Перейти до вмісту

Аспірантура

Теорія та історія мистецтва

Наша мета — забезпечити безперервність відтворення кадрів вищої наукової кваліфікації шляхом фахової підготовки докторів філософії в царині теорії й історії мистецтва — класичного й сучасного, світового й українського, образотворчого, візуального й декоративного; в царині теорії, історії й практики реставрування творів різних видів художньої діяльності — від ювелірних виробів до монументальних і станкових робіт.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор філософії у галузі 02 Культура і мистецтво

денна

4 роки

60 кредитів

Умовна
акредитація

Опис програми

Освітньо-наукова програма спрямована на формування науковця, для якого властиві знання власного фаху і предмету дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами та сучасними методами мистецтвознавчого дослідження, високий рівень володіння навичками й технологіями пошуку та обробки наукової інформації, а також і викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні навички.  

ОНП «Теорія та історія мистецтва», за якою провадиться освітня діяльність третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з підготовки здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», розроблена згідно з вимогами Закону України «Про вищу освіту» і «Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 266 від 23.03.2016 р.


Повний опис програми

Обов'язкові освітні компоненти / силабуси
Компетентності

 Загальні компетентності

- Здатність до критичного аналізу та оцінювання сучасних наукових досягнень, пов’язаних з обраною сферою наукової діяльності.
- Здатність генерувати нові ідеї під час вирішення дослідницьких і практичних задач, у тому числі в міждисциплінарних галузях.
- Здатність проєктувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.
- Розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, науково-педагогічної діяльності та презентації їх результатів.
- Готовність використовувати сучасні методи і технології наукової комунікації на державній та іноземних мовах.
- Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного й особистісного розвитку.
- Здатність співпрацювати у вітчизняному та міжнародному науковому середовищі, приймати участь у роботі дослідницьких колективів по вирішенню наукових і науково-освітніх задач.
- Здатність до самовдосконалення, адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.
- Здатність до абстрактного мислення, аналізу й синтезу.

Спеціальні фахові компетентності

- Здатність самостійно здійснювати наукову діяльність у галузі культури та мистецтва з використанням сучасних методів дослідження й інформаційно-комунікаційних технологій.
- Володіння глибокими обґрунтованими знаннями спеціальної області дослідження в поєднанні зі знаннями прийомів загальної наукової дискусії./
- Володіння методами і прийомами систематизації набутого знання в галузі мистецтвознавства, вміння сполучати несистемне знання про існування певного наукового об’єкта (нове явище в мистецтві) та системне знання про його сутність.
- Здатність застосовувати методи мистецтвознавчого аналізу, теоретичного та експериментального досліджень.
- Готовність до викладацької діяльності за основними освітніми програмами вищої освіти.
- Володіння навичками науково-методичного забезпечення викладання мистецтвознавчих дисциплін.
- Спроможність спілкуватись у міжнародному науковому середовищі.
- Спроможність до професійного спілкування щодо актуальних проблем мистецтвознавства.
- Здатність до самовдосконалення упродовж життя, відповідальність за навчання інших при проведенні науково-педагогічної діяльності та наукових досліджень.

Тематика наукових досліджень

– історія та теорія мистецтвознавства і художньої критики;

– загально-естетичні проблеми теорії та історії образотворчого / декоративного мистецтва;

– образотворче / декоративне мистецтво у системі художньої культури;

– історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів і жанрів візуального / декоративного мистецтва;

– теорії стилю в культурі та мистецтві: історіографічний аспект — від античної доби до сучасності;

– історія стилів у культурі та мистецтві: синхронічно-діахронічний аспект;

– ґенеза й еволюція стилів і напрямів візуального мистецтва, їхнє світоглядне підґрунтя, особливості етнічної інтерпретації, зв’язок з іншими видами мистецтва (література, театр, музика);

– теоретичні засади іконографії, іконології й іконіки у перебігу традиційного й нетрадиційного видів художньої візуальності;

– образотворче / декоративне мистецтво та проблема контамінації різних видів мистецтв;

– дослідження творів сакрального мистецтва;

– станковий і монументальний живопис (прийоми та засоби створення), живописні техніки;

– станкова, монументальна та монументально-декоративна скульптура, її функціонування в архітектурних і садово-паркових ансамблях;

– станкова і книжкова графіка, притаманні їй особливості художньої мови;

– роль і значення книжкової графіки в інтерпретації змісту літературного твору та як елементу книги ― єдиного художньо-поліграфічного організму; плакат; прикладна графіка; графічні техніки;

– театрально-декораційне мистецтво (сценографія);

– вивчення традицій різьбярства, способів їх відтворення та розвитку, їх осмислення у фольклорній практиці, їхні трансформації в урбанізованому середовищі, їхні функції в утворенні екстер’єру й інтер’єру, побутового використання виробів із дерева;

– вивчення ткацтва, шитва, продукції ремісничого текстильного виробництва, крою одягу, історії костюму, композиції та декору килимів, рушників та інших предметів із текстильних матеріалів, використання виробів з них;

– дослідження загальних закономірностей орнаментальної мови декору художніх виробів;

– теорія та історія реставрації; розроблення методів реставрування творів живопису, графіки, скульптури, декоративного мистецтва;

– атрибуція й експертиза пам’яток образотворчого / декоративного мистецтва;

– реставрація, консервація, відновлення пам’яток образотворчого/ декоративного мистецтва.

Кар'єрна реалізація

Доктор філософії може обіймати наукові й науково-педагогічні посади
у закладах вищої освіти, дослідницьких установах, музеях, галереях тощо.
За Класифікатором професій України (ДК 003:2010):
2310.1 — доцент; 2310.2 — викладач закладу вищої освіти;
2359.1 — молодший науковий співробітник, науковий співробітник,
науковий співробітник-консультант

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра теорії та історії мистецтва

Наталія Корчина

Аспірантка

Чому я обрала навчання в аспірантурі НАОМА? Бо окрім шансу написати дисертацію під керівництвом фахівця світового рівня я отримала можливість систематизувати і поглибити ґрунтовні знання, отримані на бакалавраті та в магістратурі. Завдяки освітньо-науковій програмі я навчаюсь у висококласних професіоналів, що є провідними спеціалістами України в галузях образотворчого мистецтва й архітектури. Розумію, що підібрати кожному аспіранту саме ті предмети, які б допомогли йому/їй у написанні дисертації важко, але вважаю, що в аспірантурі НАОМА з цим добре впоралися. Обов’язкові предмети поглиблюють знання в усіх головних сферах інтересів мистецтвознавців й архітекторів, пояснюють, як саме здійснюються наукові дослідження і пишеться дисертація, а асистентська педагогічна практика готує до вкрай відповідальної місії – викладання у закладах вищої освіти. Вибіркові предмети поширюють кругозір і дають можливості спілкуватись із висококласними фахівцями. Якість освіти, що пропонується, відповідає високим стандартам. 

Які є побажання? Ввести в освітньо-наукову програму ознайомчий курс, що допоможе аспірантам 1 курсу розібратись у державних вимогах до наукової діяльності, а також опанувати аспірантську звітність. Також дуже бажано додати предмети з вивчення сучасного українського і світового мистецтва, вони допоможуть аспірантам аналізувати сучасні мистецькі явища та тенденції й бути конкурентоспроможними серед теоретиків та істориків мистецтва України та світу. 

Щодо матеріальних удосконалень: аспіранти покладають великі надії на відшкодування затрат на друк тез та наукових статей у наукових збірниках і журналах з боку НАОМА, а також на фінансування мандрівок/експедицій/виступів на конференціях в Україні та за кордоном.

Освітньо-наукова програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОНП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
СЕЛІВАЧОВ МИХАЙЛО РОМАНОВИЧ


Професор кафедры теорії та історії мистецтва. Доктор мистецтвознавства, професор.

Контакти