Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Графічний дизайн

Наша мета – надання професійних компетенцій графічного дизайнера з урахуванням сучасних мистецьких тенденцій та актуальних потреб ринку, що включає розуміння формально-змістових основ у графічному дизайні та вміння втілити їх технічно. Формування специфічного художнього мислення відповідно до національно-культурної парадигми, закладеної в основі академічної освіти.

022 дизайн

дизайнер-графік

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна програма з орієнтацією на вивчення художньо-проєктних розробок в графічному дизайні.

Акцент на здатності професійно використовувати закони композиційної побудови для вирішення конкретних проєктних задач.
Програма спрямована на опанування засобів виразності в графічному дизайні, вміння враховувати фактори психологічного та емоційного впливу на глядача та базові знання про колір як формо- та образотворчу складову в проєктній діяльності.
Ключові слова: графічний дизайнер, візуальна комунікація, проєктування, образ, форма, цифрові графічні редактори.

Підготовка фахівців зі специфікою проєктного мислення за спеціалізацією «Графічний дизайн». Для глибшого засвоєння професійно орієнтованих дисциплін навчальними програмами кафедри передбачено лекційні та практичні заняття в навчально-творчих майстернях кафедри, музеях та на професійно дотичних виробництвах.
Програма враховує новітні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою, має експериментально-новаторський характер.


Повний опис програми

Рецензія. Дубрівна А.П.

Рецензія. Марценківський К.О.

Рецензія. Стасенко В.В.

Навчальний план

Стандарт Вищої Освіти

Дисципліни

Обов’язкові компоненти ОПП
Цикл загальної підготовки (ЗП)
ОК 1. Історія української державності
ОК 2. Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Філософія
ОК 4. Авторське право
ОК 5. Історія української культури
ОК 6.1. Англійська мова за професійним спрямуванням, 1-2 курс
ОК 6.2. Німецька мова за професійним спрямуванням, 1-2 курс

Цикл професійної підготовки (ПП) 
ОК 8. Академічний живопис, 1 курс
ОК 8. Академічний живопис, 2 курс
ОК 9. Спеціалізований рисунок, 3 курс
ОК 10. Композиція, 1 курс
ОК 10. Композиція, 2 курс
ОК 10. Композиція, 3 курс (пакування, календар)
ОК 10. Композиція, 4 курс
ОК 11. Основи композиції та кольорознавство, 1 курс
ОК 12. Історія графічного дизайну, 1 курс
ОК 13. Основи візуальної мови, 2 курс
ОК 14. Спеціалізований живопис, 3 курс
ОК 15.1. Історія українського мистецтва, 1 курс
ОК 15.2. Історія українського мистецтва, 2 курс
ОК 15.3. Історія українського мистецтва, 3 курс
ОК 15.4. Історія українського мистецтва, 4 курс
ОК 16.1. Історія зарубіжного мистецтв, 1 курс
ОК 16.2. Історія зарубіжного мистецтва, 2 курс
ОК 16.3. Історія зарубіжного мистецтва, 3 курс
ОК 16.4. Історія зарубіжного мистецтва, 4 курс
ОК 18. Вжиткова графіка, 3 курс
ОК 19. Основи формотворення, 2 курс
ОК 20. Композиція з використанням комп’ютерних технологій, 1 курс
ОК 20. Композиція з використанням комп’ютерних технологій, 2 курс
ОК 20. Композиція з використанням комп’ютерних технологій, 4 курс
ОК 21. Навчально-проєктна практика формалізації анатомічних форм
ОК 22. Проєктно-дослідницька пакувальна практика
ОК 23. Типографічна практика
ОК 24. Переддипломна практика
ОК 25. Кваліфікаційна бакалаврська робота
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи

Компетентності

Здатність створення загальної концепції художнього проєкту, її обґрунтування та практична реалізація.
Здатність до візуалізації формальних і функціональних особливостей об’єкта за допомогою композиційних засобів виразності.
Здатність працювати в команді; організовувати роботу групи дизайнерів та керувати нею.
Здатність до проєктного мислення; цілісного бачення та виконання проєкту: композиційна єдність елементів, технічна та стилістична доцільність.
Здатність професійно використовувати закони композиційних побудов для вирішення конкретних проєктних задач.
Вміння проводити аналіз потреб та характеру споживчого ринку.
Здатність практичного застосування знань щодо графічних технік та способів створення зображення. Пошук та вдосконалення індивідуальної графічної мови відповідно до мотивації проєктного рішення.
Вміння використовувати засоби виразності матеріалу та його пластичні характеристики у проєктній діяльності.
Здатність працювати зі шрифтом: знання з історії шрифту, каліграфії, зі специфіки використання шрифтових гарнітур, побудови літер. Володіння базовими прийомами типографіки.
Здатність застосування основних способів створення образу та способів виразності в графічному дизайні; вміння враховувати фактори психологічного та емоційного впливу на глядача.
Здатність розробляти дизайн об’єктів пакування з урахуванням особливості конструювання та використання пакувань, основних функцій пакувань.
Розуміння особливостей об’ємно-просторового компонування; проведення проєктної діяльності, з опором на технічні та економічні аспекти формотворення.
Здатність користуватися знаннями про колір як формотворчу та образотворчу складову для колористичного вирішення майбутнього дизайн-об’єкта.
Здатність оперувати фаховою термінологією, історією, теорією та методикою графічного дизайну, основами наукових досліджень.
Здатність використання сучасних комп’ютерних програм для створення об’єктів дизайну.
Здатність оперування інструментарієм та технічними засобами фотосправи. Базові уявлення про контактну, аналогову та цифрову фотографію. Знання засобів виразності фотографії та вміння застосувати їх у графічному дизайні.
Здатність виконувати додрукарську підготовку відповідно до вимог та технічних параметрів макетів для тиражованої продукції. Мати сучасні уявлення про матеріали і техніки для виготовлення поліграфічної продукції.
Здатність зробити грамотний виклад дисциплін, пов’язаних з образотворчим мистецтвом та дизайном.

Кар'єрна реалізація

Назви робіт за Державним класифікатором професій:
Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну) (3121)
Художник (2452.2)
Декоратори та комерційні дизайнери:
Художник-оформлювач (3471-25256)
Художник-шрифтовик телебачення (3471-25271)
Дизайнер графічних робіт (2452.2)
Дизайнер пакування (2452.2)
Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (3340)

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання

Кафедра дизайну

Керівник програми


ім’я

телефон

email

Контакти

 

(044) 272 15 40

[email protected]