Перейти до вмісту

Положення

Нормативні документи, які стосуються освітнього процесу

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про ІНП студента

Положення про програму навчальної дисципліни

Порядок ведення договірної роботи у НАОМА

Порядок ведення претензійно-позовної роботи у НАОМА

Положення про організацію освітнього процесу в НАОМА

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в НАОМА

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та інформальній освіті в НАОМА

Правила призначення та виплати стипендій у НАОМА

Положення про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам НАОМА

Положення про організацію професійної орієнтації в НАОМА

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у НАОМА

Положення про вибіркові дисципліни НАОМА

Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів НАОМА (у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін)

Положення про проведення практики студентів НАОМА

Положення про запобігання академічному плагіату

Положення про забезпечення академічної доброчесності у НАОМА

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів  НАОМА (нова редакція)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у НАОМА

Положення про підготовку до вступу громадян України до НАОМА

Тимчасове положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у НАОМА

Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами НАОМА за результатами підсумкового контролю знань

Положення про заочну форму навчання у НАОМА

Положення про гаранта освітньої програми в НАОМА

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту в НАОМА 

Положення про диплом з відзнакою НАОМА

Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів у НАОМА

Положення про підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства

 

Положення, що регулюють освітній процес на третьому рівні вищої освіти

 

Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА (нова редакція)

Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НАОМА

Положення про асистентську педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НАОМА

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НАОМА

Положення про наукового керівника здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НАОМА

Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА

Положення про творчого керівника та_або наукового консультанта здобувача вищої освіти ступеня доктора мистецтва НАОМА

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва в НАОМА

 

Нормативні документи, що регулюють діяльність та права НПП НАОМА

 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) НАОМА

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА

Положення про рейтингову систему оцінювання освітньої, творчої та наукової діяльності НПП НАОМА

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників у НАОМА

Положення про організацію оплати праці в НАОМА

Положення про надання та формування вартості платних послуг у НАОМА

 

Нормативні документи, якими регулюється діяльність органів управління НАОМА

 

Положення про Вчену раду НАОМА

Положення про постійні комісії Вченої ради НАОМА

Положення про Наглядову раду НАОМА

Положення про студентське самоврядування в НАОМА 

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених НАОМА

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у НАОМА

Положення про комісію із запобігання академічному плагіату в НАОМА

Положення про стипендіальну комісію НАОМА

Положення про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора НАОМА

Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора НАОМА

Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора НАОМА

Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора НАОМА

Положення про репозитарій НАОМА

 

Нормативні документи, які регулюють діяльність структурних підрозділів НАОМА

 

Типове положення про деканат факультету НАОМА

Типове положення про кафедру НАОМА

Типове положення про навчальну лабораторію НАОМА

Положення про фонд рідкісних та цінних документів бібліотеки НАОМА

Положення про Художній музей НАОМА

Положення про користування гуртожитком НАОМА

Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку НАОМА

Положення про факультет теорії та історії мистецтва

Положення про факультет образотворчого мистецтва та реставрації

Положення про факультет архітектури 

Положення про Маріупольську філію НАОМА

Положення про бібліотеку НАОМА

Положення про редакційно-видавничий відділ

 

Нормативні документи, які стосуються надзвичайних ситуацій

Положення про комісію з питань евакуації НАОМА

Положення про об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій НАОМА