Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Дизайн середовища

Наша мета – надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за спеціальністю 022 «Дизайн» (дизайн середовища) та підготувати студентів для подальшого працевлаштування за обраною спеціальністю.

022 Дизайн

Бакалавр дизайну

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

Неакредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма «Дизайн середовища» освітнього рівня бакалавр базується на загальновідомих наукових результатах з основ мистецтвознавства, українського та зарубіжного мистецтва та дизайну, ергономіки, композиції, формоутворення та об'ємного моделювання, матеріалознавства та технологій в дизайні, комп'ютерного моделювання. Орієнтує на актуальну спеціалізацію «Дизайн середовища», в рамках якої можлива подальша професійна кар’єра за спеціальністю 022 Дизайн.
Об’єкт вивчення та діяльності: об’єкти та процеси дизайну в промисловій, побутовій, суспільній, соціокультурній сферах життєдіяльності людини.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення якості предметно-просторового та візуально-інформаційного середовища, заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів дизайну.


Повний опис програми 

Дисципліни

Проектна графіка
Композиція та кольорознавство Проектування
Обмірна практика
Дизайн середовища
Дизайн інтерєру
Предметний дизайн
Новітні тенденції в дизайні
Композиція та кольорознавство
Предметний дизайн
Синтез мистецтв
Екодизайн
Етнодизайн

та інші

Компетентності

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. ЗК 2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. ЗК 3. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. ЗК 5. Здатність працювати в команді. ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. ЗК 8. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. ЗК 9. Здатність зберігати та примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, ЗК 10. Здатність використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку, ведення здорового способу життя та самовдосконалення. ЗК 11. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, розуміти предметну галузь та сфери професійної діяльності, застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях.

Фахові компетентності (ФК)

ФК 1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів дизайну. ФК 2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об’єктів дизайну. ФК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об’єктів дизайну. ФК 4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності. ФК 5. Здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проектній діяльності. ФК 6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах. ФК 7. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об’єктів дизайну. ФК 8. Здатність здійснювати колористичне вирішення майбутнього дизайн-об’єкта. ФК 9. Здатність зображувати об’єкти навколишнього середовища і постаті людини засобами пластичної анатомії, спеціального рисунка та живопису (за спеціалізаціями). ФК 10. Здатність застосовувати знання прикладних наук у професійній діяльності (за спеціалізаціями). ФК 11. Здатність досягати успіху в професійній кар’єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності. ФК 12. Здатність володіти практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об’єктів дизайну.

Кар'єрна реалізація

Випускники освітньо-професійної програми можуть займати первинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

- 2452.2 – дизайнери інтер’єру, дизайнер меблів, дизайнер промислових виробів та об'єктів.

- 3471 – дизайнер виконавець;

Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник освітньо- професійної програми може працювати фрілансером.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Керівник програми
ОЛІЙНИК ОЛЕНА ПАВЛІВНА


Доктор архітектури, доцент
кафедри архітектурного проєктування.

[email protected] 

Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]