Перейти до вмісту

Бакалаврські програми

Анімаційний рисунок

Наша мета – формування професійних компетентностей, скерованих на самореалізацію творчого потенціалу митця, вивчення історичного досвіду мистецтва, усвідомлення закономірностей розвитку образо творення та вміння виконувати художні твори, аналізувати еволюцію мистецьких практик; отримання навичок виконувати складні типові спеціалізовані завдання в мистецькій галузі професійної діяльності. Застосовування практичних навичок у мистецькій та освітній сфері; формування здатності самореалізації у світовому мистецькому контексті. Розроблення й застосування власного образу і персонажу під час створення анімаційного продукту.

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації

денна

3 роки 10 місяців

240 кредитів ЄКТС

акредитована

Опис програми

Освітньо-професійна прикладна програма бакалавра спрямована на фундаментальне вивчення та використання різних аспектів рисунку і зокрема анімації.

Програма орієнтована на оволодіння фундаментальними та професійними основами процесу творення мистецького твору. Пріоритетом естетики рисунку та його використання є цикл компонентів: площина (розуміння плями та лінії як структурного елементу); об’єкт; простір, рух. Пріоритетним для ОПП напрямком має на меті вивчення рисунку не тільки як засібу доповнення думки, а як окрему сферу використання в різних мистецьких практиках (монументальний, станковий рисунок, короткочасний рисунок, анімація). Вивчається динаміка основних категорій синтезу мистецтв взаємозв’язок і розуміння характеру тектонічних закономірностей формотворення, організації структури просторового середовища. Основний акцент надається відповідності реалізації виражальних засобів, технік і матеріалів. Об’єктом пізнання та інтерпретації є антропоцентризм.

Головний акцент робиться на поглиблене вивчення пластики людини як основного об’єкту образо творення, розуміння внутрішнього зв’язку об’єкту і середовища, психології образу.


Повний опис програми

Дисципліни

1. Цикл загальної підготовки
ОК 1. Історія української державності
ОК 2. Українська мова за професійним спрямуванням
ОК 3. Історія української культури
ОК 4. Філософія
ОК 5. Методика викладання мистецьких дисциплін 
ОК 6. Іноземна мова за професійним спрямуванням

2. Цикл професійної підготовки (ПП)
ОК 7. Академічний рисунок
ОК 8. Академічний живопис
ОК 9. Історія, матеріали та техніки рисунка 
ОК 10. Комп'ютерна графіка
ОК 11. Основи композиції
ОК 12. Історія анімації
ОК 13. Медіа-синтез
ОК 14. Sketching/story board
ОК 15. Перспектива
ОК 16. Пластична анатомія
ОК 17. Теорія мистецтво
ОК 18. Інституційні відносини
ОК 19. Історія українського мистецтва
ОК 20. Історія зарубіжного мистецтва
ОК 21. Прикладна практика
ОК 22. Педагогічна практика
ОК 23. Переддипломна практика
ОК 24. Кваліфікаційна бакалаврська робота

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі образотворчого мистецтва, або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною невизначеністю умов.

Загальні компетентності (ЗК)

1. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
2. Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної' області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
4. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
5. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
10. Навички міжособистісної взаємодії.
11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт мислити критично та самокритично.
12. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
13. Здатність працювати в міжнародному контексті.

Кар'єрна реалізація

Випускники кафедри напрямку «Анімаційний рисунок» можуть займати кервинні посади згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010:

2452.2 Художник;
3471 Художник-аніматор;
3340 Викладач початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу;
1229.6 Керівник студії художньої творчості;
2320 Вчитель образотворчого мистецтва загальноосвітнього середнього навчально-виховного закладу;
2331 Вчитель з образотворчого мистецтва загальноосвітнього початкового навчально-виховного закладу;
2455.2 Методист культурно-освітнього закладу;
3476 Керівник аматорського колективу (за видами мистецтва);
3476 Організатор у сфері культури та мистецтва (куратор мистецьких проектів)
Специфіка кваліфікації передбачає, що випускник кафедри може працювати фрілансером.

Основні сфери працевлаштування:
- Освітні та культурні інституції (театри, кіно- та телестудії, загальноосвітні та мистецькі навчальні заклади);
- Громадські організації та культурні осередки;
- Креативні та культурні індустрії;
- Незалежні культурні та мистецькі проекти.

Ліцензія та сертифікати акредитації
Вартість навчання
Вступ
Керівник програми
Контакти

(044) 272 15 40

[email protected]