Аспірантура

Архітектура та містобудування

Наша мета – забезпечити підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії, які здатні розв’язувати комплексні проблеми в сфері архітектури та містобудування, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, презентувати їх у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, а також здійснювати науково-педагогічну діяльність.

191 Архітектура та містобудування

Доктор філософії у галузі 19 Архітектури та будівництва

денна

60 кредитів

60 кредитів

неакредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на дослідження теоретичного дискурсу, історії розвитку та сучасної архітектурної творчості, наукових засад експертизи, атрибуції та реставрації пам’яток архітектури,
що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань; оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності; проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Освітньо-наукова програма акцентована на проведенні наукових досліджень за напрямами:
- теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;
- архітектура будівель та споруд;
- містобудування та ландшафтна архітектура.

Дисципліни

Теоретичні основи сучасного містобудування
Методологія типологічного аналізу в архітектурі і містобудуванні
Геометричні принципи та засоби наукових досліджень архітектури
Теоретичні основи охорони та реставрації об’єктів архітектурної спадщини
Сучасні матеріали і конструкції
Архітектурна семіотика
Теорія ландшафтної архітектури та методологія проектування сучасних парків
Параметричне моделювання в архітектурі
Методологія та творча методика дослідження
Теорії стилю
Управління проектами у галузі культури і мистецтва
Культура української наукової мови
Іноземна мова професійного спілкування
Практичне редагування наукового тексту
Психологія та педагогіка вищої школи
Асистентська педагогічна практика

Компетентності

1.Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, пов’язаних з обраною сферою наукової діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення дослідницьких і практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних галузях.
3. Здатність проектувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземних мовах.
6. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, приймати участь у роботі дослідницьких колективів по вирішенню наукових і науково-освітніх задач.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність в архітектурно-містобудівній сфері з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння глибокими, обґрунтованими знаннями спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії
12. Здатність застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного та експериментального дослідження.
13. Готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти.
14. Володіння навичками науково-методичного забезпечення викладання дисциплін в архітектурно - містобудівній галузі.
15. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
16. Спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем архітектурознавства.
17. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері протягом життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади
у закладах вищої освіти, дослідницьких установах, музеях, галереях тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації

Вартість навчання

Вступ

Умови вступу 2021

Кафедра архітектурного проектування

17 Березень 2021

Виставка присвячена до 150-річчю Лесі Українки

17 Березня - 30 Квітня
13 Лютий 2021

Тетяна Яблонська: художниця в системі соцреалізму

12:00 - 14:00
₴100

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми
Чернявський Володимир Георгійович

доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Контакти

(044) 272 15 40

naoma@naoma.edu.ua