Перейти до вмісту

ТВОРЧА Аспірантура

Образотворче та візуальне мистецтво

Наша мета – підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у світовий освітній та культурно-мистецький простір фахівців з образотворчого мистецтва/реставрації, здатних як створювати/реставрувати традиційні художні мистецькі твори, так і вміти органічно поєднувати та інтерпретувати їх із сучасними новітніми видами візуального мистецтва, екстраполюючи поглиблені фахові компетентності на викладацько- дослідницьку діяльність у закладах мистецької вищої освіти, на творчу/реставраційно-практичну діяльність в мистецьких та наукових установах.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Доктор мистецтва у галузі 02 Культура і мистецтво

Денна

3 роки

44 кредити

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-творча програма доктора мистецтв орієнтована на прикладні дослідження у сфері образотворчого та візуального мистецтва, впровадження інноваційних технологій та оригінальних прийомів в освітній процес і мистецьку практику.

Програма спрямована на створення/реставрацію мистецького твору/об’єкту/проєкту, що спирається на практичні прийоми класичного образотворчого мистецтва та/або включає у себе аспекти різних напрямів мистецьких концепцій, практик і орієнтацій та/або є синтезом традиційних жанрово-технічних практик (живопису, скульптури, графіки, сценографії) та новітніх тенденцій в сучасному візуальному мистецтві (інсталяції, перформансу, медіа-арту, кінетичного мистецтва, муралу, стріт-арту, лендарту тощо).

Повний опис програми

Обов'язкові освітні компоненти / силабуси

Історія стилів у культурі та мистецтві
Інноваційні технології в мистецькій освіті
Фахові семінари з творчої / реставраційної проєктної діяльності
Педагогічна практика
Філософія
Філософія мистецтва ХХ століття
Методологія та творча методика дослідження
Управління проєктами у галузі культури і мистецтва
Іноземна мова професійного спілкування / Українська мова як іноземна
(для іноземців)

Компетентності

1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми та складні професійні завдання в галузі образотворчого мистецтва / реставрації у процесі створення/реставрації та наукового копіювання й відтворення мистецьких творів/проєктів/об’єктів, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або мистецьких цінностей у контексті інноваційних підходів до синтезу мистецтв, науково-дослідницької та педагогічної діяльності.

2. Здатність до об’єктивного та критичного аналізу значущих соціокультурних процесів і явищ у житті суспільства, пов’язаних із обраною сферою науково-творчої діяльності; демонстрація громадянської позиції, інтегрованості та мобільності в сучасному співтоваристві.

3. Здатність до генерування нових та комплексних ідей при вирішенні практичних (творчих) та дослідницьких задач, у тому числі у міждисциплінарних галузях.

4. Здатність проєктувати і здійснювати комплексні дослідження, у тому числі міждисциплінарні, на основі цілісного системного наукового світогляду.

5. Здатність до роботи з різними джерелами інформації для науково- дослідницької, творчої та педагогічної діяльності; розуміння значення дотримання етичних норм та авторського права при проведенні наукових досліджень, презентації їх результатів у науково-педагогічній діяльності.

6. Здатність вільно застосовувати академічну українську та іноземну мову в науковій роботі, в науково-педагогічній та інноваційній творчій діяльності.

7. Здатність визначати цілі, планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку, вибирати оптимальні шляхи їх досягнення.

8. Здатність до ефективної комунікації з професіоналами у вітчизняному та міжнародному мистецькому й науковому середовищі незалежно від їх походження, ментальності, особливостей культури; вміння мотивувати їх на досягнення спільних цілей, володіння методами конструктивного вирішення конфліктних ситуацій у колективі.

9. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення у мистецькій теоретичній та практичній діяльності, до адаптації та дії в нових ситуаціях, креативність.

10. Здатність до творчого (образного), абстрактного та аналітичного мислення, синтезування, генерування нових ідей.

11. Здатність до пошуку і прийняття оптимальних організаційно-управлінських рішень у нестандартних ситуаціях.

Кар'єрна реалізація

Доктор мистецтва зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» підготований для продовження творчої роботи, дослідницької діяльності на керівних посадах наукових установ мистецького спрямування, культурно-просвітницьких установ; науково- педагогічної роботи в закладах вищої мистецької освіти і може займати наступні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010

2452  Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва
2452.1 Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво)
2452.2 Скульптори, художники та модельєри
2455.2 Художник-реставратор
231 Викладачі закладів вищої освіти
2310.1 Доцент закладу вищої освіти
Професор закладу вищої освіти
2310.2 Інші викладачі закладів вищої освіти
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту
1229.6 Головний художник-реставратор
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій
1238 Керівники проєктів та програм
1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту
1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок
1143 Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Освітньо-творча програма є відкритою для громадського обговорення та отримання зауважень і пропозицій всіх стейкхолдерів. Всі пропозиції можна відправляти на електронну пошту гаранта програми з назвою в темі листа “пропозиції до ОТП”

Будемо вдячні за Ваші пропозиції та зауваження!

гарант програми
Яланський Андрій Вікторович

професор, народний художник України

Контакти