Перейти до вмісту

Аспірантура

Архітектура та містобудування

Наша мета – забезпечити підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії, які здатні розв’язувати комплексні проблеми в сфері архітектури та містобудування, проводити оригінальні самостійні наукові дослідження, презентувати їх у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, а також здійснювати науково-педагогічну діяльність.

191 Архітектура та містобудування

Доктор філософії у галузі 19 Архітектури та будівництва

денна

60 кредитів

60 кредитів

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на дослідження теоретичного дискурсу, історії розвитку та сучасної архітектурної творчості, наукових засад експертизи, атрибуції та реставрації пам’яток архітектури,
що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань; оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності; проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Освітньо-наукова програма акцентована на проведенні наукових досліджень за напрямами:
– теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;
– архітектура будівель та споруд;
– містобудування та ландшафтна архітектура.


Повний опис програми

Компетентності

1.Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, пов’язаних з обраною сферою наукової діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення дослідницьких і практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних галузях.
3. Здатність проєктувати та здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм і авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів та у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземних мовах.
6. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, брати участь у роботі дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх задач.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність в архітектурно-містобудівній сфері з використанням сучасних методів дослідження та інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння глибокими, обґрунтованими знаннями спеціальної області дослідження у поєднанні зі знаннями загальної наукової дискусії.
12. Здатність застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного та експериментального дослідження.
13. Готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти.
14. Володіння навичками науково-методичного забезпечення викладання дисциплін в архітектурно - містобудівній галузі.
15. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
16. Спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем архітектурознавства.
17. Здатність до самовдосконалення у професійній сфері впродовж життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади у закладах вищої освіти, науково-дослідницьких та проєктних установах тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми

доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]