Перейти до вмісту

23-24 травня 2024 року ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА”

Міністерство культури та інформаційної політики України
Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (Київ, Україна)
Державний педагогічний університет Джона Крянге (Кишинів, Республіка Молдова)
Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшка (Краків, Польща)
Національна спілка архітекторів України
Національна спілка художників України

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Інновації в архітектурі, дизайні та мистецтві: до 100-річчя факультету архітектури НАОМА”.

Конференція проходитиме 23-24 травня 2024 року* в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, Україна.

Мета конференції – розширення та розвиток інноваційних знань з теорії, історії та практики архітектури, містобудування й дизайну; всебічний обмін сучасним досвідом у сфері міського дизайну й архітектури; опис актуальних проблем освіти в окреслених галузях; підвищення кваліфікаційного рівня архітекторів, дизайнерів, мистецтвознавців та художників.

На конференції працюватимуть три секції.

Секція 1. Архітектура та містобудування
Тематичні напрямки:
– містобудування і сталий розвиток міст;
– архітектура будівель – сучасний вектор розвитку;
– реставрація та реконструкція будівель – інноваційні практики;
– міський дизайн;
– формування публічних просторів;
– ландшафтна архітектура та дизайн;
– особистості в архітектурі;
– синтез архітектури, образотворчого мистецтва та дизайну;
– сучасні технології в архітектурі та будівництві;
– інноваційні будівельні матеріали в архітектурі та дизайні;
– енергозбереження та ресурсозбереження в будівництві та архітектурі;
– актуальні проблеми архітектурної освіти.

Секція 2. Дизайн
Тематичні напрямки:
– теорія, методика і практика проєктування;
– переробка;
– дизайн інтер’єрів громадських та житлових приміщень – сучасні тенденції;
– сучасний предметний дизайн у міському середовищі;
– технічна естетика, прикладна геометрія;
– графічний дизайн;
– ІТ візуалізації в дизайні;
– підприємницькі аспекти дизайн-діяльності;
– актуальні тенденції розвитку дизайн-освіти в Україні та за кордоном.

Секція 3. Мистецтво
– сучасне українське мистецтво – це мистецтво війни;
– історико-теоретичні проблеми сучасного мистецтва;
– проблеми сучасної мистецької освіти;
– проблеми сучасного мистецтва та арт-менеджменту;
– особистості сучасного культурно-мистецького простору;
– реставрація творів образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За результатами конференції планується опублікувати збірник матеріалів з тезами, який буде розміщено на сайті Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Вимоги до учасників
Для участі в конференції та публікації тез Вам необхідно заповнити форму (файл з тезами прикріплюється до відповідного розділу форми).
https://forms.gle/o1mv3UVsQh3Rz8ZN7
Кінцевий термін подання заявок – 10 травня 2024 року.
Презентація кожної доповіді триватиме 10-15 хв.
Участь у конференції безкоштовна.
З усіх питань звертайтеся на електронну пошту оргкомітету: [email protected]

Вимоги до оформлення тез доповіді:
– максимальний обсяг – 2 аркуші А4;
– поля – всі 2 см;
– MS Word Times New Roman 14;
– міжрядковий інтервал – 1,1 (множник);
– абзац – 1 см.

Правила оформлення тез доповіді:
– перший рядок – прізвище, ім’я, по батькові автора/авторів, 14 чорним шрифтом,
науковий ступінь (виділяємо курсивом);
– наступний рядок –  повна назва організації (Times New Roman 12, курсивом);
– через рядок – заголовок великими літерами (Times New Roman 14, напівжирним);
– через рядок –  текст: проблема, актуальність, оригінальність, результати дослідження;
– висновки (Times New Roman 14), посилання на літературу, якщо необхідно;
– назва файлу – номер секції та прізвище автора латиницею
(наприклад, 1-Bondarenko.docx).

Увага!

  1. Зміст тез доповідей попередньо розглядає організаційний комітет. Він залишає за собою право відхилити заявку на участь у конференції через невиконання порядку реєстрації, неналежне оформлення документів та невідповідність теми доповіді напрямам конференції або відсутність новизни. Оргкомітет не відповідає за зміст тез доповіді та може не поділяти думку автора.
  2. Максимальна кількість авторів в одній доповіді – не більше 2 осіб.

Наприкінці конференції всім учасникам буде видано сертифікат про участь.

*Через повномасштабну війну рф проти України, конференція проходитиме онлайн.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:
Цугорка Олександр – канд. мист., проф., заслужений діяч мистецтв, ректор НАОМА.

Співголови оргкомітету:
Давидов Анатолій – канд. арх., доцент, завідувач кафедри архітектурного проєктування НАОМА.
Трошкіна Олена – канд. арх., доцентка, в. о. завідувачки кафедри теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв НАОМА.

Члени оргкомітету:
Кашшай Олена – канд. мист., в. о. проректорки з наукової роботи, НАОМА.
Прибєга Леонід – канд. арх., проф., НАОМА.
Яковлєв Микола – д-р т. н., проф., НАОМА.
Чернявський Володимир – д-р арх., проф., НАОМА.
Міхеєнко Катерина – канд. арх., НАОМА.
Гнілоскуренко Марія – PhD, НАОМА.
Тютіна Любов – PhD, НАОМА.
Гірний Орест – аспірант, НАОМА.
Кутняк Остап – аспірант, НАОМА.
Левик Анастасія – аспірантка, НАОМА.
Токар Марія – аспірантка, НАОМА.

Члени наукового комітету:
Буряк Олександр – д-р арх., проф., ДБУ, м. Харків, Україна.
Гаджиєва Сабіна – д-р. арх., проф., Азербайджанський архітектурно-будівельний університет, м. Баку, Азербайджан.
Дьомін Микола – д-р арх., проф., КНУБА, м. Київ, Україна.
Кащенко Олександр – д-р т.н., проф., КНУБА, м. Київ, Україна.
Кобилярчик Юстина – д-р арх. хаб., проф., Краківська політехніка імені Тадеуша Костюшка, м. Краків, Польща.
Ковальська Гелена – д-р арх., проф., КНУБА, м. Київ, Україна.
Куцевич Вадим – д-р арх., проф., КНУБА, м. Київ, Україна.
Лінда Світлана – д-р арх., проф., НУ «Львівська політехніка», м. Львів, Україна.
Лукомська Зоряна – д-р арх., проф., ІФНТУНГ, м. Івано-Франківськ, Україна.
Михайлишин Ольга – д-р арх., проф., НУВГП, м. Рівне, Україна.
Олійник Олена – д-р арх., проф., НАОМА, м. Київ, Україна.
Пучков Андрій – д-р мист., проф., НАМУ, м. Київ, Україна.
Ремізова Олена – д-р арх., проф., ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, м. Харків, Україна.
Сімак Ана – д-р мист., проф., Державний педагогічний університет Джона Крянге, м. Кишинів, Республіка Молдова.
Слєпцов Олег – д-р арх., проф., КНУБА, президент УАА, м. Київ, Україна.
Чижевський Олександр – канд. арх., президент НСАУ, м. Київ, Україна.

 

Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine
National Academy of Fine Arts and Architecture (Kyiv, Ukraine)
Ion Creangă State Pedagogical University (Chisinau, Moldova)
Krakow Polytechnic University (Krakow, Poland)

National Union of Architects of Ukraine
National Union of Artists of Ukraine

Dear Colleagues!

We would like to invite students, postgraduates, lecturers, and professors of your university to participate in the 3rd International Scientific and Practical Conference «Innovations in Architecture, Design and Art: Dedicated to 100th Anniversary of Faculty of Architecture, NAFAA».

The conference is held on May 23–24, 2024* at National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Ukraine.

The aim of the conference is extending and development of innovative knowledge in theory, history and practice of architecture, urban planning, design and arts; comprehensive exchange of contemporary experience in urban design and architecture; description the urgent problems in education in outlined fields; improvement the qualification level of architects, designers, art historians and artists.

The conference will have three sections.

Section 1. Architecture and Urban Planning
Thematic directions:
– Urban planning and sustainable development of cities;
– Architecture of buildings – modern vector for development;
– Restoration and reconstruction of buildings – innovative practices;
– Urban design;
– Formation of public spaces;
– Landscape architecture and design;
– Personalities in architecture;
– Synthesis of architecture, fine arts and visual arts;
– Modern technologies in architecture and construction;
– Innovative building materials in architecture and design;
– Energy saving and resources in building and architecture;
– Current problems in architectural education.

Section 2. Design
Thematic directions:
– Theory, methodic and practice of design;
– Recycling;
– Design of interiors of public and residential premises – modern tendencies;
– Modern subject design in city environment;
– Technical aesthetics, applied geometry;
– Graphic design;
– IT of visualization in design;
– Entrepreneur aspects of design-activities;
– Actual tendencies in design education in Ukraine and abroad.

Section 3. Art
– Modern Ukrainian art is the art of war;
– Historical and theoretical problems of modern art;
– Problems of modern art education;
– Problems of modern art and art management;
– Personalities of the modern cultural and artistic space;
– Restoration of works of fine, decorative and applied art.

The working languages of the conference are Ukrainian and English.

The collection of the thesis is due to be published on the results of the conference and will be placed on the website of the National Academy of Fine Arts and Architecture.

Requirements for participants

To participate in the conference and publish the thesis, you need to fill out the form (the file with thesis is attached to the appropriate section of the form) https://forms.gle/o1mv3UVsQh3Rz8ZN7

The deadline for applications is May 10, 2024

Each presentation will last 10-15 minutes.

Participation in the conference is free of charge.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the Organizing Committee by e-mail [email protected]

Requirements to the thesis:
– maximum volume – 2 sheets A4;
– margins – all 2 cm;
– MS Word Times New Roman 14;
– line spacing – 1.1 (multiplier);
– paragraph – 1 cm.

Rules for formatting the thesis:
– first line – name of the author(s), 14 black type, academic degree (italic type);
– next line – the full name of the organization (Times New Roman 12, italic type);
– the title in capital letters (Times New Roman 14, bold);
– the text: problem, relevance, originality, research results,
– conclusions (Times New Roman 14), references if it is necessary.
– file name – the number of section and last name of author (for example, 1-Bondarenko.docx).

Attention!

  1. The content of the thesis is preliminarily reviewed by the Organizing Committee. The Organizing Committee reserves the right to decline the application for the participation in the conference due to nonfulfillment the order for registration, inappropriate paperwork and discrepancy the theme of report to the directions of conference or the lack of novelty. The Organizing Committee is not responsible for the content of the thesis and may not share the author’s opinion.
  2. The maximum number of authors in one report is no more than 2 people.

 At the end of the conference, all participants will receive a certificate of participation.

*Due to russian federation’s full-scale war against Ukraine, the conference is held online.