Перейти до вмісту

Аспірантура

Теорія та історія мистецтва

Наша мета — забезпечити безперервність відтворення кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії в царині теорії й історії мистецтва — класичного й сучасного, світового й українського, образотворчого, візуального й декоративного, — в царині теорії, історії й практики реставрування творів різних видів художньої діяльності — від ювелірних виробів до монументальних і станкових робіт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор філософії у галузі 02 Культура і мистецтво

денна

4 роки

60 кредитів

Умовна
акредитація

Опис програми

Освітньо-наукова програма  спрямована на формування науковця, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами мистецтвознавчого дослідження, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, а також і викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні навички.  

ОНП «Теорія та історія мистецтва», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.


Повний опис програми

Компетентності

1. Здатність до критичного аналізу й оцінювання сучасних наукових досягнень,
пов’язаних з теорією й історією мистецтва, теорією, історією й практикою
реставрування творів різних видів художньої діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення теоретико-абстрактних,
дослідно-пошукових і практико-експериментальних завдань,
зокрема у міждисциплінарних галузях.
3. Здатність конструювати та здійснювати комплексні дослідження,
зокрема міждисциплінарні, на підставі системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права під час здійснення наукових досліджень, презентації їхніх результатів й у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації державною й іноземними мовами.
6. Здатність планувати і розв’язувати завдання власного професійного
й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, брати участь у роботі дослідницьких колективів із вирішення
наукових і науково-освітніх завдань.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність
у царині мистецтвознавства з використанням сучасних методів дослідження
й інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння обґрунтованими знаннями в царині мистецтвознавства
в поєднанні з культурно-історичним знанням.
12. Володіння культурою мистецтвознавчого дослідження
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
13. Здатність коректно і переконливо застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного й експериментального дослідження.
14. Готовність до викладацької діяльності
за основними освітніми програмами вищої освіти.
15. Володіння навичками науково-методичного забезпечення
викладання дисциплін мистецтвознавчого циклу.
16. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
17. Спроможність до фахового спілкування з актуальних проблем мистецтвознавства.
18. Здатність до самовдосконалення у фаховій сфері протягом життя,
конструювання форм відповідальності за навчання інших
під час науково-педагогічної діяльності й здійснення наукових студій.

Тематика наукових досліджень

історія та теорія мистецтвознавства і художньої критики;

загально-естетичні проблеми теорії та історії образотворчого / декоративного мистецтва;

образотворче / декоративне мистецтво у системі художньої культури;

історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів і жанрів візуального / декоративного мистецтва;

теорії стилю в культурі та мистецтві: історіографічний аспект — від античної доби до сучасності;

історія стилів у культурі та мистецтві: синхронічно-діахронічний аспект;

ґенеза й еволюція стилів і напрямів візуального мистецтва, їхнє світоглядне підґрунтя, особливості етнічної інтерпретації, зв’язок з іншими видами мистецтва (література, театр, музика);

теоретичні засади іконографії, іконології й іконіки у перебігу традиційного й нетрадиційного видів художньої візуальності;

образотворче / декоративне мистецтво та проблема контамінації різних видів мистецтв;

дослідження творів сакрального мистецтва;

станковий і монументальний живопис (прийоми та засоби створення), живописні техніки;

станкова, монументальна та монументально-декоративна скульптура, її функціонування в архітектурних і садово-паркових ансамблях;

станкова і книжкова графіка, притаманні їй особливості художньої мови;

роль і значення книжкової графіки в інтерпретації змісту літературного твору та як елементу книги ― єдиного художньо-поліграфічного організму; плакат; прикладна графіка; графічні техніки;

театрально-декораційне мистецтво (сценографія);

вивчення традицій різьбярства, способів їх відтворення та розвитку, їх осмислення у фольклорній практиці, їхні трансформації в урбанізованому середовищі, їхні функції в утворенні екстер’єру й інтер’єру, побутового використання виробів із дерева;

вивчення ткацтва, шитва, продукції ремісничого текстильного виробництва, крою одягу, історії костюму, композиції та декору килимів, рушників та інших предметів із текстильних матеріалів, використання виробів з них;

дослідження загальних закономірностей орнаментальної мови декору художніх виробів;

теорія та історія реставрації; розроблення методів реставрування творів живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва;

атрибуція й експертиза пам’яток образотворчого / декоративного мистецтва;

реставрація, консервація, відновлення пам’яток образотворчого/ декоративного мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади
у закладах вищої освіти, дослідницьких установах, музеях, галереях тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Наталія Корчина

Аспірантка

Чому я обрала навчання в аспірантурі НАОМА? Бо окрім шансу написати дисертацію під керівництвом фахівця світового рівня я отримала можливість систематизувати і поглибити ґрунтовні знання, отримані на бакалавраті та в магістратурі. Завдяки освітньо-науковій програмі я навчаюсь у висококласних професіоналів, що є провідними спеціалістами України в галузях образотворчого мистецтва й архітектури. Розумію, що підібрати кожному аспіранту саме ті предмети, які б допомогли йому/їй у написанні дисертації важко, але вважаю, що в аспірантурі НАОМА з цим добре впоралися. Обов’язкові предмети поглиблюють знання в усіх головних сферах інтересів мистецтвознавців й архітекторів, пояснюють, як саме здійснюються наукові дослідження і пишеться дисертація, а асистентська педагогічна практика готує до вкрай відповідальної місії – викладання у закладах вищої освіти. Вибіркові предмети поширюють кругозір і дають можливості спілкуватись із висококласними фахівцями. Якість освіти, що пропонується, відповідає високим стандартам. 

Які є побажання? Ввести в освітньо-наукову програму ознайомчий курс, що допоможе аспірантам 1 курсу розібратись у державних вимогах до наукової діяльності, а також опанувати аспірантську звітність. Також дуже бажано додати предмети з вивчення сучасного українського і світового мистецтва, вони допоможуть аспірантам аналізувати сучасні мистецькі явища та тенденції й бути конкурентоспроможними серед теоретиків та істориків мистецтва України та світу. 

Щодо матеріальних удосконалень: аспіранти покладають великі надії на відшкодування затрат на друк тез та наукових статей у наукових збірниках і журналах з боку НАОМА, а також на фінансування мандрівок/експедицій/виступів на конференціях в Україні та за кордоном.

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
СЕЛІВАЧОВ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ


Професор кафедры теорії та історії мистецтва. Доктор мистецтвознавства, професор.

Контакти