Положення

Регулювання освітнього процесу

Положення про порядок надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам НАОМА

Положення про рейтингову систему оцінювання освітньої, творчої та наукової діяльності НПП НАОМА

Положення про організацію освітнього процесу в НАОМА

Положення про відрахування

Положення про ліквідацію академзаборгованості

Положення про оцінювання

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про практику

Положення про вибіркові дисципліни

Положення про академічну доброчесність

Положення про запобігання академічному плагіату

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти

Положення про диплом з відзнакою НАОМА

Положення про стипендіальну комісію

Правила призначення та виплати академічних стипендій у НАОМА

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Положення про Маріупольську філію

Положення про підготовчі курси

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту (наукові ступені)

Положення про силабус

Положення про гаранта

Положення про визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

Положення про підготовку доктора філософії

Положення про атестацію докторів філософії

Положення про асистентську педагогічну практику

Положеня про обрання студентів

Положеня про виборчу комісію

Положення про спостерігачів

Положення про організаційни комітет

Положення про підвищення кваліфікації

Положення про академічну мобільність

Положення про підготовку до вступу громадян України

Інші

Положення про Наглядову раду

Положення про профорієнтацію

Положення про вчену раду НАОМА

Положення про постійні комісії Вченої Ради

Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад

Положення про планування та облік Науково-педагогічних працівників

положення про організацію оплати праці

Положення про надання надбавок та доплат працівникам

Положення про порядок, умови та розміри надання матеріальної допомоги працівниками НАОМА

Положення про преміювання працівників НАОМА

Положення про наукове товариство студентів

Положення про бібліотеку