Перейти до вмісту

Магістерські програми

Графічний дизайн

Наша мета – формування висококваліфікованого фахівця, здатного набувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні мистецькі та наукові здобутки у сфері графічного дизайну та на межі галузей знань, і вирішувати комплексні проблеми в галузі дизайну, а також створювати власні творчі об’єкти графічного дизайну.

022 Дизайн

Магістр дизайну

денна

1 рік 4 місяці

90 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма магістра «Графічний дизайн» спрямована на досягнення професійного рівня у проектуванні елементів і форм графічного дизайну. Освітньо-професійна програма включає навчальні дисципліни, які поглиблюють компетентності та знання спеціальних розділів фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін.

Викладання графічного дизайну в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури передбачає оволодіння широким спектром художніх засобів та проектних методів, що дозволяють створювати дизайнерські розробки різної складності: від одиничних об’єктів графічного дизайну до комплексних рішень. Процес навчання базується на кращих досягненнях світового і національного мистецтва і спрямований на взаємодоповнення професійних дисциплін задля набуття широкого діапазону прийомів проектування та методами художньо-образного мислення.

Можливість продовження навчання за програмами третього (освітньо-наукового, освітньо-творчого) рівня вищої освіти (FQ-EHEA – третій цикл, EQF-LLL – 8 рівень НРК – 8 рівень). Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.


Повний опис програми

Дисципліни

ОК 1. Методика викладання спецдисциплін у вищій школі
ОК 2. Концептуальні проблеми сучасного мистецтва
ОК 3. Менеджмент мистецьких поєктів
ОК 4. Іноземна мова. Основи перекладу
ОК 5 Авторське право та інтелектуальна власність
ОК 6 Педагогічна практика
ОК 7. Спецрисунок
ОК 8. Спецживопис
ОК 9. Композиція
ОК 10. Шрифт і Типографіка
ОК 11. Прикладна творча практика
ОК 12. Переддипломна практика
ОК 13. Кваліфікаційна магістерська робота

Компетентності

Інтегральна компетентність:
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі дизайну або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності (ЗК):
1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
2. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми.
3. Здатність спілкуватися з представниками інших
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
4. Здатність працювати в міжнародному контексті.
5. Здатність розробляти та керувати проектами.
6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):
1. Здатність здійснювати концептуальне проектування об’єктів дизайну з урахуванням функціональних, технічних, технологічних, екологічних та естетичних вимог в проектуванні візуальних комунікацій, корпоративному дизайні, веб-дизайні тощо.
2. Здатність проведення проектного аналізу усіх впливових чинників і складових проектування та формування авторської концепції проекту.
3. Здатність розуміти і використовувати причиннонаслідкові зв'язки у розвитку дизайну та сучасних видів мистецтв.
4. Здатність забезпечити захист інтелектуальної власності на твори образотворчого мистецтва та дизайну.
5. Володіння теоретичними і методичними засадами навчання та інтегрованими підходами до фахової підготовки дизайнерів; планування власної науково-педагогічної діяльності.
Додатково для освітньо-професійних програм:
6. Здатність застосовувати у практиці дизайну виражальні художньо-пластичні можливості різних видів матеріалів, інноваційних методів і технологій.
7. Здатність застосовувати засоби спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями), а також методики
використання апаратних і програмних засобів
комп’ютерних технологій.
8. Здатність вести ефективну економічну діяльність у сфері дизайну.
9. Здатність створювати затребуваний на ринку та
суспільно відповідальний продукт дизайну (товари і
послуги).
10.Вміння переконливо демонструвати споживачу
привабливу культурну цінність та економічну вартість створеного креативного продукту.

Кар'єрна реалізація

Магістр дизайну спеціалізації «Графічний дизайн» можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

  2452.2  Дизайнер (художник-конструктор)
              Дизайнер графічних робіт
              Дизайнер мультимедійних професій
              Дизайнер пакування
              Член колегії (художньо-експертної)

2455.2 Керівник (студії за видами мистецтва та художньої творчості,любительського об'єднання, клубу за інтересами та ін.)

2310.2  Викладач вищого навчального закладу
              Асистент

2320     Викладач професійно-технічного навчального закладу
              Вчитель середнього навчально-виховного              закладу
2351.1  Науковий співробітник (методи навчання)
2359.1  Науковий співробітник (в інших галузях навчання)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ

Для вступу необхідно мати перший (бакалаврський) рівень освіти,
освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Детально про умови вступу