарт Вищої Освіти
Дисципліни

Рисунок.
Скульптура.
Композиція.
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва.
Іноземна мова. Основи перекладу.
Проектування монументальної скульптури.
Менеджмент мистецьких проєктів.

та інші

Компетентності

Здатність переосмислювати базові знання. демонструвати розвинену творчу уяву, Використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних i технологічних етапів розвитку суспільства.

Здатність використовувати знання та практичні навички з скульптури та композиції з метою найвиразнішого розкриття концепції i змісту скульптурного твору та його художнього втілення.

Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

Володіння теоретичними i методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого i декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.

Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Здатність формувати внутрішнє та зовнішнє середовище засобами станкової та монументальної скульптури.

Здатність поєднання класичних технік i технологій при створенні скульптурних об’єктів із сучасними техніками i технологіями.

Здатність використовувати новітні матеріали та технології при створенні скульптурних об’єктів.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з працевлаштування національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.2 художник,
2452.2 скульптор,
2310 викладач образотворчого мистецтва вищого навчального закладу,
2320 вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього навчального закладу,
3340 викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів,
2359.2 методист позашкільного художнього закладу,
2455.2 керівник студії художньої творчості,
3476 організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів).

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра скульптури

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми
Швецов Валерій Валентинович

професор, заслужений діяч мистецтв

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Станковий і монументальний живопис

Наша мета – надати мистецьку освіту сформувавши професійні компетентності і практичні навички, які творять нові можливість у самореалізації творчого потенціалу студента із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування. Підготувати майбутнього спеціаліста до проектної діяльності в сфері станкового та монументального живопису.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма магістра спрямована на фундаментальне вивчення академічних аспектів станкового та монументального живопису. Монументальний та храмовий живопис своїм пріоритетним напрямком має вивчення взаємодії живопису з архітектурно-просторовим середовищем. Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технологій ї матеріалів, цілісній образно - пластичній ідеї споруд культового та світського призначення.

Головний акцент в майстерні монументального живопису та храмової культури робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образо творення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу. Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв - взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Спецрисунок
Спецживопис
Композиція
Основи професійної презентації

Живопис станковий
Живопис монументальний

та інші.

Компетентності

Уміння вільно використовувати набуті знання для виконання багатофігурних композицій у статиці і динаміці.
Здатність оперувати різними способами передачі просторовості на зображувальній площині, від лінійної, повітряної, тональної, зворотної перспективи та інших систем побудови зображення на картинній площині.
Здатність організовувати картинну площину, мислити гостро та пластично виразно у художньому вирішенні тематично-сюжетної картини, монументального розпису.
Володіти живописними якостями валерного та умовного живопису, його технологічними властивостями.
Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань та навичок, демонструючи розвинену творчу уяву, образне та асоціативне мислення.
Здатність створювати асоціативний образ, суголосний обумовленій темі, на основі натурного об’єкта, з застосуванням необхідних зображальних та виражальних засобів.
Здатність досягнути максимальної виразності у пошуку психологічного стану образу портретованих у сюжетно-тематичній картині.
Здатність використовувати в своєму творчому арсеналі широкий спектр інструментарію, технік і технологій для виконання авторського проекту.
Здатність презентувати художні твори та проекти на всеукраїнському та міжнародних рівнях.
Здатність організовувати професійну роботу над художнім проектом, вміти вести творчу дискусію на рівні вимог мистецької освіти.
Здатність використовувати теоретичні та фахові знання у майбутній науково-педагогічній діяльності.
Здатність сприймати новітні концепції в галузі візуальних мистецтв та поєднувати їх з класичними традиціями вітчизняного та світового мистецтва.
Здатність вписати власну пластичну ідею до заданих умов експозиційного середовища.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452 Професіонал в галузі образотворчого та прикладного мистецтва:

2452.2 Художник-виконавець;

2452.2 Художник;

1142.1 Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки;

1143 Вища посадова особа академій наук (мистецтв) і громадських організацій в соціально-культурній сфері; Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.);

1210.1 Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.);

1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури;

1210.1 Директор позашкільного закладу;

2310.2 Викладач вищого навчального закладу;

3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;

1229.6 Керівник студії художньої творчості;

2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;

3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);

3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Основні сфери працевлаштування:

  • Освітні та культурні інституції (віртуальні картинні галереї, театри, кіно- та телестудії, загальноосвітні та мистецькі навчальні заклади);
  • Громадські організації та культурні осередки;
  • Креативні та культурні індустрії;
  • Незадежні культурні та мистецькі проекти.
Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра живопису та композиції

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]