console.log("hello);
Перейти до вмісту

Uncategorized

Аспірантура

Теорія та історія мистецтва

Наша мета — забезпечити безперервність відтворення кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії в царині теорії й історії мистецтва — класичного й сучасного, світового й українського, образотворчого, візуального й декоративного; в царині теорії, історії й практики реставрування творів різних видів художньої діяльності — від ювелірних виробів до монументальних і станкових робіт.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор філософії у галузі 02 Культура і мистецтво

денна

4 роки

60 кредитів

Умовна
акредитація

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на формування науковця, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами та сучасними методами мистецтвознавчого дослідження, високий рівень володіння навичками й технологіями пошуку та обробки наукової інформації, а також і викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні навички.  

ОНП «Теорія та історія мистецтва», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.


Повний опис програми

Обов'язкові освітні компоненти / силабуси
Компетентності

 Загальні компетентності

- Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, пов’язаних з обраною сферою наукової діяльності.
- Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення дослідницьких і практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних галузях.
- Здатність проєктувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.
- Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, науково-педагогічної діяльності та презентації їх результатів.
- Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземних мовах.
- Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного й особистісного розвитку.
- Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, приймати участь у роботі дослідницьких колективів по вирішенню наукових і науково-освітніх задач.
- Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу.

Спеціальні фахові компетентності

- Здатність самостійно здійснювати наукову діяльність у галузі культури та мистецтва з використанням сучасних методів дослідження й інформаційно-комунікаційних технологій.
- Володіння глибокими обґрунтованими знаннями спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями прийомів загальної наукової дискусії./
- Володіння методами і прийомами систематизації набутого знання в галузі мистецтвознавства, вміння сполучати несистемне знання про існування певного наукового об’єкта (нове явище в мистецтві) та системне знання про його сутність.
- Здатність застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного та експериментального досліджень.
- Готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти.
- Володіння навичками науково-методичного забезпечення викладання мистецтвознавчих дисциплін.
- Спроможність спілкуватись у міжнародному науковому середовищі.
- Спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем мистецтвознавства.
- Здатність до самовдосконалення упродовж життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.

Тематика наукових досліджень

– історія та теорія мистецтвознавства і художньої критики;

– загально-естетичні проблеми теорії та історії образотворчого / декоративного мистецтва;

– образотворче / декоративне мистецтво у системі художньої культури;

– історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів і жанрів візуального / декоративного мистецтва;

– теорії стилю в культурі та мистецтві: історіографічний аспект — від античної доби до сучасності;

– історія стилів у культурі та мистецтві: синхронічно-діахронічний аспект;

– ґенеза й еволюція стилів і напрямів візуального мистецтва, їхнє світоглядне підґрунтя, особливості етнічної інтерпретації, зв’язок з іншими видами мистецтва (література, театр, музика);

– теоретичні засади іконографії, іконології й іконіки у перебігу традиційного й нетрадиційного видів художньої візуальності;

– образотворче / декоративне мистецтво та проблема контамінації різних видів мистецтв;

– дослідження творів сакрального мистецтва;

– станковий і монументальний живопис (прийоми та засоби створення), живописні техніки;

– станкова, монументальна та монументально-декоративна скульптура, її функціонування в архітектурних і садово-паркових ансамблях;

– станкова і книжкова графіка, притаманні їй особливості художньої мови;

– роль і значення книжкової графіки в інтерпретації змісту літературного твору та як елементу книги ― єдиного художньо-поліграфічного організму; плакат; прикладна графіка; графічні техніки;

– театрально-декораційне мистецтво (сценографія);

– вивчення традицій різьбярства, способів їх відтворення та розвитку, їх осмислення у фольклорній практиці, їхні трансформації в урбанізованому середовищі, їхні функції в утворенні екстер’єру й інтер’єру, побутового використання виробів із дерева;

– вивчення ткацтва, шитва, продукції ремісничого текстильного виробництва, крою одягу, історії костюму, композиції та декору килимів, рушників та інших предметів із текстильних матеріалів, використання виробів з них;

– дослідження загальних закономірностей орнаментальної мови декору художніх виробів;

– теорія та історія реставрації; розроблення методів реставрування творів живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва;

– атрибуція й експертиза пам’яток образотворчого / декоративного мистецтва;

– реставрація, консервація, відновлення пам’яток образотворчого/ декоративного мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади
у закладах вищої освіти, дослідницьких установах, музеях, галереях тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Наталія Корчина

Аспірантка

Чому я обрала навчання в аспірантурі НАОМА? Бо окрім шансу написати дисертацію під керівництвом фахівця світового рівня я отримала можливість систематизувати і поглибити ґрунтовні знання, отримані на бакалавраті та в магістратурі. Завдяки освітньо-науковій програмі я навчаюсь у висококласних професіоналів, що є провідними спеціалістами України в галузях образотворчого мистецтва й архітектури. Розумію, що підібрати кожному аспіранту саме ті предмети, які б допомогли йому/їй у написанні дисертації важко, але вважаю, що в аспірантурі НАОМА з цим добре впоралися. Обов’язкові предмети поглиблюють знання в усіх головних сферах інтересів мистецтвознавців й архітекторів, пояснюють, як саме здійснюються наукові дослідження і пишеться дисертація, а асистентська педагогічна практика готує до вкрай відповідальної місії – викладання у закладах вищої освіти. Вибіркові предмети поширюють кругозір і дають можливості спілкуватись із висококласними фахівцями. Якість освіти, що пропонується, відповідає високим стандартам. 

Які є побажання? Ввести в освітньо-наукову програму ознайомчий курс, що допоможе аспірантам 1 курсу розібратись у державних вимогах до наукової діяльності, а також опанувати аспірантську звітність. Також дуже бажано додати предмети з вивчення сучасного українського і світового мистецтва, вони допоможуть аспірантам аналізувати сучасні мистецькі явища та тенденції й бути конкурентоспроможними серед теоретиків та істориків мистецтва України та світу. 

Щодо матеріальних удосконалень: аспіранти покладають великі надії на відшкодування затрат на друк тез та наукових статей у наукових збірниках і журналах з боку НАОМА, а також на фінансування мандрівок/експедицій/виступів на конференціях в Україні та за кордоном.

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
СЕЛІВАЧОВ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ


Професор кафедры теорії та історії мистецтва. Доктор мистецтвознавства, професор.

Контакти

Магістерські програми

Станкова і монументальна скульптура

Наша мета – надати мистецьку освіту із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування; підготувати майбутнього спеціаліста до діяльності в галузі монументальної та станкової скульптури.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма магістра. Структура програми передбачає оволодіння основними мистецькими методами з наголосом на специфіці скульптурної майстерності.

Акцент на поглиблене вивчення та розуміння закономірностей розвитку мистецтва скульптури на різних етапах розвитку людської цивілізації; освоєння художньо-технічних виражальних засобів скульптури сучасності на основі базових знань і досягнень авторської скульптури минулого; розвиток творчих здібностей задля вміння створювати скульптурну композицію на основі законів, правил та прийомів скульптурного мистецтва, виховання естетичного смаку.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Рисунок.
Скульптура.
Композиція.
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва.
Іноземна мова. Основи перекладу.
Проєктування монументальної скульптури.
Менеджмент мистецьких проєктів.

та інші

Компетентності

Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.

Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних i технологічних етапів розвитку суспільства.

Здатність використовувати знання та практичні навички зі скульптури й композиції з метою найвиразнішого розкриття концепції та змісту скульптурного твору і його художнього втілення.

Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.

Володіння теоретичними i методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого й декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.

Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Здатність формувати внутрішнє та зовнішнє середовище засобами станкової та монументальної скульптури.

Здатність поєднувати класичні техніки i технології при створенні скульптурних об’єктів із сучасними техніками i технологіями.

Здатність використовувати новітні матеріали та технології при створенні скульптурних об’єктів.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з працевлаштування національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.2 художник,
2452.2 скульптор,
2310 викладач образотворчого мистецтва вищого навчального закладу,
2320 вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього навчального закладу,
3340 викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів,
2359.2 методист позашкільного художнього закладу,
2455.2 керівник студії художньої творчості,
3476 організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра скульптури

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми
Швецов Валерій Валентинович

професор, заслужений діяч мистецтв

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Станковий і монументальний живопис

Наша мета – надати мистецьку освіту, сформувавши професійні компетентності та практичні навички, які дають нові можливість у самореалізації творчого потенціалу студента із доступом до подальшого навчання та/або працевлаштування; підготувати майбутнього спеціаліста до проєктної діяльності в сфері станкового та монументального живопису.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік і 4 місяці

90 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма магістра спрямована на фундаментальне вивчення академічних аспектів станкового та монументального живопису. Монументальний та храмовий живопис своїм пріоритетним напрямком має вивчення взаємодії живопису з архітектурно-просторовим середовищем. Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технологій та матеріалів, цілісній образно-пластичній ідеї споруд культового й світського призначення.

Головний акцент в майстерні монументального живопису та храмової культури робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образотворення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу. Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв – взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Компетентності

Уміння вільно використовувати набуті знання для виконання багатофігурних композицій у статиці й динаміці.
Здатність оперувати різними способами передачі просторовості на зображувальній площині, від лінійної, повітряної, тональної, зворотної перспективи та інших систем побудови зображення на картинній площині.
Здатність організовувати картинну площину, мислити гостро та пластично виразно у художньому вирішенні тематично-сюжетної картини, монументального розпису.
Володіти живописними якостями валерного та умовного живопису, його технологічними властивостями.
Здатність здійснювати творчу діяльність на базі професійних знань і навичок, демонструючи розвинену творчу уяву, образне та асоціативне мислення.
Здатність створювати асоціативний образ, суголосний обумовленій темі, на основі натурного об’єкта, із застосуванням необхідних зображальних та виражальних засобів.
Здатність досягнути максимальної виразності у пошуку психологічного стану образу портретованих у сюжетно-тематичній картині.
Здатність використовувати в своєму творчому арсеналі широкий спектр інструментарію, технік і технологій для виконання авторського проєкту.
Здатність презентувати художні твори та проєкти на всеукраїнському та міжнародному рівні.
Здатність організовувати професійну роботу над художнім проєктом, вміти вести творчу дискусію на рівні вимог мистецької освіти.
Здатність використовувати теоретичні та фахові знання у майбутній науково-педагогічній діяльності.
Здатність сприймати новітні концепції в галузі візуальних мистецтв і поєднувати їх з класичними традиціями вітчизняного та світового мистецтва.
Здатність вписати власну пластичну ідею в задані умови експозиційного середовища.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452 Професіонал в галузі образотворчого та прикладного мистецтва:

2452.2 Художник-виконавець;

2452.2 Художник;

1142.1 Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки;

1143 Вища посадова особа академій наук (мистецтв) і громадських організацій в соціально-культурній сфері; Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету та ін.);

1210.1 Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.);

1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури;

1210.1 Директор позашкільного закладу;

2310.2 Викладач вищого навчального закладу;

3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;

1229.6 Керівник студії художньої творчості;

2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;

3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);

3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Основні сфери працевлаштування:

 • Освітні та культурні інституції (віртуальні картинні галереї, театри, кіно- і телестудії, загальноосвітні та мистецькі навчальні заклади);
 • Громадські організації та культурні осередки;
 • Креативні та культурні індустрії;
 • Незадежні культурні та мистецькі проєкти.
Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра живопису та композиції

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Реставрація станкового і монументального живопису

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення й вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик та реставраційних технологій; отримання навичок розв’язання складних типових спеціалізованих задач в галузі професійної діяльності; застосування практичних навичок та генерування нових ідей у сфері реставрації станкового і монументального живопису.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма магістра. Структура програми передбачає оволодіння методами й навичками реставрації творів станкового та монументального живопису, їх наукового комплексного дослідження.

Очікуваним результатом навчання є вільне професійне володіння практичними навичками реставрації творів живопису на різних основах і з різним типом в’язива; навичками поглибленого вивчення історичних технік та технологій живопису; відтворення їх шляхом виконання науково обгрунтованих копій та копій-реконструкцій; набуття навичок дослідницької роботи методами експертизи та атрибуції.

Навчання процесу творення мистецького твору як результату суспільних та індивідуальних аспектів буття.
Оволодіння способами дослідження стану збереженості, техніко-технологічних та художніх особливостей творів мистецтва.
Засвоєння принципів та методів, специфічних знань та вмінь сучасної наукової реставрації творів станкового і монументального живопису.
Оволодіння давніми техніками живопису шляхом копіювання, навичками створення копії-реконструкції.
Акцент на формуванні та розвитку професійних і дослідницьких компетентностей у сфері реставрації творів станкового і монументального живопису з можливістю набуття необхідних для наукової кар’єри навичок.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Спецживопис

Реставрація станкового живопису

Копіювання станкового живопису

Експертиза творів мистецтва

та інші

Компетентності

1. Здатність переосмислювати базові знання з композиції, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.
2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.
3. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання у відповідності до вимог сучасної наукової реставрації.
4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого тадекоративного мистецтва.
5. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.
6. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого й декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.
7. Здатність до використання сучасних інформаційно- комунікативних технологій в контексті проведення мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.
8. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно відповідальний продукт образотворчого та декоративного мистецтва.
9. Здатність до організації та проведення науково-дослідної роботи у різних аспектах (історичний, теоретичний, практичний).
10. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів і концепцій інтерпретації феноменів культури й мистецтва та мистецьких процесів.
11. Здатність володіти категоріальним апаратом, інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; основними науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор
професій» ДК 003:2010:

2452 Професіонал в галузі образотворчого та прикладного мистецтва
2452.2 Художник
2455.2 Художник-реставратор
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу
3471 Художник-виконавець, асистент художника реставратора
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
1229.6 Керівник студії художньої творчості
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Петрик Святослав

студент 1 курсу магістратури

«Освіта – скарб, праця – ключ до нього», – з цих слів П. Буаста мені хочеться розпочати коротку розповідь про навчання на кафедрі реставрації творів  мистецтва. Якщо на бакалавраті Ви отримуєте можливість здобути «базу», то магістратура дасть Вам можливість поглибити ці знання та впевнитись у власних силах. На першому курсі з’явились, на мою думку, дуже актуальні та необхідні в нашій професійній діяльності предмети – «Експертиза» та «Авторське право». Вивчення останнього дає змогу вільно орієнтуватись в юридичних тонкощах комерції мистецтва та уникати помилок. Цей курс багато чого розкриває та надає стимул в навчанні і надалі здобувати знання. «Прекрасні вчителі завжди залишаються у вічності, тому що ніхто не знає, де закінчується їх вплив», – саме так хочеться охарактеризувати викладачів з кафедри та подякувати Їм за отриманні знання!

Керівник програми
Тимченко Тетяна Ростиславівна

канд. мистецтвознавства, доцент, зав.кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги

Формування висококваліфікованого фахівця, здатного набувати  спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні мистецькі та наукові здобутки у сфері вільної графіки та ілюстрації книги на межі галузей знань i є основою для оригінального мислення та реалізації складних композиційних графічних проєктів та оформлення, ілюстрації книги.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр, художник, дослідник, викладач

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма магістра «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» спрямована на поглиблене вивчення композиційних та конструктивно-пластичних засад вільної графіки, фахових навиків та методик опанування книжкової ілюстрації.

Викладання вільної графіки та ілюстрації книги в Національній академії образотворчого мистецтва i архітектури базується на кращих досягненнях світового й національного мистецтва та спрямоване на вивчення формотворчого процесу створення графічних рішень, оформлення і ілюстрації книги.

Очікуваним результатом навчання є вільне професійне володіння всіма зображальними засобами та принципами графіки та ілюстрації, вміння знаходити нове бачення, опанування існуючих технік та відтворення мистецьких творів — в контексті компетентної творчої розробки та реалізації графічних проєктів, а також створення і візуалізації проєктів інших творчих напрямків.

Зокрема, освітньо-професійна програма спрямована на:

 • фундаментальне вивчення професійних аспектів графіки вільної, оформлення та ілюстрація книги;
 • роз'яснення фахових особливостей різних видів діяльності в образотворчому мистецтві;
 • розгляд креативних процесів створення графічних рішень; формування навичок            створення художнього рішення для книжкової індустрії, рекламного контенту тощо.

Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Спецрисунок
Спецживопис
Друкована графіка
Методика викладання спецдисциплін у вищій школі
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва
Графічні техніки
Композиція за фахом
Іноземна мова. Основи перекладу
Авторське право та інтелектуальна власність

та інші

Компетентності

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Вміння виявляти, ставити та розв'язувати проблеми.

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних гpyп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Здатність працювати в міжнародному контексті.

Здатність розробляти та керувати проєктами.

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо відповідно до суспільних викликів часу.

Здатність  переосмислювати  базові  знання,  демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художньо-пластичного образу та просторового вирішення графічних зображень та ілюстрації книги.

Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби  як відображення історичних, соціокультурних, економічних i технологічних етапів розвитку суспільства.

Здатність  використовувати  знання та практичні  навички в ілюстрації книги з метою найвиразнішого розкриття концепції та змісту твору і його художнього втілення; розуміти теоретичні аспекти графічних зображень.

Здатність оперувати різними способами передачі просторової композиції, оволодівати різними техніками й технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізацією вільна та книжкова графіка.

Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів графіки вільної, оформлення та ілюстрація книги.

Володіння теоретичними i методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого мистецтва, планування власної науково- педагогічної діяльності.

Здатність до використання в своєму творчому арсеналі широкого спектру технік i технологій, зокрема, сучасних інформаційно- комунікативних технологій в контексті втілення власних композиційних ідей у зображеннях.

Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт графічного мистецтва; презентувати власні ілюстрації книги як в Україні, так i на міжнародному рівні.

Здатність розуміти конструктивно-пластичні особливості графічних зображень із застосуванням необхідних зображальних та виражальних засобів.

Здатність сприймати новітні концепції в галузі графіки вільної, оформлення та ілюстрація книги, інтерпретувати ïx, створюючи й впроваджуючи сучасні оригінальні ідеї в обраному напрямі творчої діяльності.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри графічних мистецтв спеціалізації «Графіка вільна, оформлення та ілюстрація книги» можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.1 Дизайнер-дослідник;
2452.2 Дизайнер мультимедійних об'єктів;
2452.2 Дизайнер пакування;
3121 Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);
2452.2 Художник;
2452.2 -25253 Художник-мультиплікатор;
3471-25256 Художник-оформлювач;
3471 — 25271 Художник-шрифтовик телебачення; 2310.2 Викладач вищого навчального закладу;
2310.2 Асистент;
2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу;
2320 Вчитель середнього навчально-виховного закладу;
1210.1 Директор позашкільного закладу;
2310.2 Викладач вищого навчального закладу;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;
1229.6 Керівник студії художньої творчості;
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра графічних мистецтв

Анна Шабалтій

студентка 4 курсу

Навчання в академії – це можливість тотально поринути у мистецький світ.

З плином часу Академія відчула безліч змін, але одне тут залишається незмінним – це атмосфера, яка панує у стінах нашого закладу. Саме розуміння і відчуття того, який могутній дух закладений у цьому місці, дає поштовх творити.

в.о. завідувача кафедри
Кириченко Віктор Миколайович

заслужений художник України, доцент

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Мистецтвознавство. Теорія та історія

Наша мета – формування професійних компетентностей, спрямованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення та вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик, реставраційних технологій.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна / заочна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма магістра. Академічно-дослідницька програма орієнтує на актуальну спеціалізацію «Мистецтвознавство. Теорія та історія мистецтва», в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Структура програми передбачає оволодіння основним категоріальним апаратом, інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів рідною мовою, вільне володіння іноземною мовою.

Можливість подальшого навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії, підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Експертиза творів образотворчого мистецтва
Менеджмент культурних проєктів
Оціночна діяльність
Методика наукових досліджень
Методика викладання мистецтвознавчих дисциплін у вищій школі
Іконологія та іконіка
Теорія мистецтва
Концептуальні проблеми сучасного мистецтва
Галерейництво та аукціонування
Мистецтво Польщі 20 cт.

та інші

Компетентності

Здатність до аналізу та узагальнення результатів наукового дослідження на основі сучасних міждисциплінарних підходів.
Здатність до підготовки та проведення наукових семінарів, конференцій, підготовка та редагування наукових публікацій.
Володіння навичками практичного використання знань основ педагогічної діяльності у викладанні курсів зарубіжної та української історії образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва у мистецьких закладах середньої та вищої освіти.
Здатність до застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі.
Здатність розробляти освітні програми, нести
відповідальність за їхню ефективну реалізацію відповідно до навчального плану і розкладу занять, формувати систему контролю якості освіти, розвивати в учнів/студентів потребу творчого ставлення до процесу навчання.
Здатність аналізувати і пояснювати історико-культурні, історико-художні, соціокультурні, семантичні, іконологічні, іконографічні, формально-образні та формально-стилістичні чинники розвитку зарубіжного та українського образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва, а також роль людського фактора й цивілізаційної складової.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-наукової програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
 2452.1 Мистецтвознавець (образотворче, декоративно-прикладне мистецтво)
 2359.1 Молодший науковий співробітник
(мистецтвознавець)
 2310.2 Викладач вищого навчального закладу
 3414 Екскурсовод (мистецтвознавець)
 3414 Організатор подорожей (екскурсій)
 3417 Мистецтвознавець аукціоніст
 3429 Мистецтвознавець-імпресаріо
 3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо наукової програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2023

Кафедра теорії та історії мистецтва

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Сценографія та кіносценографія

Наша мета – формування висококваліфікованого фахівця, здатного засвоювати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні мистецькі та наукові здобутки у сфері сценографії й кіносценографії та на межі галузей знань i є основою для оригінального мислення та реалізації складних стенографічних і кіносценографічних проєктів вистав, кінофільмів, телевізійних програм тощо на основі створення концептуального вирішення ескізів, пластики видозмін сценічного та кінопростору.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма магістра «Сценографія i кіносценографія» спрямована на поглиблене вивчення композиційних та конструктивно-пластичних засад сценографії, фахових навиків та методик опанування сценічним простором і простором кінокадру.

Викладання сценографії та кіносценографії в Національній академії образотворчого мистецтва i архітектури базується на кращих досягненнях світового й національного мистецтва та спрямоване на вивчення формотворчого процесу створення сценографічних рішень вистав, кінофільмів і телепрограм.

Очікуваним результатом навчання є вільне професійне володіння всіма зображальними засобами та принципами сценографії й кіносценографії, вміння знаходити нове бачення драматургії в розробці концепцій постановок вистав, створенні версій кінофільмів чи телевізійних програм.

Зокрема, освітньо-професійна програма спрямована на:

 • фундаментальне вивчення      професійних        аспектів сценографії та кіносценографії;
 • роз'яснення фахових особливостей різних видів діяльності в театрі, кіно i на телебаченні;
 • розгляд креативних процесів створення стенографічних рішень вистав, кінофільмів, телефільмів;
 • формування навичок створення художнього простору для театру, кіно, телевізійних програм, святкових програм, концертів тощо.

Особливу увагу сфокусовано на вивченні взаємодії всіх компонентів постановки вистав, створення кінофільмів чи телепрограм; реалізації виражальних засобів, технологій i матеріалів, образно-пластичних ідей постановки вистав, створення кінофільмів тощо; сучасних вимог сценічної дії, відображених в драматургії, режисурі, акторській майстерності та взаємодії з просторовим середовищем.


Повний опис програми

Дисципліни

Методика викладання спецдисциплін у вищій школі
Концептуальні проблем и сучасного мистецтва
Менеджмент мистецьких проєктів
Іноземна мова. Основи перекладу
Авторське право та інтелектуальна власність
Педагогічна практика

Спецрисунок
Спецживопис
Композиція (сценографія та кіносценографія)
Синтез мистецтв в театральному та кінопроцесах

Компетентності

Здатність переосмислювати базові знання, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художньо-пластичного образу та просторового вирішення сценографічних (кіносценографічних) проєктів, телевізійних програм.

Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як
відображення історичних, соціокультурних, економічних i технологічних етапів розвитку суспільства.

Здатність використовувати знання та практичні навички зі сценографії з метою найвиразнішого розкриття концепції та змісту драматичного твору і його художнього втілення; розуміти теоретичні аспекти сценографії та кіносценографії, драматургії,
режисури, акторського мистецтва, музики, балету, опери.

Здатність оперувати різними способами передачі просторової композиції, режисури (кінорежисери) в умовах сцени чи кіномайданчика; організовувати ігровий простір, який відповідає вимогам театральної та кінематографічної дії; володіти категоріями кольорового освітлення вистав чи кінофільмів.

Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та/або декоративного мистецтва.

Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої сценографічної та кіносценографічної творчості.

Володіння теоретичними i методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.

Здатність до використання в своєму творчому арсеналі широкого спектру технік i технологій, зокрема, сучасних інформаційно-комунікативних технологій в контексті втілення власних пластичних ідей у постановках вистав чи кінофільмів.

Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно значущий продукт сценографічного a6o кіносценографічного мистецтва; презентувати власні сценографічні (кіносценографічні) проєкти як в Україні, так i на міжнародному рівні.

Здатність розуміти конструктивно-пластичні особливості
сценографії i кіносценографії та інтерпретувати й трактувати драматургію із застосуванням необхідних зображальних та виражальних засобів.

Здатність сприймати новітні концепції в галузі сценографії та кіносценографії, творчо їх інтерпретувати, створюючи й впроваджуючи сучасні оригінальні ідеї в обраному напрямі творчої діяльності (театрі, кіно чи на телебаченні).

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри сценографії та екранних мистецтв спеціалізації «Сценографія і кіносценографія» можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
1229.6 Головний художник-постановник;
3471 Художник-декоратор театрально-видовищного підприємства;
3471 Художник-оформлювач театралізованих вистав; 3471 Художник-декоратор телебачення;
3471 Художник-бутафор;
3471 Художник-костюмер;

2452 Професіонал в галузі образотворчого та прикладного
мистецтва:
2452.2 Художник-виконавець;
2452.2 Художник;
2452.2 Художник-графік телебачення;
2452.2 Художник-оформлювач ігрових ляльок;
1142.1 Вища посадова особа (голова, співголова, президент,
віце-президент, генеральний секретар, секретар)
професійної спілки;
1143 Вища посадова особа академій наук (мистецтв) і
громадських організацій в соціально-культурній сфері;
1210.1 Директор (ректор, начальник) вищого навчального
закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії,
університету і т. ін.);
1210.1 Директор навчально-виховного закладу (середньої
загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи,
гімназії, інтернату і т. ін.);
1210.1 Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого,
радіотелевізійного і т. ін.);
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
(кінотеатру, театру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.);
1210.1 Директор позашкільного закладу;
2310.2 Викладач вищого навчального закладу;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького
навчального закладу;
2320 Вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього
середнього навчально-виховного закладу;
2331 Вчитель з образотворчого мистецтва загальноосвітнього
початкового навчально-виховного закладу;

1229.6 Керівник студії художньої творчості;
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Ліцензія та сертифікати акредитації
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably have not heard of them accusamus labore sustainable VHS.
Вартість навчання
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably have not heard of them accusamus labore sustainable VHS.
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Кафедра сценографії та екранних мистецтв

Роботи студентів

Таїсія Ігорівна Карась

5 курс, майстерня Андрія Александровича-Дочевського

Сценографія – це мистецтво створення інших світів. Неможливе та абсурдне стає реальністю, точне дослідження життя провокує на думки та справжні емоції, а твої історії оживають на сцені театру або кіно. Момент, тут і зараз, не залишається місця для нудьги, бо кожен проект – твоє нове життя.

Керівник програми
Майстренко-Вакуленко Юлія Вячеславівна

в.о. завідувача кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння й навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (спеціалізація «Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва») та підготувати майбутнього фахівця-дослідника в галузі реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва, здатного розв’язувати складні типові спеціалізовані задачі у професійній діяльності, застосовувати практичні навички у мистецькій та реставраційній сфері; генерувати нові ідеї; використовувати інформаційні та комунікаційні технології; працювати у світовому мистецькому контексті.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Магістр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма другого рівня вищої освіти.
Структура програми передбачає оволодіння основними методами й навичками реставрації творів декоративно-ужиткового мистецтва скульптури, металу, кераміки, органічних матеріалів, дерев’яної поліхромної скульптури, їх наукового комплексного дослідження.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації:

Визначення терміну та змісту навчання, нормативних форм державної атестації, встановлення вимог до змісту, обсягу і рівня освіти професійної підготовки фахівця освітнього ступеня «Магістр» спеціалізації «Реставрація скульптури та творів декоративно-ужиткового мистецтва».
Освоєння специфіки реставрації як міждисциплінарної діяльності у галузі охорони пам’яток культури, усвідомлення місця реставрації в процесі збереження автентичності світової культурної спадщини. Оволодіння окремими блоками знань культурології,
мистецтвознавства та галузей природничих наук для поглибленого розуміння твору мистецтва, як пам’ятки історико-культурної спадщини – носія матеріальної, документальної та естетичної цінностей та як складного явища культури.
Прищеплення критеріїв професійної етики на базі усвідомлення специфіки наукової реставрації, формування методологічного підходу до збереження автентичності об’єкту як основної мети наукової реставрації.
Освоєння методологічних засад та принципів сучасної наукової реставрації.
Акцент на поглиблене всебічне вивчення особливостей техніки, технології та стану збереженості творів декоративно-ужиткового мистецтва. Оволодіння принципами проведення експертизи та атрибуції творів ДПМ. Освоєння засад наукової праці у галузі дослідження та реставрації.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Рисунок (за видами)
Скульптура (за видами)
Реставрація скульптури та творів ДУМ з металу, кераміки, органічних матеріалів

Експертиза творів ДУМ
Експертиза творів скульптури

Копіювання зразка скульптури та творів ДУМ
Копіювання гіпсової скульптури

Реставрація монументальної скульптури
Реставрація гіпсової скульптури

Реставрація та дослідження творів з металу, кераміки, органічних матеріалів
Реставрація скульптури з металу, кераміки, деревини

та інші.

Компетентності

1. Здатність переосмислювати базові знання з композиції, демонструвати розвинену творчу уяву, використовувати власну образно-асоціативну мову при створенні художнього образу.
2. Здатність трактувати формотворчі мистецькі засоби як відображення історичних, соціокультурних, економічних і технологічних етапів розвитку суспільства.
3. Здатність проводити діагностику стану збереженості мистецьких об’єктів, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання відповідно до вимог сучасної наукової реставрації.
4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого та декоративного мистецтва.
5. Здатність формувати мистецькі концепції на підставі проведення дослідження тих чи інших аспектів художньої творчості.
6. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки художників образотворчого і декоративного мистецтва та реставраторів творів мистецтва, планування власної науково-педагогічної діяльності.
7. Здатність до використання сучасних інформаційно-
комунікативних технологій в контексті проведення
мистецтвознавчих та реставраційних досліджень.
8. Здатність створювати затребуваний на художньому ринку суспільно відповідальний продукт образотворчого та декоративного мистецтва.
9. Здатність до організації та проведення науково-дослідної роботи у різних аспектах (історичний, теоретичний, практичний).
10. Здатність до визначення ефективності та апробації сучасних теоретичних підходів та концепцій інтерпретації феноменів культури і мистецтва й мистецьких процесів.
11. Здатність володіти категоріальним апаратом, інструментарієм сучасного мистецтвознавчого аналізу стилістичних течій та художніх творів; основними науковими принципами експертизи творів образотворчого мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452 Професіонал в галузі образотворчого та прикладного мистецтва
2452.2 Художник
25268 Художник-реставратор
2310.2 Викладач вищого навчального закладу
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу
3471 Художник-виконавець, художник декоративного мистецтва, асистент художника-реставратора
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
1229.6 Керівник студії художньої творчості
7324 Реставратор художніх виробів та декоративних предметів
7331 Реставратор виробів з дерева
7332 Реставратор тканин, гобеленів та килимів

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Вступай на Кафедру реставрації НАОМА 

Enter the Restoration Department of NAFAA

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Роботи студентів

Мостовий Савва

студент 1 курсу магістратури

“Навчання на магістратурі – це амбіційні творчі та наукові виклики за спеціальністю, якою живеш”.

Керівник програми
Ревенок Наталія Миколаївна

канд. мистецтвознавства, керівник майстерні реставрації скульптури та творів ДУМ

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Магістерські програми

Архітектура будівель та споруд

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Архітектура та містобудування» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для практики наукових дослідників архітекторів.

191 Архітектура та містобудування

Магістр архітектури, художник, дослідник, викладач

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма магістра. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Архітектура будівель і споруд», в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Структура програми передбачає оволодіння основним категоріальним апаратом, сучасними архітектурними прийомами та практиками, містобудівним і стилістичним аналізом.

У межах програми майбутній магістр за допомогою наукового керівника визначає напрям своєї майбутньої науково-дослідної роботи, результатом якої є написання і захист магістерської дисертації, заснованої на аналізі обраної проблеми і вивченні: аналогової проєктної документації, нормативної бази, наукової літератури як українською, так і іноземними мовами.

Можливе подальше навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії, підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.


Повний опис програми

Компетентності

Здатність застосовувати комп'ютерні технології проєктування.

Здатність застосовувати прийоми та методи раціонального природокористування.

Здатність кваліфіковано вирішувати технологічні та економічні питання архітектурного проєктування та планування.

Здатність аналізувати існуючі особливості процесу урбанізації з метою ïx використання в архітектурному проєктуванні.

Здатність розпізнавати i використовувати відповідні архітектурні теорії, концепції, парадигми i принципи.

Знання методології i організації архітектурного проєктування, вміння аналізувати сучасні концепції та підходи в архітектурі, містобудуванні та урбаністиці, використовувати відповідно до об’єкта проєктування сучасні методи прикладних досліджень; знання архітектурних робіт сучасності i минулого, які вважаються еталонними творами у галузі архітектури та будівництва.

Адекватні знання в області міського проєктування i планування; володіння теоретичними основами розселення населення та розміщення продуктивних сил країни, що передбачається районним плануванням.

Розуміння соціальних i екологічних аспектів архітектури; розуміння взаємозв’язку функціональних i просторових аспектів архітектурного формоутворення; уміння співвідносити просторово-часові i соціально-поведінкові аспекти архітектурного середовища.

Знання теоретичних основ та головних концепцій в урбаністиці; адекватні знання в області міського проєктування i планування, усвідомлення потенціалу нових технологій проєктування.

Здатність підтримувати функціонування систем маркетингу i менеджменту в проєктуванні та будівництві; знання методичних, нормативних й інших керівних документів з технології та організації проєктних робіт; критичне розуміння фінансових мотивів клієнтів з урахуванням створення сприятливих умов для розробки i ухвалення проєкту, забезпечення якості проєктних рішень.

Розуміння структурних, інженерних проблембудівництва, пов'язаних з проєктуванням будівель; знання організаційних структур проєктних та будівельних організацій, основ управління проєктно-будівельною фірмою.

Адаптаційні властивості до умов роботи в міждисциплінарної команді реального процесу проєктування; володіння методами i засобами використання професійних знань при узгодженні архітектурно-містобудівної документації.

Базові знання ycix професійних додатків архітектурної дисципліни; здатність застосовувати знання архітектурно- будівельного законодавства та державних стандартів України в галузі архітектури та містобудування.

Володіння методами захисту довколишнього середовища; здатність застосування основ урбоекології в підходах до вирішення практичних завдань містобудівного проєктування i планування.

Здатність використовувати ергономічні знання та знання суміжних дисциплін в реальному архітектурному проєктуванні; володіти методами моделювання i гармонізації штучного середовища, використовувати досягнення візуальної культури та засоби інформаційних технологій в експериментальному та реальному проєктуванні.

Розуміння діалогічності процесу соціокультурної адаптації спадщини до сучасного використання, володіння сучасною законодавчою базою міжнародного та національного рівня в пам'яткоохоронної діяльності; знання базових уявлень про типологію об’єктів нерухомої культурної спадщини, розуміння методологічних основ i сучасного стану діяльності по збереженню архітектурно-містобудівної спадщини історичних міст.

Розуміння соціальних i екологічних наслідків професійної діяльності в галузі архітектури та містобудування, здатність організовувати
роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності людини й oxoрони праці.

Здатність застосовувати норми діючого законодавства та державних стандартів України; базові уявлення про основи загальної екологїі, володіння принципами оптимального природокористування й охорони природи.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-наукової програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
1237.1 – головний архітектор (архітектура і будівництво);
1229. 1 – головний архітектор (органи державної влади);
1237.1 – головний архітектор проєкту;
2141.1 – науковий співробітник (архітектура, планування міст);
2141.2 – архітектори та планувальники міст;
2452.1 – дизайнер дослідник;
2452.2 – дизайнер інтер’єру;
2310.2 – викладачі університетів та вищих навчальних закладів: асистент, викладач вищого навчального закладу;
2320 – викладачі середніх навчальних закладів:
викладач професійно-технічного навчального закладу;
2351 – професіонали в галузі методів навчання.

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-наукової програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Факультет архітектури

Роботи студентів

Анастасія Дроздюк

студентка 1-го курсу магістратури

Цікавість навчання на факультеті архітектури НАОМА у поєднанні високих фахових вимог з творчими підходами та завданнями. Багато різноманітних завдань з композиції, проектування, комп’ютерних технологій вимагають творчого, особистого підходу та рішення. Великою перевагою є навчання поряд з художниками, студентами, які вивчають живопис, графіку, скульптуру, сценографію, графічний дизайн. Цікаві завдання з творчих предметів роблять навчання більш різноманітним та креативним.

Керівник програми
Давидов Анатолій Миколайович

декан факультету архітектури, зав.кафедри архітектурного проектування

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]

Бакалаврські програми

Мистецтвознавство. Організація та управління розвитком художньої культури

Наша мета – надати мистецьку освіту з широким доступом до працевлаштування; формування особистості висококваліфікованого фахівця, здатного критично мислити та розвивати новітні та інноваційні навики для вирішення складних спеціалізованих завдань і практичних проблем у фаховій галузі мистецтвознавства.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра з орієнтацією на наукові дослідження та комунікаційні навички.

Загальний акцент на широкому огляді та глибоких знаннях з історії та теорії образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури, здатності розробки креативних мистецтвознавчих рішень, на розвиток ефективних навиків комплексного підходу при вирішенні поставлених завдань у фаховій галузі.
Програма орієнтована на оволодіння фундаментальними знаннями та навичками дослідження у сфері мистецтва. Спрямована на глибоку спеціальну підготовку науковців мистецтвознавців і викладачів.

Ключові слова: мистецтвознавство, історія зарубіжного та українського мистецтва, аналіз пам’яток мистецтва, експертиза, музейна, експозиційна, виставкова і галерейна діяльність, художня критика, організація та управління, бізнес планування, основи законодавства, мистецькі проєкти.


Повний опис програми

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Основи економічних теорій та менеджменту
Кольорознавство
Методика наукових досліджень
Педагогіка і психологія
Вступ до мистецтвознавства
Історія мистецтва стародавнього населення України
Історія мистецтва та архітектури Давньої Русі
Історія українського мистецтва і архітектури 13-18 ст.

Історія українського мистецтва і архітектури 19-20 ст.
Історія мистецтва, архітектури та міфологія первісного суспільства і Стародавнього Сходу
Історія мистецтва, архітектури та міфологія Стародавніх Еллади і Риму
Історія мистецтва і архітектури Візантії та західноєвропейського Середньовіччя
Історія західноєвропейського мистецтва та архітектури Відродження 17 ст.
Історія зарубіжного мистецтва і архітектури 18-20 ст.
Аналіз пам'яток мистецтва
Основи експертизи пам'яток живопису
Основи галерейної справи та навчальна практика
Навчальна ознайомча практика
Основи музейної справи та навчальна музейна практика
Основи експозиційної та виставкової діяльності з навчальною практикою

та інші

Компетентності

Ґрунтовне розуміння історії мистецтва і архітектури, мистецтвознавства; детальні або дуже детальні знання індивідуальної спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії.
Володіння методами мистецтвознавчого аналізу та експертизи, ідентифікації, класифікації мистецьких об’єктів і пам’яток культури.
Здатність аналізувати художні явища та процеси, володіти науково-аналітичним апаратом та актуальними методологіями досліджень.
Здатність знаходити, критично оцінювати, систематизувати, відбирати, інтерпретувати та використовувати отриману інформацію у галузі культури і мистецтва.
Здатність застосовувати базові знання провідних художньо-теоретичних систем та концепцій, історичних і мистецьких процесів розвитку образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва й реставрації творів мистецтва в мистецтвознавчій діяльності.
Здатність сприймати новітні концепції в галузі образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва і реставрації творів мистецтва, поєднувати інновації з усталеними вітчизняними та світовими традиціями.
Здатність розглядати художній аспект твору мистецтва в соціальному, культурному та історичному контексті, як структуру сенсу, як єдність форми і змісту; відтворювати архітектоніку твору мистецтва: фіксувати головні ознаки його задуму, стилістики, виконавських особливостей.
Здатність усвідомлювати художню критику як творчу діяльність, що сприяє підвищенню якості художнього продукту.
Здатність створювати власний авторський продукт у різних жанрах художньої критики: рецензії, аналітичні статті, творчі портрети, проблемні нариси, есе на основі художньо-естетичного аналізу твору мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Основні сфери працевлаштування:
Освітні та культурні інституції (музеї, галереї,
дослідницькі центри);
Науково-дослідні інститути гуманітарного спрямування НАН України;
Збереження і розвиток культурної спадщини;
Громадські організації та культурні осередки;
Засоби масової інформації;
Креативні та культурні індустрії;
Органи державної влади та місцевого самоврядування;

Незалежні культурні та мистецькі проєкти.

Випускник освітньо-професійної програми – бакалавр мистецтвознавець – може обіймати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
 3340 Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
 3414 Екскурсовод (мистецтвознавець)
 3417 Мистецтвознавець аукціоніст
 3429 Мистецтвознавець-імпресаріо
 3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів).

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]