Перейти до вмісту

Положення

Нормативні документи, які стосуються освітнього процесу

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва поза творчою аспірантурою у НАОМА

Положення про ректорат НАОМА

Положення про силабус навчальної дисципліни

Положення про ІНП студента

Положення про програму навчальної дисципліни

Порядок ведення договірної роботи у НАОМА

Порядок ведення претензійно-позовної роботи у НАОМА

Положення про організацію освітнього процесу в НАОМА

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в НАОМА

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та інформальній освіті в НАОМА

Правила призначення та виплати стипендій у НАОМА

Положення про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам НАОМА

Положення про організацію професійної орієнтації в НАОМА

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у НАОМА

Положення про вибіркові дисципліни НАОМА

Положення про ректорський контроль якості залишкових знань студентів НАОМА (у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін)

Положення про проведення практики студентів НАОМА

Положення про запобігання академічному плагіату

Положення про забезпечення академічної доброчесності у НАОМА

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів  НАОМА (нова редакція)

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у НАОМА

Положення про підготовку до вступу громадян України до НАОМА

Тимчасове положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у НАОМА

Порядок ліквідації академічних заборгованостей студентами НАОМА за результатами підсумкового контролю знань

Положення про заочну форму навчання у НАОМА

Положення про гаранта освітньої програми в НАОМА

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту в НАОМА 

Положення про диплом з відзнакою НАОМА

Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ студентів у НАОМА

Положення про підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства

 

Положення, що регулюють освітній процес на третьому рівні вищої освіти

 

Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА (нова редакція)

Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НАОМА

Положення про асистентську педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НАОМА

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НАОМА

Положення про наукового керівника здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НАОМА

Положення про поточну атестацію здобувачів вищої освіти ступеня доктора мистецтва у НАОМА

Положення про творчого керівника та_або наукового консультанта здобувача вищої освіти ступеня доктора мистецтва НАОМА

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва в НАОМА

 

Нормативні документи, що регулюють діяльність та права НПП НАОМА

 

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) НАОМА

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників НАОМА

Положення про рейтингову систему оцінювання освітньої, творчої та наукової діяльності НПП НАОМА

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників у НАОМА

Положення про організацію оплати праці в НАОМА

Положення про надання та формування вартості платних послуг у НАОМА

 

Нормативні документи, якими регулюється діяльність органів управління НАОМА

 

Положення про Вчену раду НАОМА

Положення про постійні комісії Вченої ради НАОМА

Положення про Наглядову раду НАОМА

Положення про студентське самоврядування в НАОМА 

Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів і молодих учених НАОМА

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у НАОМА

Положення про комісію із запобігання академічному плагіату в НАОМА

Положення про стипендіальну комісію НАОМА

Положення про порядок обрання представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора НАОМА

Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора НАОМА

Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора НАОМА

Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора НАОМА

Положення про репозитарій НАОМА

 

Нормативні документи, які регулюють діяльність структурних підрозділів НАОМА

Положення про кафедру культури та соціально-гуманітарних дисциплін НАОМА

Положення про кафедру архітектурних конструцій НАОМА

Положення про кафедру рисунка НАОМА

Положення про відділ освіти іноземних громадян НАОМА

Положення про навчальний відділ НАОМА

Положення про навчальну лабораторію кафедри архітектурних конструкцій

Положення про навчальну лабораторію кафедри архітектурних проектування

Положення про навчальну лабораторію кафедри ТІАСМ

Положення про кафедру графічних мистецтв НАОМА

Положення про кафедру живопису і композиції НАОМА

Положення про аспірантуру, творчу аспірантуру та докторантуру НАОМА

Положення про кафедру Дизайну НАОМА

Положення про кафедру іноземних мов

Положення про кафедру сценографії та екранних мистецтв НАОМА

Положення про кафедру теорії та історії мистецтва НАОМА

Положення про кафедру скульптури НАОМА

Положення про навчальну лабораторію за науково-методичного забезпечення та практичної підготовки кафедри скульптури

Положення про навчальну лабораторію з НМЗ організації та управління художньою культурою кафедри теорії та історії мистецтва 

Положення про навчальну лабораторію за науково-методичного забезпечення кафедри живопису і композиції

Положення про кафедру теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв факультету архітектури 

Положення про навчальну лабораторію з науково-методичного забезпечення та практичної підготовки кафедри рисунка

Положення про навчальную лабораторію з науково-методичного забезпечення теорії та історії мистецтва кафедри теорії та історії мистецтва 

Положення про навчальну лабораторію з науково-методичного забезпечення та практичної підготовки кафедри графічних мистецтв

Положення про навчальную лабораторію з практичної підготовки кафедри живопису і композиції

 

Положення Про раду факультету архітектури

Положення Про кафедру архітектурного проєктування НАОМА

Положення Про факультет архітектури НАОМА

Положення про кафедру техніки та реставрації творів мистецтва НАОМА

Типове положення про деканат факультету НАОМА

Типове положення про кафедру НАОМА

Типове положення про навчальну лабораторію НАОМА

Положення про фонд рідкісних та цінних документів бібліотеки НАОМА

Положення про Художній музей НАОМА

Положення про користування гуртожитком НАОМА

Правила внутрішнього розпорядку у гуртожитку НАОМА

Положення про факультет теорії та історії мистецтва

Положення про факультет образотворчого мистецтва та реставрації

Положення про факультет архітектури 

Положення про Маріупольську філію НАОМА

Положення про бібліотеку НАОМА

Положення про редакційно-видавничий відділ

 

Нормативні документи, які стосуються надзвичайних ситуацій

Положення про комісію з питань евакуації НАОМА

Положення про об’єктову комісію з питань надзвичайних ситуацій НАОМА