Перейти до вмісту

Нові надходження до бібліотеки НАОМА

Нові надходження до бібліотеки НАОМА

1.

002.2:091](477)”10″

Р35

      Реймське Євангеліє : у 2 т. Т. 2 : Дослідження / упоряд. В. Корнієнко ; худож. оформ. В. Клейменов ; ред.: А. Лясковський, О. Клейменова. — Київ : Горобець, 2019. — 148 с. : іл. — (Повертаємо в Україну культурну спадщину). — Бібліогр.: с.57-67.

2.

002.2:091](477)”10″

Р35

      Реймське Євангеліє : у 2 т. Т. 1 : Факсиміле / упоряд. В. Корнієнко ; худож. оформ. В. Клейменов. — Вид. факсимільного типу. — Київ : Горобець, 2019. — 120 с. : іл. — (Повертаємо в Україну культурну спадщину).
3. 002.2:091](477)”11/12″

В42

      Віденський Октоїх. Codex Vindobonensis Slavicus 37 : дослідження: міжнар. колективна монографія / Л. Гнатенко, М. Качмар, В. Корнієнко [та ін.] ;  відп. ред. Л. Гнатенко ; упоряд.: В. Корнієнко, М. Хайнц  ; худож. оформ. В. Клейменов. — Київ ; Відень : Горобець, 2021. — 240 с. : іл. — (Повертаємо в Україну культурну спадщину). — Бібліогр.: с. 229-235.

4.

002.2:091](477)”11/12″

В42

      Віденський Октоїх. Codex Vindobonensis Slavicus 37 / упоряд. М. Хайнц ; пер. з нім. Я. Івасків ; ред.: О. Клейменова, А. Лясковський ; худож. оформ. В. Клейменов. — Вид. факсимільного типу. — Київ : Горобець, 2019. — 608 с. : іл. — (Повертаємо в Україну культурну спадщину). — Бібліогр.: с. 605.

5.

003

У84

      Утевська, П. В.  Невмирущі знаки : нариси / П. В. Утевська ;  худож. оформ. А. О. та О. М. Шоломіїв. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — Київ : Веселка, 1981. — 248 с. : іл.

6.

008(477.54-25)

К90

      Культура України : зб. наук. пр. Вип. 18 : Мистецтвознавство. Філософія / М-во культури та туризму України, Харків. держ. акад. культури ; редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред), І. В. Зборовець (заст. відп. ред.), В. О. Лозовой [та ін.]. — Харків : ХДАК, 2007. — 200 с. — Бібліогр. в кінці ст.

7.

008(477.54-25)

К90

      Культура України : зб. наук. пр. Вип. 17 : Мистецтвознавство. Філософія / М-во культури та туризму України, Харків. держ. акад. культури ; редкол.: М. В. Дяченко (відп. ред), І. В. Зборовець (заст. відп. ред.), І. І. Польська [та ін.]. — Харків : ХДАК, 2006. — 290 с. — Бібліогр. в кінці ст.

8.

159.923.2

М50

      Менсон, М.  Витончене мистецтво забивати на все. Нестандартний підхід до проблем / М. Менсон ;  пер. з англ. А. Ящук ; обкл. О. Гаджій. — Київ : Наш формат, 2018. — 160 с.

9.

271.2-36(477.411)Марк

П32

      Пивоваров, С. В.  Хрест преподобного Марка Печерника. Пам’яткознавче дослідження : монографія / С. В. Пивоваров, О. О. Крайня, В. В. Курлов ; НКПІКЗ, ГО “Асоц. реставраторів України”, Т-во дослідників християн. старожитностей Центр. та Схід. Європи ; рец.: О. П. Моця, М. Р. Селівачов ; наук. ред. К. К. Крайній. — Київ : НКПІКЗ ; Фенікс, 2020. — 180 с. : іл. — (Раритети колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника). — Рез. англ., дод. укр., пол., англ., рос., давньослав.

10.

394.2:72.069](477)

С25

      Свята України в Національному музеї народної архітектури та побуту України : історія, традиції, обряди, ярмарки, дні ремесел, пам’ятні дати / кол. авт.: Р. Свирида, Н. Малкіна [та ін.] ; упоряд. Р. Свирида. — Київ : Горобець, 2020. — 104 с. : фот. — Парал. укр., англ.

11.

39(477.85/.87)

Ш98

      Шухевич, В. О.  Гуцульщина : в 5-ти ч. / В. О. Шухевич ; ХНУ ім. В.Н. Каразина, Центр. наук. б-ка, Центр наук. студій ім. Д.І. Багалія ; передм. А. А. Карпенко ; післям. М. С. Глушко ; упоряд. О. О. Савчук. — Репр. вид. 1899-1908 рр. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2018. — 1218, [10] с., [294] іл.

12.

7:001.32](477)

І-71

      Інститут проблем сучасного мистецтва  Міст. Мистецтво, історія, сучасність, теорія : зб. наук. пр. Вип. 17 / Інститут проблем сучасного мистецтва ; ІПСМ, НАМУ ; редкол. : О. О. Роготченко (голова), В. Д. Сидоренко [та ін.]. — Київ : ІПСМ НАМУ, 2021. — 224 с. : іл. — Бібліогр. в кінці ст.

13.

7.011

К57

      Кодьєва, О. П.  Зображальне як культуротворчий феномен : [монографія] / О. П. Кодьєва. — Київ : Нічлава, 2007. — 264 с.

14.

7.012(075.8)

Х22

      Харченко, В. І.  Основи композиції : підруч. для студентів першого курсу ВНЗ / В. І. Харченко ; НАОМА ; передм. В. Я. Чебаник. — Київ ; Харків : Діса плюс, 2022. — 120 с. : іл. — Бібліогр.: с. 119.

15.

7.022.81(477.44-25)

К78

      Кращий художник : ІІ Міжнародний мистецький пленер / ред.: Л. Коваль, Л. Вишневська. — Вінниця : ТОВ “Твори”, 2018. — 164 с. : іл.

16.

7.03(477)”19″(035)

Я93

      Яців, Р. М.  Мала хронологія мистецьких подій і пам’ятних дат ХХ століття: Україна-світ : Локально-індивідуальний дослідницький ракурс : довідник / Р. М. Яців ;  авт.-упоряд. Р. М. Яців ; наук. ред. С. Давимука ; відп. ред. О. Левицька ; рец.: Р. Шмагало [та ін.] ;ЛНАМ, НТШ. — Львів : Родовід, 2021. — 544 с. : іл. — Загол. парал. укр., англ. — Бібліогр.: с. 541-543.

17.

7.036.2

Sch32

      Schileru, E.  Impresionismul : Notatii pentru un eseu / E. Schileru ; Cronologia si selesctia ilustratiilor de N. Stanculescu-Zamfirescu. — Bucuresti : Editura Meridiane, 1972. — 26 s.+43 p. il. : il.

18.

7.038.071.1(450)”19″Tor

T76

      Torriero Elio. Bacco e i suoi trionfi : [catalogare] / comment. M. Corgnati. — [Roma] : [s.n.], [20–]. — 32 p. : ill.

19.

7.038.53(477)Яно

Я64

      Янович Олександр. Метаморфози : [кат. вист. трав. – черв. 2021] / Нац. музей “Київ. картинна галерея”. — [Київ] : [Б.в.], 2021. — 1 окр. лист : іл.

20.

7:061.27(477)

В42

      Відкритий світ : вісник МФ “Відродження”, напрямку “Культура” та від. зв’язків з громадськістю. № 5 : [49 Венеційське Бієннале]. Участь у міжнародних культурних подіях: вивчення ситуації / координатор часопису Д. Клочко. — Київ : Оранта, 2001. — 24 с. : іл. — Укр., англ.

21.

7:069](450)

U23

      The Uffizi Gallery : catalogue / texts: L. Berti [and other] ; forew. A. Petrioli Tofani. — Florence : Bonechi, 1999. — 379 p. : il.

22.

7:069](492)

G87

      Groninger Museum. — [Groninger] : [Groninger Museum], [20–]. — [17] p. : il.

23.

7:069](477.411)

К38

      Київський Державний музей російського мистецтва : комплект із 30 листівок /  ред. К. Івашиніна. — Київ : Держвидав образотворчого мистецтва і музичної літератури, 1957. — 30 листівок : кол. іл.

24.

7:069](477.411)

Н35

      Національний художній музей України. Історія. Сучасний стан. Проблеми розвитку : матеріали ювілейної наукової конференції : до 100- річчя з дня заснування. — Київ : НХМУ, 1999. — 94 с.

25.

7:069](477.53-25)

П52

      Полтавський художній музей. Шедеври малярства : компл. лист. — Полтава : Верстка, 1999. — 12 лист. — До ювілею рідного міста.

26.

7:069.9](477)

В85

      Всеукраїнський мистецький проект художників-лауреатів премії ім. Т.Г. Шевченка : до 200-річного ювілею від дня народження Т.Г. Шевченка / М-во культури України, Дирекція худож. вист. України ; упоряд. С. А. Шульгіна. — Київ : Промінь, 2014. — 20 с. : іл.

27.

7:069.9](477)

Ю14

      Ювілейна художня виставка Української РСР, присвячена 40-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції : каталог / Мін-во культури УРСР, Спілка художників УРСР, Спілка “Укоопхудожник”; кат. склали В. М. Альтерман, Д. М. Колесникова, Л. І. Попова, В. П. Цельтнер, А. М. Драк. — Київ : Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз. літ-ри УРСР, 1957. — 176 с. + 72 ил. : ил.

28.

7:069.9](477.411)

А86

      Арт-юдаїка ХХ століття : каталог / Галерея “Дукат”, Центр Юдаїки, Журнал “Антиквар” ; упоряд.: О. Грозовська, О. Рак, К. Лісова ; вступ. Т. Літвінова. — Київ : [б.в.], 2009. — 44 с. : іл.

29.

7:069.9](477.411:450)

Т67

      Три шедеври класичного мистецтва з музеїв Італії : кат. вист. “Європейський вимір” / орг. вист.: Італ. ін-т культури в Україні, Нац. музей мистецтв ім. Б. та В. Ханенків. — Київ : [Б.в.], 2013. — [22] с. : іл.

30.

712.253(430)

F90

      Den Freunden der Natur und Kunst : das Gartenreich des Fursten Franz von Anhalt-Dessau im Zeitalter der Aufklarung : [eine Ausstellung des Instituts fur Auslandsbeziehungen, Ifa und der Kulturstiftung Dessau-Worlitz] / [Konzeption und Zsstellung : Thomas Weiss, Uwe Quilitzsch ; Texte : Ursula Bode, Michael Sturmer, Thomas Weiss]. — Stuttgart ; Dessau-Worlitz : Ifa : Kulturstiftung, 1997. — 176 s. : ill.

31.

712.253(477.51)

К49

      Клименко, Ю. О.  Старовинні парки Чернігівщини / Ю. О. Клименко, А. В. Клименко . — Київ : Журнал “Квіти України”, 2001. — 54 с. : кол. іл. — Бібліогр.: с. 51-53.

32.

719(477)

П75

      Прибега, Л. В.  Народное зодчество Украины : охрана и реставрация / Л. В. Прибега . — Киев : Будівельник, 1987. — 100, [4] с., [8] цв.вкл. : ил. — Библиогр. : 26 наим.

33.

719(477)

П75

      Прибєга, Л. В.  Методика охорони та реставрації пам’яток народного зодчества України / Л. В. Прибєга  ; Держ. ком. України у справах містобудування та архіт. ; Укр. академія архіт. — Київ : Мистецтво, 1997. — 144 с. : тон. іл., пл. — Бібліогр.: с. 137-142.

34.

72.03(100)

С91

      Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. Заснований в 1997. Вип. 61 / МОН України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відпов. ред. В. В. Товбич. — Київ : КНУБА, 2021. — 438 с. : іл. — Укр., рос. — Бібліогр. в кінці ст.

35.

72.03(460)

T72

      Tompos, E.  Spanyolorszag epiteszete I. / E. Tompos. — Budapest : Corvina Kiado, 1980. — 121 o. : il. — (Az epiteszet vilaga ; 10). — Bibliogr.: o. 116-117.

36.

72.03(477)”16/17″

В39

      Вечерський, В. В.  Гетьманські столиці України / В. В. Вечерський. — Київ : Наш час, 2008. — 318 с. : іл. — (Невідома Україна).

37.

72.03(477.411)

Н62

      Никитенко, Н. Н.  Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания : [монография] / Надежда Никитенко, Вячеслав Корниенко ; НАНУ, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского. — Киев : ПП Мошак М.І., 2012. — 229, [3] с. : тон. ил. — Рез. укр., англ.

38.

72.03(477.411)

Х89

      Храмы Киево-Печерской Лавры / отв. ред. иером. Лонгин (Чернуха) ; сост. М. Ю. Ефимова ; ред. монахиня Евтропия (Бобровникова) ; фот. В. Новикова. — Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2007. — 79 с. : фот.

39.

726.023:691.11](477.8)

П75

      Прибєга, Л. В.  Дерев’яні храми Українських Карпат / Л. В. Прибєга. — Київ : Техніка, 2007. — 168 с. : іл. — (Нацональні святині України). — Присвячується 2000-літтю Різдра Христового. — Бібліогр.: с. 163-165.

40.

726:27-523.4](477)

К43

      Киркевич, В. Г.  Церква Покрови Пресвятої Богородиці / В. Г. Киркевич  ; художнє оформ. В.О. Гурлєва. — Київ : Техніка, 1999. — 144 с. : іл. — (Національні святині України : Присвячується 2000-літтю Різдва Христового).

41.

726:27-523.4](477.52)

В39

      Вечерський , В.  В.  Православні святині Сумщини / В. В. Вечерський  ; ред. О.Г. Гриценко. — Київ : Техніка, 2009. — 224 с. : іл. — Бібліогр.: с. 218-221.

42.

726(477)

П12

      Павлуцький, Г. Г.  Дерев’яні та муровані храми України / Павлуцький Г. Г. ; ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ЦНБ, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія ; передм. Пучков А. О. ; додатки Вечерський В. В. ; худож. оформ. Чекаль О. Г. ; пер. Ушкалова О. В. ; упоряд. Савчук О. О. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 214 с. : іл.

43.

73:069.9](477.411)

А86

      Арт-Київ. Великий скульптурний салон-2008 : [кат. вист.] / Український дім ; кер. проекту Н. Заболотна. — Київ : АРТ-Ukraine, 2008. — 193, [7] с. : іл. — Укр., англ.

44.

73.071.1(477)”20″Кам

К18

      Камиль. Скульптура : каталог / фото А. Липский. — [Б. м.] : [б. в.], [20–]. — [28] с. : фот. — Рос., укр., англ.

45.

73.071.1(497.5)”19″

G90

      Grum, Z.  Ivan Mestrovic / Z. Grum ;  fot. T. Dabac. — 2-ga sprem. izd. — Zagreb : Drzavna Zalozba Slovenije, 1970. — 191 s. : il.

46.

73.071.1(497.5)”19″

K27

      Keckemet, D.  Ivan Mestrovic  / D. Keckemet ;  fot. T. Dabac. — Beograd : Jugoslavija, 1964. — 27 s., 60 reprod.

47.

7:378.6](477.411)

З-41

      Збірник наукових праць “Українська академія мистецтва”. Вип. 30 / М-во культури та інформ. політики України, НАОМА ; голов. ред. В. Чернявський ; відп. секр. Н. Белічко ; редкол.: А. Гронек [та ін.]. — Київ : НАОМА, 2021. — 132 c. : іл.

48.

7:378.6](477.411)

М95

      Мистецько-технічний ВИШ : збірник Київського Художнього інституту. № 1 / голов. ред. І. Врона. — Київ : Видання КХІ, 1928. — 78 с. : іл.

49.

741(489)”18″And

H52

      Heltoft, K.  Hans Christian Andersen as an artist / K. Heltoft ; The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs. — Copenhagen : [S.N.], 1977. — [143] p. : ill.

50.

745.52.025.4(076)

М61

      Мінжулін, О. І.  Реставрація тканин : навч.-метод. посіб. для студ. реставраційних від-нь ВНЗ / О. І. Мінжулін, Т. В. Мінжуліна, І. О. Чорнокапська ; М-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання ; АОМА  ; наук. ред. Л.В. Прибєга. — Київ : АОМА, 1998. — 160 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 156-157.

51.

745.52(477)”19″Піл

П32

      Пілюгіна Ольга. Гобелени. — Полтава : [Б.в.], 2019. — 60 с. : іл. — Парал. укр., англ.

52.

745.5:398.332.12](477.83/.86)

К66

      Кордуба, М. М.  Писанки на Галицькій Волині / М. М. Кордуба ;  упоряд. О. О. Савчук ; худож. оформ. О. Г. Чекаль. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2018. — 40 с. : іл. — Рез. англ.

53.

745/749(477)

Б61

      Біляшівський, М. Ф.  Українське народне мистецтво / М. Ф. Біляшівський ; НХМУ, ХНУ ім. В.Н. Каразина, ЦНБ, Центр укр. студій ім. Д.І. Багалія ; передм. М. Р. Селівачов ; пер. О. О. Старова ; худож. оформ. О. Г. Чекаль ; худож. оформ. обкл. вишивкою В. П. Забора ; упоряд. О. О. Савчук. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 168 с. : іл.

54.

746.4(477)

Б61

      Білетіна Катерина. Беззахисність перед красою: альбом / передм.: Л. Воронина, К. Штанко ; описи І. Перевертнюк ; інтерв. В. Клименко. — Київ : Родовід, 2016. — 88 с. : іл.

55.

75.03(4)

M50

      Meisterwerke europaischer Malerei / hrsg. von K. Mittelstadt. — Berlin : Henschelverlag, 1959. — 42 s. : 16 ill. — (Welt der Kunst).

56.

75.03(4)”14/17″

Б48

      Березина, В. Н.  Сокровища Эрмитажа. Западноевропейская живопись XV-XIX веков : комплект открыток / В. Н. Березина. — Ленинград : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1960. — 4 с., [14] откр.

57.

75.03(44)”18″

G36

      Gentbon, I.  Du Romantisme au Post-Impressionnisme : tableaux francaise en hongrie / I. Gentbon. — 2-me ed. — Budapest : Corvina, 1972. — 17 p., 48 pl. : il. — (Musee des Beaux-Arts de Budapest).

58.

75.03(44)”19″

P32

      Pataky, D.  A Francia Impresszionizmus / D. Pataky. — Budapest : Kepzomuveszeti Alap Kiadovallalata, 1973. — 117 o. : il. — Bibliogr.: o. 105.

59.

75.03(470+477)”18″

R95

      Russische und Ukrainische Malerei de 19. Jahrhunderts aus dem Kunstmuseum Sumy : Katalog anlabblich einer  Ausstellung des Bomann-Museums Celle vom 21. Juni bis 30. August 1992 / Katalogtext I. Pawlenko. — Celle : Bomann-Museum, 1992. — 143 S. : Ill. — Текст парал. нем., рус.

60.

75.041.5(477)”15/17″

Р82

      Рубан, В.  В.  Український портретний живопис XVI – XVIII ст. : комплект листівок. Вип. 1 / В. В. Рубан ; упоряд., авт. ст. В.В. Рубан. — Київ : Мистецтво, 1981. — 14 окр. арк., 1 арк. текст. — Текстівки укр., рос., англ., фр., нім., ісп.

61.

75.046.3(477.41)

М69

      Михайлова, Р. Д.  Майстерня живопису та храмової культури: іконописний ряд Великодмитровицької церкви на Київщині : монографія / Р. Д. Михайлова, Р. І. Петрук ; МОН України, М-во культури та інформ. політики України, КНУ технологій та дизайну, Київ. держ. акад. ДПМ і дизайну ім. Михайла Бойчука ; рец.: В. А. Абизов, Д. В. Степовик, С. П. Стоян. — Київ : КНУТД, 2021. — 152 с. : іл. — Бібліогр.: с. 146-150.

62.

75.046.3(477.8)

Д72

      Драбчук, І. В.  Чудотворні ікони Прикарпаття : (Історичні образки) / І. В. Драбчук . — Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2003. — 47 с., 6 л. іл. : іл. — Бібліогр.: с. 45-46.

63.

75.058(477)”19″Біл

А21

      Авраменко, О.  Білокур / О. Авраменко ; ІПСМ, НАМУ ; концепція, текст О. Авраменко ; уклад.: О. Авраменко, Л. Строкова ; наук. ред. О. Шестакова ; ред.: О. Кунцевська, Ю. Олійник ; пер. англ. А. Лясковський. — Київ : Вид-во Горобець, 2021. — 168 с. : іл. — Парал. укр., англ. — Бібліогр.: с. 166.

64.

75.058(477)”19″При

А21

      Авраменко, О.  Приходько : [монографіч. дослідж.] / О. Авраменко ; ІПСМ, НАМУ ; керівник проекту Т. Пилипчук ; концепція О. Авраменко ; уклад.: О. Авраменко, Т. Пилипчук ; ред. О. Кунцевська ; пер. англ. Т. Фролов. — Київ : Вид-во Горобець, 2021. — 168 с. : іл. — Парал. укр., англ.

65.

75.071.1(439)”18″Mun

S99

      Szekely, A.  Mihaly Munkacsy / A. Szekely. — Budapest : Corvina Kiado, 1979. — 8 o., 70 reprod. : il. — Bibliogr.: o. 5.

66.

75.071.1(439)”19″Fis

S99

      Szuromi, P.  Fischer Erno / P. Szuromi. — Budapest : Kepzomuveszeti Kiado, 1989. — [94] o. : il. — (Mai Magyar Muveszet).

67.

75.071.1(44)”18″Сез

E71

      Erpel, F.  Paul Cezanne  / Fritz Erpel. — Berlin : Henschelverlag, 1971. — 15, [48] S. : mit 12  Reprod. und 4 farb. Taf. — (Welt der Kunst).

68.

75.071.1(450)”14″Gior

V16

      Valcanover, F.  Giorgione. La Pittura : [album] / F. Valcanover. — Firenze : Giunti – Nardini, 1987. — 157 p. : ill. — (La Giade). — Bibliogr.: p. 153.

69.

75.071.1(450)”15″

C56

      Chroscicki, J.  Rafael / J. Chroscicki ;  oprac. Juliusz A. Chroscicki. — Warszawa : Arkady, 1972. — 44 s. : il. — (W kregu sztuki). — Bibliogr. s. 44.

70.

75.071.1(450)”15″

F92

      Friedenthal, R.  Leonardo : Eletrajz kerkeben / Richard Friedenthal. — Masodik kiadas. — Budapest : Gondolat, 1975. — 142 c. : il.

71.

75.071.1(450)”15″Raf

B18

      Baldini, U.  Raffaello. La Pttura : [album] / U. Baldini. — Seconda ed. — Firenze : Giunti – Nardini, 1984. — 157 p. : ill. — (La Giade). — Bibliogr.:154 p.

72.

75.071.1(450)”15″Tiz

R30

      Rearick, W. R.  Tiziano. La Pittura: [album] / W. R. Rearick. — Terza ed. — Firenze : Giunti – Nardini, 1984. — 155 p. : ill. — (La Giade). — Bibliogr.: p. 152.

73.

75.071.1(460)”16″Mur

S89

      Strozzi, B. P.  Bartolome Esteban Murillo. La Pittura : [album] / B. P. Strozzi. — Firenze : Giunti – Nardini, 1983. — 155 p. : ill. — (La Giade). — Bibliogr.: p. 152.

74.

75.071.1(460)”18″

M50

      Meier, G.  Francisco Goya : 12 Farbige Gemaldereproduktionen. 4 Einfarbige Tafeln / G. Meier. — Berlin : Henschelverlag, 1971. — 48 S. : Ill. — (Welt der Kunst).

75.

75.071.1(470)”19″Бек

Б42

      Беклемішева Ірина Михайлівна : друга персональна виставка / Спілка художників УРСР, Чернівецька орг. ; підгот. та оформ. до друку Т. та Є. Удіни ; фот. Л. Гулянського. — Чернівці : Чернівецьке обл. упр. по пресі, 1970. — 1 л. : іл.

76.

75.071.1(477)”19″

К57

      Кодьев Петр Иванович: Жизнь и деятельность. Творческое наследие. Родные, друзья, современники : монограф. сб. / сост. Елена Кодьева ; художеств. оформ. Ю.П. Рудева. — Киев : АлМакс, 2012. — 226 с. : ил. — Резюме англ.

77.

75.071.1(477)”19″

О-35

      Овчинніков Василь. Виставка творів Василя Федоровича Овчиннікова : серія “З іскри – полум’я” (1950-1957) / СХ УРСР ; відп. ред. В.П. Цельтнер ; [авт. вступ. ст.] П. Білецький. — Київ : СХ УРСР, 1958. — 9 с., [23] арк. іл.

78.

75.071.1(477)”19″Гре

В53

      Виставка творів В.Ф. Гребеніченка : каталог / [авт. вступ. ст.] М. П. Пекаровський. — Київ : Мистецтво, 1963. — 31 с. : іл.

79.

75.071.1(477)”19″Мед

М42

      Медвідь, Л. М.  Горизонти. Гірлянди особливих прикмет : вибрані статті / Л. М. Медвідь. — Львів : Афіша, 2002. — 208 с. : іл. — Друк. в авт. ред.

80.

75.071.1(477)”19″Отр

О-86

      Отрощенко Ольга. Живопись : кат. выст. / СХУ, Киевская орг. ; сост. кат. : Т. Яблонская, В. Ласкаржевский, Г. Атаян. — Киев : PC WORLD UKRAINE, 2000. — [52] с. : цв. ил.

81.

75.071.1(477)”19″Тар

С43

      Склярська, М. О.  Тартаковський Ісаак Йосипович. Живопис : кат. вист. творів / М. О. Склярська ;  авт. вступ. ст. та упоряд. М. О. Склярська ;СХ України, КО СХ України. — Київ : СХ України, 1992. — 56 с. : іл.

82.

76.041.5(477)”19″Сла

П60

      Портрети українських кобзарів Опанаса Сластьона / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; передм. В. М. Ханко ; упоряд. О. О. Савчук ; худож. оформ. О. Г. Чекаль. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2018. — 36 с. : іл.

83.

76.071.1(477)”19″

Г12

      Габелко, В.  Іван Бурячок (1877-1936). Микола Бурячок (1911-1977). Графіка, живопис, театрально-декораційне мистецтво : кат. вист. творів / В. Габелко ; авт. вступ. ст. і упоряд. кат. В.Т. Габелко ; СХУ, Київська орг. СХУ. — Київ : СХУ, 1982. — 28, [5] с. : іл.

84.

76.071.1(477)”19″

Ж74

      Життя в мистецтві. Художниця В.І. Бура-Мацапура  / упоряд. Т.М. Мацапура ; передм. Д.В. Нікітіна. — Київ : Пульсари, 2014. — 149, [3] c. : іл., портр.

85.

76.071.1(477)”19″

С38

      Сінькевич, Л. В.  Як ведмедик воював, а зайчик допомогав : альбом фронтових малюнків (кольорові олівці) / Л. В. Сінькевич ;  упоряд. О. Л. Сінькевич ; пер. англ. Т. Козюри. — Київ : ДП МОУ “Воєнне видавництво Украни “Варта”, 2007. — [17] с. : іл. — Факсимільне видання 1942 р.

86.

76.071.1(477)”19″Фед

Ф32

      Федічев, В. С.  Рисунок. Акварельний живопис. Оповідання (історії з біографії) : навч. наоч. посіб. / В. С. Федічев ; Київ. держ. акад. ДПМ і дизайну ім. М. Бойчука ; вступ. В. Петрашик. — Київ : КПІ ім. І. Сікорського ; Політехніка, 2020. — 185 с. : іл. — Загол., текст під фото укр., текст рос.

87.

77.04(450)

B74

      Bologna. Emozioni dal cielo e Emilia Romagna / fot.: A. Attini, G. Veggi ; testi S. Battistini. — Vercelli : White Star, 2008. — 224 p. : fot.

88.

77.04(477.411)

К59

      Козловський, М.  Київ : фотоальбом / Микола Козловський ; вірші Бориса Ілліча Олійника ; післямова Олеся Терентійовича Гончара ; худож. Микола Олексійович Кріпкий. — Київ : Мистецтво, 1987. — 238 с. : кольор. іл. — Текст укр., рос.

89.

792.01

К48

      Клековкін, О.  Сакральний театр: Генеза. Форми. Поетика. (Структурно-типологічне дослідження) : монографія / Олександр Клековкін ; М-во культури і мистецтв України ; Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого. — Київ : Київський держ. ін-т театрального мистецтва ім. І.К. Карпенка-Карого, 2002. — 272 с.

90.

81’271(038)=161.2

Г61

      Головащук, С. І.  Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. — Київ : Рідна мова, 2000. — 351с.

91.

821(477)

К73

      Котляревський, І. П.  Енеїда = Вергиліева Энеида, на малороссійскій язык переложенная И. Котляревскимъ : 6 ч. / І. П. Котляревський ;  передм. “Перлина укр. літ.” до факсим. вид.: Є. С. Шабліовський, Б. А. Деркач. — Факсим. вид. 1842 р. — Київ : Дніпро, 1980. — [277], 20 с.

92.

821(477)’06-1

Я11

      Я той, що духом не скоривсь… Розстріляним і закатованим, відомим і невідомим, мертвим і живим : вірші укр. поетів – політич. в’язнів Воркутинських та Інтинських таборів / упоряд.: М.Я. Каганцов, Є.А. Лісова, А.А. Попов, Ю.І. Тагіров ; пер. М.Я Каганцова. — Київ : ВД “Особистості”, 2012. — 479 с. — Парал. укр., рос.

93.

821(477)-1

К82

      Крищенко, В. Д.  Благословенна будь : 100 пісень / В. Д. Крищенко. — Київ : КП “Редакція журналу “Дім, сад, город”, 2007. — 112 с.

94.

821(492)

Р79

      Роттердамський, Е.  Похвала глупоті або Похвальне слово дурості, яка щоб похизуватися добірною мовою, красою переконання  і зважаючи на брак чогось подібного а також із обов’язку захотіла виступити прилюдно / Еразм Роттердамський ; пер. з лат., склав прим. та словник імен, назв, термінів В. Литвинов ; худож. оформ. В.С. Мітченка ; передм. Й. Кобова. — Київ : Дніпро, 1981. — 166 с. : іл.

95.

908(477.41)(038)

Д22

      Дванадцять маршрутів Київщиною : путівник / авт. тексту і фото Р. Маленков, О. Година. — Київ : Грані-Т, 2008. — 99 с. : кол. іл. — Бібліогр.: С. 98.

96.

908(477.42)(038)

Ч-75

      Чотири мандрівки Житомирщиною : путівник / авт. тексту і фото Д. Антонюк; картосхеми Р. Маленков. — Київ : Грані-Т, 2008. — 71 с. : кол. іл.

97.

908(477.43-21)

К18

      Кам’янець-Подільський : [фотоальбом] / текст Л. Станіславська ; пер.: А. Меркур’єва, С. Самборська ; фот. В. Жигайло ; худож. оформ. Т. Чорна. — Кам’янець-Подільський : [Б.в.], [20–]. — [24] с. — Текст парал. укр., рос., пол., англ.

98.

94(477)

Ш37

      Шевельов, Ю. В.  Триптих про призначення України / Ю. В. Шевельов ;  упоряд.: С. Склярова, Т. Данько ; передм. А. Порохівник. — 2-е вид., стер. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 96 с. — (Слобожанський світ ; Вип. 5). — Видано до 100-річчя від дня народж. авт.
99. 94(477.411)

Л13

      Лаврський альманах : Зб. наук. пр. Вип. 7 : Києво-Печерська Лавра в контексті української історії та культури / Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник; Ред. рада: В.М. Колпакова (відп. ред.), В.С. Горський, І.В. Жиленко та ін.; Відп. за вип. В.М. Рекеда. — Київ : Віпол, 2002. — 354 с. : тон. іл.

100.

94(477.411)(036)

К38

      Київ: Провідник / за ред. Ф.Ернста ; передм. С.І.Білокінь ; худож. оформ. О.Г.Чекаль. — Репр. вид. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2019. — ХL, 802 с. : іл. + План м. Києва, 1930 р. ; листівка “З”. — Бібліогр.: с. XXXII-XL.

101.

94(477.41-21)

Б99

      Бятець, М. А.  Історія села Сулимівки / М. А. Бятець. — Київ : Вид-во ім. Олени Телиги, 2014. — 256 с. : іл.

102.

94(477.83-22)

Ч-75

      Чобіт, Д.  Підгірці: історико-архітектурна перлина України / Д. Чобіт ;  вступ, ред. С. Орлюк ; худож.: В. Кравчук, Р. Чемеринський. — Броди : Просвіта, 1998. — 64 с. : іл.

103.

94:528.12](477.411)

Л96

      Люта, Т. Ю.  Imago Urbis: Київ на стародавніх мапах / Т. Ю. Люта. — Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. — 192 с. : іл., мапи.