Аспірантура

Теорія та історія мистецтва

Наша мета — забезпечити безперервність відтворення кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії в царині теорії й історії мистецтва — класичного й сучасного, світового й українського, образотворчого, візуального й декоративного, — в царині теорії, історії й практики реставрування творів різних видів художньої діяльності — від ювелірних виробів до монументальних і станкових робіт

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор філософії у галузі 02 Культура і мистецтво

денна

4 роки

60 кредитів

неакредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на проблемно-орієнтоване навчання
з набуттям компетентностей, необхідних і достатніх
для авторського продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем
у в царині теорії й історії мистецтва, теорії, історії й практики
реставрування творів різних видів художньої діяльності, оволодіння методологією наукової роботи, навичками репрезентації її результатів рідною та іноземною мовами; проведення самостійного наукового дослідження
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Освітньо-наукова програма акцентована на проведенні наукових досліджень
за напрямами:
– теорія та історія образотворчого мистецтва,
– теорія та історія декоративного мистецтва,
– теорія та історія реставрації (розроблення методів реставрування творів живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва) тощо.

Дисципліни

Іноземна мова професійного спілкування
Історія дизайну
Історія і сучасні проблеми декоративного мистецтва
Історія стилів у культурі та мистецтві
Книжкова графіка
Культура української наукової мови
Методологія історії мистецтвознавства
Методологія та творча методика дослідження
Практичне редагування наукового тексту
Психологія та педагогіка вищої школи
Реставрація пам’яток мистецтва як феномен культури
Теорії стилю
Управління проєктами у галузі культури і мистецтва
Філософія мистецтва
Ювелірне мистецтво давнього та середньовічного населення України
Асистентська педагогічна практика

Компетентності

1. Здатність до критичного аналізу й оцінювання сучасних наукових досягнень,
пов’язаних з теорією й історією мистецтва, теорією, історією й практикою
реставрування творів різних видів художньої діяльності.
2. Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення теоретико-абстрактних,
дослідно-пошукових і практико-експериментальних завдань,
зокрема у міждисциплінарних галузях.
3. Здатність конструювати та здійснювати комплексні дослідження,
зокрема міждисциплінарні, на підставі системного наукового світогляду.
4. Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права підчас здійснення наукових досліджень, презентації їхніх результатів й у науково-педагогічній діяльності.
5. Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації державною й іноземними мовами.
6. Здатність планувати і розв’язувати завдання власного професійного
й особистісного розвитку.
7. Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, брати участь у роботі дослідницьких колективів із вирішення
наукових і науково-освітніх завдань.
8. Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу.
10. Здатність самостійно здійснювати науково-дослідницьку діяльність
у царині мистецтвознавства з використанням сучасних методів дослідження
й інформаційно-комунікаційних технологій.
11. Володіння обґрунтованими знаннями в царині мистецтвознавства
в поєднанні з культурно-історичним знанням.
12. Володіння культурою мистецтвознавчого дослідження
з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
13. Здатність коректно і переконливо застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного й експериментального дослідження.
14. Готовність до викладацької діяльності
за основними освітніми програмами вищої освіти.
15. Володіння навичками науково-методичного забезпечення
викладання дисциплін мистецтвознавчого циклу.
16. Спроможність спілкуватись у різномовному науковому середовищі.
17. Спроможність до фахового спілкування з актуальних проблем мистецтвознавства.
18. Здатність до самовдосконалення у фаховій сфері протягом життя,
конструювання форм відповідальності за навчання інших
під час науково-педагогічної діяльності й здійснення наукових студій.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади
у закладах вищої освіти, дослідницьких установах, музеях, галереях тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації

Вартість навчання

Вступ

Умови вступу 2021

Кафедра теорії та історії мистецтва

17 Березень 2021

Виставка присвячена до 150-річчю Лесі Українки

17 Березня - 30 Квітня
13 Лютий 2021

Тетяна Яблонська: художниця в системі соцреалізму

12:00 - 14:00
₴100

Введіть текст заголовка

Введіть текст заголовка

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Керівник програми
Андрій Олександрович Пучков

Дійсний член Української академії архітектури,
заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства, професор

Контакти

(044) 272 15 40

naoma@naoma.edu.ua