Перейти до вмісту

Магістерські програми

Архітектура будівель та споруд

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю «Архітектура та містобудування» та підготувати до успішного засвоєння складніших програм для практики та наукових дослідників архітекторів.

191 Архітектура та містобудування

Магістр архітектури, художник, дослідник, викладач

денна

1 рік 10 місяців

120 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-наукова програма. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Архітектура будівель і споруд», в рамках якої можлива подальша професійна та наукова кар’єра. Структура програми передбачає оволодіння основним категоріальним апаратом, сучасними архітектурними прийомами та практиками, містобудівним і стилістичним аналізом.

У межах програми майбутній магістр за допомогою наукового керівника визначає напрям своєї майбутньої науково-дослідної роботи, результатом якої є написання і захист магістерської дисертації, заснованої на аналізі обраної проблеми і вивченні: аналогової проектної документації, нормативної бази, наукової літератури як українською, так і іноземними мовами.

Можливе подальше навчання за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії, підвищення кваліфікації та отримання додаткової післядипломної освіти.


Повний опис програми

Компетентності

Здатність застосовувати комп'ютерні технології проектування.

Здатність застосовувати прийоми та методи раціонального природокористування.

Здатність кваліфіковано вирішувати технологічні та економічні питання архітектурного проектування та планування.

Здатність аналізувати існуючі особливості процесу урбанізації з метою ïx використання в архітектурному проектуванні.

Здатність розпізнавати i використовувати відповідні архітектурні теорії, концепції, парадигми i принципи.

Знання методології i організації архітектурного проектування, вміння аналізувати сучасні концепції та підходи в архітектурі, містобудуванні та урбаністиці, використовувати відповідно до об’єкта проектування сучасні методи прикладних досліджень; знання архітектурних робіт сучасності i минулого, які вважаються еталонними творами у галузі архітектури та будівництва.

Адекватні знання в області міського проектування i планування; володіння теоретичними основами розселення населення та розміщення продуктивних сил країни, що передбачається районним плануванням.

Розуміння соціальних i екологічних аспектів архітектури; розуміння взаємозв’язку функціональних i просторових аспектів архітектурного формоутворення; уміння співвідносити просторово-часові i соціально- поведінкові аспекти архітектурного середовища.

Знання теоретичних основ та головних концепцій в урбаністиці; адекватні знання в області міського проектування i планування, усвідомлення потенціалу нових технологій проектування.

Здатність підтримувати функціонування систем маркетингу i менеджменту в проектуванні та будівництві; знання методичних, нормативних та інших керівних документів з технології та організації проектних робіт; критичне розуміння фінансових мотивів клієнтів з урахуванням створення сприятливих умов для розробки i ухвалення проекту, забезпечення якості проектних рішень.

Розуміння структурних, інженерних проблембудівництва, пов'язаних з проектуванням будівель; знання організаційних структур проектних та будівельних організацій, основ управління проектно-будівельною фірмою.

Адаптаційні властивості до умов роботи в міждисциплінарної команді реального процесу проектування; володіння методами i засобами використання професійних знань при узгодженні архітектурно-містобудівної документації.

Базові знання ycix професійних додатків архітектурної дисципліни; здатність застосовувати знання архітектурно- будівельного законодавства та державних стандартів України в галузі архітектури та містобудування.

Володіння методами захисту довколишнього середовища; здатність застосування основ урбоекології в підходах до вирішення практичних завдань містобудівного проектування i планування.

Здатність використовувати ергономічні знання та знання суміжних дисциплін в реальному архітектурному проектуванні; володіти методами моделювання i гармонізації штучного середовища, використовувати досягнення візуальної культури та засоби інформаційних технологій в експериментальному та реальному проектуванні.

Розуміння діалогічності процесу соціокультурної адаптації спадщини до сучасного використання, володіння сучасною законодавчою базою міжнародного та національного рівня в пам'яткоохоронної діяльності; знання базових уявлень про типологію об’єктів нерухомої культурної спадщини, розуміння методологічних основ i сучасного стану діяльності по збереженню архітектурно-містобудівної спадщини історичних міст.

Розуміння соціальних i екологічних наслідків професійної діяльності в галузі архітектури та містобудування, здатність організовувати
роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності людини й oxoрони праці.

Здатність застосовувати норми діючого законодавства та державних стандартів України; базові уявлення про основи загальної екологїі, володіння принципами оптимального природокористування й охорони природи.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-наукової програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
1237.1 – головний архітектор (архітектура і будівництво);
1229. 1 – головний архітектор (органи державної влади);
1237.1 – головний архітектор проекту;
2141.1 – науковий співробітник (архітектура, планування міст);
2141.2 – архітектори та планувальники міст;
2452.1 – дизайнер дослідник;
2452.2 – дизайнер інтер’єру;
2310.2 – викладачі університетів та вищих навчальних закладів: асистент, викладач вищого навчального закладу;
2320 – викладачі середніх навчальних закладів:
викладач професійно-технічного навчального закладу;
2351 – професіонали в галузі методів навчання.

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо-наукової програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу 2022

Факультет архітектури

Роботи студентів

Анастасія Дроздюк

студентка 1-го курсу магістратури

Цікавість навчання на факультеті архітектури НАОМА у поєднанні високих фахових вимог з творчими підходами та завданнями. Багато різноманітних завдань з композиції, проектування, комп’ютерних технологій вимагають творчого, особистого підходу та рішення. Великою перевагою є навчання поряд з художниками, студентами, які вивчають живопис, графіку, скульптуру, сценографію, графічний дизайн. Цікаві завдання з творчих предметів роблять навчання більш різноманітним та креативним.

Керівник програми
Давидов Анатолій Миколайович

декан факультету архітектури, зав.кафедри архітектурного проектування

[email protected]

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]