console.log("hello);
Перейти до вмісту

Uncategorized

Бакалаврські програми

Арт-менеджмент

Наша мета – підготовка професійних фахівців з арт-менеджменту за спеціальністю 028 Менеджмент соціокультурної діяльності. Формування та розвиток загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків фахівця з арт-менеджменту, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі у професійній діяльності, застосовувати практичні навички з управління мистецькою сферою, генерувати нові ідеї та працювати у світовому мистецькому контексті.

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

Бакалавр менеджменту соціокультурної діяльності, арт-менеджер

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Акредитація відсутня

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має прикладну орієнтацію. Спрямована на підготовку фахівців, які володіють фундаментальними теоретичними знаннями і практичними навичками з питань менеджменту соціокультурної діяльності, зокрема арт-менеджменту.

Особливістю програми є підготовка фахівців з менеджменту соціокультурної діяльності та набуття практичних навичок зі створення й реалізації мистецьких проєктів в активному професійному середовищі.


Повний опис програми

Дисципліни

Історія української державності
Історія української культури
Українська мова за професійним спрямуванням
Всесвітня історія
Філософія
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Методика наукових досліджень
Вступ до мистецтвознавства
Вступ до арт-менеджменту
Історія мистецтва, архітектури та міфологія первісного суспільства і Стародавнього Сходу
Історія мистецтва стародавнього населення України
Історія мистецтва, архітектури та міфологія Стародавньої Еллади і Риму
Історія українського мистецтва
Історія зарубіжного мистецтва
Історія сучасного українського мистецтва
Історія сучасного зарубіжного мистецтва
Техніки і технології живописних матеріалів
Кольорознавство
Художня критика та аналіз пам'яток мистецтва
Виставковий та рекламний дизайн
Основи економічної теорії та менеджменту

Вибіркові компоненти ОП:

Менеджмент соціокультурної діяльності (арт-менеджмент)
Економіка соціокультурної сфери
Основи музейної справи
Основи арт-ринку
Історія та практика кураторства
Галерейна справа
Грантовий менеджмент, фандрейзинг та спонсорство
Управління галерейно-виставковими проектами
Маркетинг та РЕ. в креативних індустріях (в т.ч. ФММ)
Маркетингові та рекламні стратегії в арт-сфері
Фінансовий менеджмент та бухгалтерський облік галузі культури
Арт-ринки Європи, США та Азії
Основи експертизи творів мистецтва
Оціночна діяльність та ціноутворення в мистецтві

та інші

Компетентності

Інтегральна

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні креативної економіки і культуротворчих практик, що передбачає застосування теорій та методів менеджменту культури. Характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
 • Здатність планувати та управляти часом.
 • Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
 • Здатність до пошуку, оброблення й аналізу інформації з різних джерел.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
 • Здатність працювати в команді.
 • Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
 • Здатність працювати в міжнародному контексті.
 • Здатність розробляти та управляти проєктами.
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
 • Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
 • Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
 • Здатність спілкуватися іноземною мовою.
 • Здатність реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини та громадянина в Україні.
 • Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки й технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
 • Здатність виявляти, оцінювати та долучати до культурного обігу твори мистецтва.
 • Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
 • Здатність розробляти та керувати проєктами з участю різних груп людей, професійних спільнот та фахівців.
 • Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.
 • Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.
Кар'єрна реалізація

Фахівець освітнього ступеня Бакалавр зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності галузі знань 02 Культура і мистецтво може обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

1229.6 Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості)
1229.6 Завідувач пересувної виставки
1229.6/21344 Завідувач виставки
1229.6/21465 Завідувач парку культури та відпочинку
1229.6/24622 Керівник гуртка
1229.6/24637 Керівник студії, колективу
1231 Менеджер (управитель)
1319.81 Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури та ін.)
1448.1 Менеджер (управитель) з туризму
1474 Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій
1475.4 Менеджер (управитель) з маркетингу
1475.4.1 Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю
1475.4.5 Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
1476.1 Менеджер (управитель) з реклами
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
1499 Менеджер (управитель)
2320 Викладач мистецького ліцею
2431.2 Експерт з комплектування музейного та виставочного фонду
2455.2 Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості, любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.)
3340 Викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін)
3414/24281 Організатор подорожей (екскурсій)
3417 Оцінювач, оцінювач-експерт
3417 Аукціоніст (ліцитатор)
3436.1 Помічник керівника підприємства (установи, організації)
3439 Організатор громадських заходів
3474/23143 Організатор культурно-дозвіллевої діяльності
3474/24278 Організатор концертів і лекцій
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (Організатор театралізованих народних свят та обрядів)
3479 Інші фахівці у сфері культури та мистецтва
4121 Офісний службовець (аукціон)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Пам’яті Сергія Івановича Білоконя (1 липня 1948 – 14 квітня 2023)

Пам’яті Сергія Івановича Білоконя (1 липня 1948 – 14 квітня 2023) 14 квітня відійшов у вічність український історик, джерелознавець, кандидат… Читати далі »Пам’яті Сергія Івановича Білоконя (1 липня 1948 – 14 квітня 2023)

НАОМА отримала безкоштовний доступ до глобальної англомовної освітньої онлайн платформи FutureLearn

Шановні студенти, аспіранти та викладачі НАОМА! Завдяки співпраці з провідною транснаціональною освітньою консалтинговою компанією Cormack Consultancy Group, НАОМА отримала безкоштовний… Читати далі »НАОМА отримала безкоштовний доступ до глобальної англомовної освітньої онлайн платформи FutureLearn

ТВОРЧА Аспірантура

Образотворче та візуальне мистецтво

Наша мета – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий освітній та культурно-мистецький простір фахівців з образотворчого мистецтва/реставрації, здатних як створювати/реставрувати традиційні художні мистецькі твори, так і вміти органічно поєднувати та інтерпретувати їх із сучасними новітніми видами візуального мистецтва, екстраполюючи поглиблені фахові компетентності на викладацько- дослідницьку діяльність у закладах мистецької вищої освіти, на творчу/реставраційно-практичну діяльність в мистецьких та наукових установах.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор мистецтва у галузі 02 Культура і мистецтво

Денна

3 роки

44 кредити

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-творча програма доктора мистецтв орієнтована на прикладні дослідження у сфері образотворчого та візуального мистецтва, впровадження інноваційних технологій та оригінальних прийомів в освітній процес і мистецьку практику.

Програма спрямована на створення/реставрацію мистецького твору/об’єкту/проєкту, що спирається на практичні прийоми класичного образотворчого мистецтва та/або включає у себе аспекти різних напрямів мистецьких концепцій, практик і орієнтацій та/або є синтезом традиційних жанрово-технічних практик (живопису, скульптури, графіки, сценографії) та новітніх тенденцій в сучасному візуальному мистецтві (інсталяції, перформансу, медіа-арту, кінетичного мистецтва, муралу, стріт-арту, лендарту тощо).

Повний опис програми

Обов'язкові освітні компоненти / силабуси

Історія стилів у культурі та мистецтві
Інноваційні технології в мистецькій освіті
Фахові семінари з творчої / реставраційної проєктної діяльності
Педагогічна практика
Філософія
Філософія мистецтва ХХ століття
Методологія та творча методика дослідження
Управління проєктами у галузі культури і мистецтва
Іноземна мова професійного спілкування / Українська мова як іноземна
(для іноземців)

Компетентності

1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми та складні професійні завдання в галузі образотворчого мистецтва / реставрації у процесі створення/реставрації та наукового копіювання й відтворення мистецьких творів/проєктів/об’єктів, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або мистецьких цінностей у контексті інноваційних підходів до синтезу мистецтв, науково-дослідницької та педагогічної діяльності.

2. Здатність до об’єктивного та критичного аналізу значущих соціокультурних процесів і явищ у житті суспільства, пов’язаних із обраною сферою науково-творчої діяльності; демонстрація громадянської позиції, інтегрованості та мобільності в сучасному співтоваристві.

3. Здатність до генерування нових та комплексних ідей при вирішенні практичних (творчих) та дослідницьких задач, у тому числі у міждисциплінарних галузях.

4. Здатність проєктувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.

5. Здатність до роботи з різними джерелами інформації для науково- дослідницької, творчої та педагогічної діяльності; розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів у науково-педагогічній діяльності.

6. Здатність вільно застосовувати академічну українську та іноземну мову в науковій роботі, в науково-педагогічній та інноваційній творчій діяльності.

7. Здатність визначати цілі, планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку, вибирати оптимальні шляхи їх досягнення.

8. Здатність до ефективної комунікації з професіоналами у вітчизняному та міжнародному мистецькому й науковому середовищі незалежно від їх походження, ментальності, особливостей культури; вміння мотивувати їх на досягнення спільних цілей, володіння методами конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у колективі.

9. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення у мистецькій теоретичній та практичній діяльності, до адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.

10. Здатність до творчого (образного), абстрактного та аналітичного мислення, синтезування, генерування нових ідей.

11. Здатність до пошуку і прийняття оптимальних організаційно-управлінських рішень у нестандартних ситуаціях.

Кар'єрна реалізація

Доктор мистецтва зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» підготований для продовження творчої роботи, дослідницької діяльності на керівних посадах наукових установ мистецького спрямування, культурно-просвітницьких установ; науково- педагогічної роботи в закладах вищої мистецької освіти і може займати наступні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

2452  Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
2452.1 Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)
2452.2 Скульптори, художники та модельєри
2455.2 Художник-реставратор
231 Викладачі закладів вищої освіти
2310.1 Доцент закладу вищої освіти
Професор закладу вищої освіти
2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1229.6 Головний художник-реставратор
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій
1238 Керівники проєктів та програм
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок
1143 Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Освітньо-творча програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОТП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
Яланський Андрій Вікторович

професор, народний художник України

Контакти

Академія Мистецтв та Дизайну у Базелі висловлює підтримку

Університет прикладних наук та мистецтв Північносхідної Швейцаріі, Академія Мистецтв та Дизайну Як Академія Мистецтва та Дизайну у Базелі, Швейцарія ми… Читати далі »Академія Мистецтв та Дизайну у Базелі висловлює підтримку

Бакалаврські програми

Дизайн середовища

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 022 «Дизайн» (дизайн середовища) та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

022 Дизайн

Бакалавр дизайну

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» освітнього рівня бакалавр базується на загальновідомих наукових результатах з основ мистецтвознавства, українського та зарубіжного мистецтва і дизайну, ергономіки, композиції, формоутворення та об'ємного моделювання, матеріалознавства й технологій в дизайні, комп'ютерного моделювання. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Дизайн середовища», в рамках котрої можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю 022 Дизайн.

Підготовка фахівців-дизайнерів у галузі дизайну середовища вимагає спеціальної практики. 
Особливістю програми є: широке використання мистецького спрямування та водночас комп'ютерних технологій дизайну на всіх етапах навчання. 
Відмінність програми полягає у орієнтації на потреби дизайну середовища та дизайну інтер'єру, а також у широкому використанні концепції сталого розвитку та збереження історико-культурної спадщини України.


Повний опис програми 

Дисципліни

Проєктна графіка
Нарисна геометрія та перспектива
Дизайн середовища
Комп'ютерне моделювання
Проєктування
Дизайн інтер'єру 
Предметний дизайн
Новітні тенденції в дизайні
Композиція та кольорознавство
Предметний дизайн

та інші.

Компетентності

Здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати формоутворення, макетування та моделювання об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. 

Здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.

Здатність застосовувати знання історії українського та зарубіжного мистецтва і дизайну в художньо-проєктній діяльності.

Здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.

Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну.

Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.

Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями).

Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. 

Здатність володіти практичними навичками з проєктування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

- 2452.2 – дизайнери інтер’єру, дизайнер меблів, дизайнер промислових виробів та об'єктів;
- 3471 – дизайнер виконавець.

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Керівник програми
ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА


Доктор архітектури, доцент
кафедри архітектурного проєктування.

[email protected] 

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Студент з КНР Чжан Сюєчень здобув спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру

Наш студент з КНР Чжан Сюєчень здобуває спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру. 18 серпня у Вінниці завершився V Міжнародний… Читати далі »Студент з КНР Чжан Сюєчень здобув спеціальну відзнаку жюрі престижного міжнародного пленеру

Аспірантура

Архітектура та містобудування

Наша мета – забезпечити підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії, які здатні розв’язувати комплексні проблеми в сфері архітектури та містобудування, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, презентувати їх у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, а також здійснювати науково-педагогічну діяльність.

191 Архітектура та містобудування

Доктор філософії у галузі 19 Архітектури та будівництва

денна

60 кредитів

60 кредитів

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на дослідження теоретичного дискурсу, історії розвитку та сучасної архітектурної творчості, наукових засад експертизи, атрибуції та реставрації пам’яток архітектури,
що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань; оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності; проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Освітньо-наукова програма акцентована на проведенні наукових досліджень за напрямами:
– теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;
– архітектура будівель та споруд;
– містобудування та ландшафтна архітектура.


Повний опис програми

Повний опис програми 2020

Компетентності

1.Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, пов’язаних з обраною сферою наукової діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення дослідницьких і практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних галузях.
3. Здатність проєктувати та здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм і авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземних мовах.
6. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, брати участь у роботі дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх задач.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність в архітектурно-містобудівній сфері з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння глибокими, обґрунтованими знаннями спеціальної області дослідження у поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії.
12. Здатність застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного та експериментального дослідження.
13. Готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти.
14. Володіння навичками науково-методичного забезпечення викладання дисциплін в архітектурно - містобудівній галузі.
15. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
16. Спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем архітектурознавства.
17. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері впродовж життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади у закладах вищої освіти, науково-дослідницьких та проєктних установах тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми

доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Аспірантура

Теорія та історія мистецтва

Наша мета — забезпечити безперервність відтворення кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії в царині теорії й історії мистецтва — класичного й сучасного, світового й українського, образотворчого, візуального й декоративного; в царині теорії, історії й практики реставрування творів різних видів художньої діяльності — від ювелірних виробів до монументальних і станкових робіт.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор філософії у галузі 02 Культура і мистецтво

денна

4 роки

60 кредитів

Умовна
акредитація

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на формування науковця, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами та сучасними методами мистецтвознавчого дослідження, високий рівень володіння навичками й технологіями пошуку та обробки наукової інформації, а також і викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні навички.  

ОНП «Теорія та історія мистецтва», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.


Повний опис програми

Обов'язкові освітні компоненти / силабуси
Компетентності

 Загальні компетентності

- Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, пов’язаних з обраною сферою наукової діяльності.
- Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення дослідницьких і практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних галузях.
- Здатність проєктувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.
- Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, науково-педагогічної діяльності та презентації їх результатів.
- Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземних мовах.
- Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного й особистісного розвитку.
- Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, приймати участь у роботі дослідницьких колективів по вирішенню наукових і науково-освітніх задач.
- Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу.

Спеціальні фахові компетентності

- Здатність самостійно здійснювати наукову діяльність у галузі культури та мистецтва з використанням сучасних методів дослідження й інформаційно-комунікаційних технологій.
- Володіння глибокими обґрунтованими знаннями спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями прийомів загальної наукової дискусії./
- Володіння методами і прийомами систематизації набутого знання в галузі мистецтвознавства, вміння сполучати несистемне знання про існування певного наукового об’єкта (нове явище в мистецтві) та системне знання про його сутність.
- Здатність застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного та експериментального досліджень.
- Готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти.
- Володіння навичками науково-методичного забезпечення викладання мистецтвознавчих дисциплін.
- Спроможність спілкуватись у міжнародному науковому середовищі.
- Спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем мистецтвознавства.
- Здатність до самовдосконалення упродовж життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.

Тематика наукових досліджень

– історія та теорія мистецтвознавства і художньої критики;

– загально-естетичні проблеми теорії та історії образотворчого / декоративного мистецтва;

– образотворче / декоративне мистецтво у системі художньої культури;

– історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів і жанрів візуального / декоративного мистецтва;

– теорії стилю в культурі та мистецтві: історіографічний аспект — від античної доби до сучасності;

– історія стилів у культурі та мистецтві: синхронічно-діахронічний аспект;

– ґенеза й еволюція стилів і напрямів візуального мистецтва, їхнє світоглядне підґрунтя, особливості етнічної інтерпретації, зв’язок з іншими видами мистецтва (література, театр, музика);

– теоретичні засади іконографії, іконології й іконіки у перебігу традиційного й нетрадиційного видів художньої візуальності;

– образотворче / декоративне мистецтво та проблема контамінації різних видів мистецтв;

– дослідження творів сакрального мистецтва;

– станковий і монументальний живопис (прийоми та засоби створення), живописні техніки;

– станкова, монументальна та монументально-декоративна скульптура, її функціонування в архітектурних і садово-паркових ансамблях;

– станкова і книжкова графіка, притаманні їй особливості художньої мови;

– роль і значення книжкової графіки в інтерпретації змісту літературного твору та як елементу книги ― єдиного художньо-поліграфічного організму; плакат; прикладна графіка; графічні техніки;

– театрально-декораційне мистецтво (сценографія);

– вивчення традицій різьбярства, способів їх відтворення та розвитку, їх осмислення у фольклорній практиці, їхні трансформації в урбанізованому середовищі, їхні функції в утворенні екстер’єру й інтер’єру, побутового використання виробів із дерева;

– вивчення ткацтва, шитва, продукції ремісничого текстильного виробництва, крою одягу, історії костюму, композиції та декору килимів, рушників та інших предметів із текстильних матеріалів, використання виробів з них;

– дослідження загальних закономірностей орнаментальної мови декору художніх виробів;

– теорія та історія реставрації; розроблення методів реставрування творів живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва;

– атрибуція й експертиза пам’яток образотворчого / декоративного мистецтва;

– реставрація, консервація, відновлення пам’яток образотворчого/ декоративного мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади
у закладах вищої освіти, дослідницьких установах, музеях, галереях тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Наталія Корчина

Аспірантка

Чому я обрала навчання в аспірантурі НАОМА? Бо окрім шансу написати дисертацію під керівництвом фахівця світового рівня я отримала можливість систематизувати і поглибити ґрунтовні знання, отримані на бакалавраті та в магістратурі. Завдяки освітньо-науковій програмі я навчаюсь у висококласних професіоналів, що є провідними спеціалістами України в галузях образотворчого мистецтва й архітектури. Розумію, що підібрати кожному аспіранту саме ті предмети, які б допомогли йому/їй у написанні дисертації важко, але вважаю, що в аспірантурі НАОМА з цим добре впоралися. Обов’язкові предмети поглиблюють знання в усіх головних сферах інтересів мистецтвознавців й архітекторів, пояснюють, як саме здійснюються наукові дослідження і пишеться дисертація, а асистентська педагогічна практика готує до вкрай відповідальної місії – викладання у закладах вищої освіти. Вибіркові предмети поширюють кругозір і дають можливості спілкуватись із висококласними фахівцями. Якість освіти, що пропонується, відповідає високим стандартам. 

Які є побажання? Ввести в освітньо-наукову програму ознайомчий курс, що допоможе аспірантам 1 курсу розібратись у державних вимогах до наукової діяльності, а також опанувати аспірантську звітність. Також дуже бажано додати предмети з вивчення сучасного українського і світового мистецтва, вони допоможуть аспірантам аналізувати сучасні мистецькі явища та тенденції й бути конкурентоспроможними серед теоретиків та істориків мистецтва України та світу. 

Щодо матеріальних удосконалень: аспіранти покладають великі надії на відшкодування затрат на друк тез та наукових статей у наукових збірниках і журналах з боку НАОМА, а також на фінансування мандрівок/експедицій/виступів на конференціях в Україні та за кордоном.

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
СЕЛІВАЧОВ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ


Професор кафедры теорії та історії мистецтва. Доктор мистецтвознавства, професор.

Контакти