Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Реставрація творів станкового і монументального живопису

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образотворення й вміння аналізувати еволюцію мистецьких практик та реставраційних технологій; отримання навичок розв’язання складних типових спеціалізованих задач в галузі професійної діяльності. Застосування практичних навичок та генерування нових ідей у сфері реставрації станкового і монументального живопису; формування здатності працювати у світовому мистецькому контексті.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра. Структура програми передбачає оволодіння засобами образотворчого мистецтва, основними методами і навичками реставрації; дослідження та копіювання творів станкового і монументального живопису, давніми техніками й технологіями живопису.

Освітня програма передбачає багатопрофільну підготовку фахівців з реставрації творів станкового та монументального живопису. Програма враховує специфіку галузі охорони культурної спадщини, де реставрація творів мистецтва відіграє ключову роль як спосіб подовження фізичного існування пам'яток.

Програму характеризує поєднання принципів гуманітарної, художньої, спеціально-професійної та спеціально-наукової підготовки. Інтердисциплінарність сфери реставрації вимагає збільшення кількості навчальних дисциплін, у порівнянні з іншими спеціальностями у галузі мистецтва. Засвоєння програми передбачає набуття художньої освіти, опанування методів комплексного дослідження пам'яток, засвоєння теоретичних знань та практичних навичок (мануальних прийомів) реставрації творів живопису на різних основах; вивчення історичних технік та технологій живопису й відтворення ïx шляхом виконання копій.

За умови успішного завершення першого  (бакалаврського) рівня вищої освіти рекомендовано  продовження навчання на другому (магістерському)  рівні вищої освіти.


Повний опис програми

Дисципліни

Пластична анатомія
Академічний живопис
Введення у реставрацію
Дослідження творів мистецтва
Технологія матеріалів творів мистецтва та
реставрації
Техніка станкового живопису
Реставрація станкового живопису
Копіювання станкового живопису
Техніка та реставрація монументального живопису
Техніка темперного живопису
Іконографія християнського мистецтва
Перспектива
Історія українського мистецтва
Історія зарубіжного мистецтва

Компетентності

1. Здатність розуміти базові теоретичні та практичні
закономірності створення цілісного продукту предметно- просторового та візуального середовища.
2. Здатність володіти основними класичними i сучасними категоріями та концепціями мистецтвознавчої науки.
3. Здатність формулювати цілі особистісного i професійного розвитку та умови ïx досягнення, враховуючи тенденції розвитку галузі професійної діяльності, етапів професійного зростання та індивідуально-особистісних особливостей.
4. Здатність оволодівати різними техніками та технологіями роботи у відповідних матеріалах за спеціалізаціями.
5. Здатність інтерпретувати смисли та засоби ïx втілення у мистецькому творі.
6. Здатність адаптувати творчу й реставраційну (індивідуальну та колективну) діяльність до вимог i умов споживача.
7. Здатність проводить аналіз та систематизацію зібраної інформації, діагностику стану збереженості матеріально- предметної структури твору мистецтва, формулювати кінцеву мету реставраційного втручання.
8. Здатність використовувати професійні знання у практичній
та мистецтвознавчій діяльності.
10. Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.
11. Здатність проводити сучасне мистецтвознавче дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
12. Здатність презентувати відреставровані художні твори та результати ïx мистецтвознавчих i матеріалознавчих досліджень у вітчизняному та міжнародному контекстах.
13. Здатність викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та мистецьких закладах освіти.

Кар'єрна реалізація

Випускник може займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:
2455.2 Художник-реставратор
3471 Художник-виконавець, асистент художника-реставратора
3471 Асистент художника-реставратора
1210.1 Директор установи (підприємства, організації) культури
3476 Керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.)
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проєктів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра техніки та реставрації творів мистецтва

Деримука Єлизавета

студентка 4 курсу бакалаврату

Кафедра реставрації дає можливість навчитися дійсно професійним навичкам художника-реставратора. Чіткість та послідовність подачі теоретичних і практичних занять надають студенту зацікавленості та легкості у навчанні. Викладачі детально пояснюють інформацію, доносять її доступно, розвивають інтуїцію, відповідальність, уважність в процесі усього навчання. Студенти із захопленням занурюються у здобуття інформації, оскільки можливостей для цього вдосталь. Багато робіт, які поступають до рук студентів на реставрацію, робота з різним матеріалом, – все це практика, якої за роки навчання вистачає для освоєння. Я багато чому навчилася на цій кафедрі, викладачам особливо вдячна, вони навчають та надають студенту досвід для майбутньої професії.

Тимченко Т.Р.кер.РЕСТ.ЖИВ
Керівник програми
Тимченко Тетяна Ростиславівна

канд. мистецтвознавства, доцент, зав.кафедри техніки та реставрації творів мистецтва

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]